Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 29.10.09

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan >>


Kommunestyresalen, Levanger Rådhus, kl. 10:00 - 12:00

Sakliste | som PDF - protokoll som PDF
 

Saksnr

Innhold

 Åpning, opprop:

video

PS 26/09

Godkjenning av møteprotokoll

24.09.09

vedtak

video

PS 27/09

Referater

utredning

vedtak

video

PS 28/09

Budsjett 2010 - Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

PS 29/09

Lovfesting av samkommunemodellen - ny høringsuttalelse fra Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

PS 30/09

Sluttrapport prosjekt: Felles brann- og feiervesen - Innherred samkommune

utredning

vedtak

video

PS 31/09

1719/47/1 - Karle L Brenne - Deling av eiendommen Brenne nordre - klage på jordlovsvedtak

utredning

vedtak

video

PS 32/09

Møteplan 2010 - samkommunestyret

utredning

vedtak

video


Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18

Svarva Robert, ordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Iversen Bjørn, varaordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf x  
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x  
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv x  
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp -  
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp x  
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp x  
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf x  
Gustad Marita Nergård Verdal Krf -Frp,H,Krf x  
Marken Lars Gunnar Verdal V -SV,V x  
Aarstad Kjetil Verdal Dna varamedlem 1 x Svensson Svein

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

administrasjonssjef

Ola Stene

rådmann Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen fagleder budsjett

Reidun Johansen

konsulent

Øystein Lunnan på vegne av Administrasjonssjefen svarte på spørsmål fra Jostein Trøite (fremmet i et tidligere møte) om overføringer til landbruksforvaltningen over rammetilskuddet - PDF - powerpoint - video

Varaordfører Bjørn Iversen, DNA fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 30/09. Tomas I. Hallem ble valgt til settevaraordfører.

Ordføreren orienterte kort om ”sykehussituasjonen” - video  | ^

 

 

PS 26/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.10.2009 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 24.09.09 godkjennes 

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra møte 24.09.09 godkjennes. | ^

 

 

 

PS 27/09 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.10.2009 - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatene tas til orientering. | ^

 


PS 28/09 Budsjett 2010 - Innherred samkommune

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

 1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett 2010 for Innherred samkommune.
 2. Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2010:
  • Verdal kommune kr. 23.299.000,-
  • Levanger kommune kr. 30.385.000,-
 3. Den faste godtgjøringen til Samkommunestyrets medlemmer reduseres med 25% årlig fra 01.01.10
 4. Nye betalingssatser og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar med spesifisert oversikt i administrasjonssjefens budsjettforslag.

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.10.2009 - video

Forslag i møte:

Tomas I. Hallem, SP fremmet følgende endringsforslag pkt. 3 på vegne av Senterpartiet i Levanger og Verdal:

 1. Den faste godtgjøringen til Samkommunetyrets medlemmer settes til 12.000,- fra 01.01.10.

Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag:

Vedtak i sak 78/08 i PUK Levanger ang. ulovlige byggetiltak følges opp ved budsjettrevisjon.

Lars Gunnar Marken, V fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:

 1. Ordfører og varaordfører i ISK er ordførere Verdal og Levanger kommune. Begge ordførerne har fullstilling i sine kommuner og skal derfor ikke motta godtgjørelse fra samkommunestyret.

Avstemning:

Ved alternativ votering pkt. 3 ble Hallems endringsforslag enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Markens forslag til nytt pkt. 5 – avvist med 13 mot 5 stemmer.

Trøites tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett 2010 for Innherred samkommune.
 2. Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2010:
  1. Verdal kommune kr. 23.299.000,-
  2. Levanger kommune kr. 30.385.000,-
 3. Den faste godtgjøringen til Samkommunetyrets medlemmer settes til 12.000,- fra 01.01.10.
 4. Nye betalingssatser og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar med spesifisert oversikt i administrasjonssjefens budsjettforslag.
 5. Vedtak i sak 78/08 i PUK Levanger ang. ulovlige byggetiltak følges opp ved budsjettrevisjon. | ^

 

 

PS 29/09 Lovfesting av samkommunemodellen - ny høringsuttalelse fra Innherred samkommune

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Samkommunestyret gir sin tilslutning til den høringsuttalelsen administrasjonssjefen avga 19.10.2009.

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.10.2009 - video

Orientering i møte:

Orientering PDF - powerpoint ved Ola Stene

Forslag i møte:

Tomas I. Hallem, SP fremmet følgende tillegg til uttalelsen:

Samkommunestyret slutter seg i hovedsak til den administrativt innsendte uttalelsen fra Innherred Samkommune med følgende merknader:

Prinsipielle betraktninger:

Samkommunestyret som politisk organ er gjennom sin sammensetning og valg utfordrende i et demokratiperspektiv.

Organet behandler kun delegerte saksområder og oppgaver.

En prinsipiell inngang vil derfor være en tydelig overordnet rolle for ”morkommunestyrene”.

Følgende enkeltpunkter i den administrative høringsuttalelsen presiseres særskilt:

 1. I departementets forslag er det forutsatt at låneopptak begrenses til en låneramme som defineres i selskapsavtalen. Dette støtter vi da de vil være avklarende mellom kommunen som ”eier” samkommunen. Både ut fra en prinsipiell betraktning og også ut fra det faktum at kapitalutgiftene rengskapsføres i ”morkommunens”  regnskaper vil dette være en riktig tilnærming.
 1. Under departementets høringsmøte om samkommunemodellen ble det reist spørsmål om hvorvidt de deltakende kommuner skulle kunne instruere og eventuelt overprøve samkommunestyret på oppgaver lagt til samkommunen.

Dette støtter vi i den forstand at eierne av samkommunen i fellesskap til enhver tid må kunne definere hva samkommunen skal delegeres av oppgaver og tjenesteproduksjon. Dette skjer gjennom endring av grunnavtalen.

Avstemning:

Hallems forslag til tillegg til uttalelsen enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak med forslag vedtatt i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret gir sin tilslutning til den høringsuttalelsen administrasjonssjefen avga 19.10.2009.

Prinsipielle betraktninger:
Samkommunestyret som politisk organ er gjennom sin sammensetning og valg utfordrende i et demokratiperspektiv.

Organet behandler kun delegerte saksområder og oppgaver.

En prinsipiell inngang vil derfor være en tydelig overordnet rolle for ”morkommunestyrene”.

Følgende enkeltpunkter i den administrative høringsuttalelsen presiseres særskilt:

 1. I departementets forslag er det forutsatt at låneopptak begrenses til en låneramme som defineres i selskapsavtalen. Dette støtter vi da de vil være avklarende mellom kommunen som ”eier” samkommunen. Både ut fra en prinsipiell betraktning og også ut fra det faktum at kapitalutgiftene rengskapsføres i ”morkommunens”  regnskaper vil dette være en riktig tilnærming.
 1. Under departementets høringsmøte om samkommunemodellen ble det reist spørsmål om hvorvidt de deltakende kommuner skulle kunne instruere og eventuelt overprøve samkommunestyret på oppgaver lagt til samkommunen.

Dette støtter vi i den forstand at eierne av samkommunen i fellesskap til enhver tid må kunne definere hva samkommunen skal delegeres av oppgaver og tjenesteproduksjon. Dette skjer gjennom endring av grunnavtalen. | ^

 

 

 

PS 30/09 Sluttrapport prosjekt: Felles brann- og feiervesen - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.10.2009 - video

Forslag i møte:

Samkommunestyret tar sluttrapport prosjekt Felles brann- og feiervesen – Innherred samkommune til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Samkommunestyret tar sluttrapport prosjekt Felles brann- og feiervesen – Innherred samkommune til orientering. | ^

 

 

PS 31/09 1719/47/1 - Karle L Brenne - Deling av eiendommen Brenne nordre - klage på jordlovsvedtak

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens §§ 9 og12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-

6/2003 gis med dette Karle L. Brenne avslag på søknaden om omdisponering og fradeling av en ubebygd parsell på ca. 1 dekar av eiendommen Brenne nordre, gnr. 47, bnr. 1 i Levanger. Klage datert 2.9.2009 på landbrukssjefens vedtak i delegert sak nr. 43/09 av 16.9.2009 tas ikke til følge. Vedtaket begrunnes med at fradeling her vil være i strid både med jordvernet og plansituasjonen. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål. Saken oversendes Fylkesmannens landbruksavdeling for endelig avgjørelse etter jordloven.

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.10.2009 - video

Forslag i møte:

Ordfører Svarva, DNA fremmet følgende forslag:

Klagen tas til følge med den begrunnelse at den omsøkte parsellen ligger i et allerede bebygd område med god infrastruktur, samt at området er planlagt innlemmet i en utvidelse av eksisterende boligfelt Bjørnang.

Avstemning:

Alternativ votering mellom administrasjonssjefens forslag og Svarvas forslag:
Svarvas forslag vedtatt med 14 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Klagen tas til følge med den begrunnelse at den omsøkte parsellen ligger i et allerede bebygd område med god infrastruktur, samt at området er planlagt innlemmet i en utvidelse av eksisterende boligfelt Bjørnang.  | ^

 

 

 

PS 32/09 Møteplan 2010 - samkommunestyret

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Møteplan for samkommunestyret for 2010:

Torsdag 18. og fredag 19. februar

Dialogseminar felles med formannskapene

Torsdag 22. april

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 27. mai

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 9. september

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 11. november

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 2. desember

Kl. 10.00, Levanger

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.10.2009 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Møteplan for samkommunestyret for 2010:

Torsdag 18. og fredag 19. februar

Dialogseminar felles med formannskapene

Torsdag 22. april

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 27. mai

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 9. september

Kl. 10.00, Levanger

Torsdag 11. november

Kl. 10.00, Verdal

Torsdag 2. desember

Kl. 10.00, Levanger

 

<< | møteplan >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune