Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

29.10.2009

Samkommunestyret 29.09.09

sak 28/09

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


BUDSJETT 2010 - INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksbehandler:

Arnstein Kjeldsen

Arkivref: 2009/8924

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 29.10.09 28/09

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett 2010 for Innherred samkommune.
  2. Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2010:
    • Verdal kommune kr. 23.299.000,-
    • Levanger kommune kr. 30.385.000,-
  3. Den faste godtgjøringen til Samkommunestyrets medlemmer reduseres med 25% årlig fra 01.01.10
  4. Nye betalingssatser og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar med spesifisert oversikt i administrasjonssjefens budsjettforslag.

Vedlegg:

1

Forslag til "Budsjet 2010 - Innherred samkommune" PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte budsjettdokument. Dokumentet inneholder administrasjonssjefens forslag til budsjett for 2010, samt forslag til betalingssatser, gebyr m.v.

Det er forutsatt følgende behandling av budsjett 2010:

  • Samkommunestyret behandler forslaget i møte 29. oktober
  • Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtar den totale økonomiske rammen for Innherred samkommune for 2010 i møter hhv. 9. og 14. desember.

Det er ved utarbeidelsen av budsjettet for 2010 ikke utarbeidet forslag til økonomiplan for perioden 2010-2013 for Innherred samkommune. Dette vil administrasjonssjefen komme tilbake til etter at det er fattet en endelig beslutning om en eventuell videreføring av samkommunen (ISK 3). Det henvises i denne sammenheng til den respektive morkommunes økonomiplan for perioden.

Vurdering:

Administrasjonssjefens vurderinger fremgår av det vedlagte budsjettdokumentet. Likevel finner administrasjonssjefen det nødvendig å kommentere et par punkter.

Budsjettforslaget for 2010 er preget av at alle enheter har redusert sine budsjetter i forhold til 2009. Dette mener administrasjonssjefen er forsvarlig ut fra at de fleste enheter i ISK de senere år har levert positive regnskapstall og at det er et ønske om å ta ut en økonomisk effekt av samkommuneforsøket. IKT-enheten har de senere år hatt store problemer med å levere et regnskap i samsvar med budsjettet – dette har mange årsaker, men en av hovedårsakene er en betydelig økt aktivitet i morkommunene som utløser kostnader knyttet bl.a. til lisenser som belastes IKT-enheten. Dette er i 2009 løst ved at enheten fakturerer den enkelte enhet en andel av kostnader knyttet til lisenser, dette foreslås videreført i 2010 og medfører ikke et behov for økt ramme ved enheten. Samtidig vil denne faktureringen medføre at enheter/virksomheter i morkommunene blir mer bevisst til bruken av IKT.

Administrasjonssjefen foreslår også at godtgjørelsen til samkommunestyrets medlemmer reduseres med 25% fra 1. januar 2010. Dette begrunnes med at antall møter i samkommunestyret et betydelig redusert i forhold til når satsene for godtgjøring ble vedtatt. Eksempelvis ble det i 2004 avholdt 10 møter i samkommunestyret, mens det i 2009 avholdes 7 møter. Antall behandlede saker er også redusert i samme periode.

 

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune