Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 30.04.09

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan | >>


Kommunestyresalen, Verdal Rådhus, kl. 10:00-13:00

Sakliste | som PDF  -  protokoll som PDF
 

Saksnr

Innhold

   

Åpning, opprop og merknader

video

PS 6/09

Godkjenning av møteprotokoll

02.02.09

 

PS 7/09

Referater

utredning

video

PS 8/09

Årsregnskap / Årsrapport 2008

utredning

video

PS 9/09

Kontrollutvalgets årsrapport 2008

utredning

video

PS 10/09

Høring av endringsforslag for Rinnleiret naturreservat

utredning

video

PS 11/09

1719/268/2 - John Harald Storborg - Søknad om oppføring av generasjonsbolig Storborg søndre - klagebehandling etter jordlov

utredning

video

 

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18

 

Svarva Robert, ordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Iversen Bjørn, varaordfører Verdal Dna -Dna,Sp - forfall
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf x  
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf - forfall
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x  
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv x  
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp - forfall
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp - forfall
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp x  
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp x  
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf x  
Gustad Marita Nergård Verdal Krf -Frp,H,Krf x  
Marken Lars Gunnar Verdal V -SV,V x  
Strid Olav Levanger Dna varamedlem 2 x (Hojem)
Aarstad Kjetil Verdal Dna varamedlem 1 x (Iversen)
Sigurdsen, Kjell Woll Verdal Dna varamedlem 3 x (Hildrum)
Segtnan Anne Verdal Sp varamedlem 5 x (T. Hallem)
Ingen vara Verdal -     (Marken)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

administrasjonssjef

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef Levanger kommune

Øystein Sende

kommunalsjef Levanger kommune

Torbjørn Olsen

enhetsleder IKT

Line Therese Ertsås formannskapssekretær

Tomas Iver Hallem ble valgt som settevaraordfører.

Det ble i møtet gitt følgende orienteringer.

  


 

PS 6/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.04.2009

Forslag i møte:

Protokoll fra møte 2. februar 2009 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra møte 2. februar 2009 godkjennes.

 

 

PS 7/09 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.04.2009 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

 

 

PS 8/09 Årsregnskap / Årsrapport 2008

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.04.2009 - video

Behandling:

Regnskapssjef var til stede under behandling av denne saken.

Administrasjonssjefen orienterte om saken.

Kontrollutvalgets leder gjennomgikk kontrollutvalgets merknader til regnskap 2008. Saken ble også kommentert av revisor.

Forslag i møte:

SV v/Jostein Trøite fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

”Samkommunestyret ber om at administrasjonssjefen snarest redegjør for hvordan merknadene i revisjonsnotatet og kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for 2008 blir fulgt opp.”

Avstemning:

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SV som ble vedtatt med 16 stemmer. 1 stemte i mot.

Det ble deretter votert samlet over innstillinga med vedtatt tillegg som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.      Innherred samkommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr 0,- etter en overføring på samlet 53,4 mill.kroner kr fra morkommunene.

2.      Administrasjonssjefens årsrapport for 2008 tas til orientering.

3.      Samkommunestyret ber om at administrasjonssjefen snarest redegjør for hvordan merknadene i revisjonsnotatet og kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for 2008 blir fulgt opp.

 

 

PS 9/09 Kontrollutvalgets årsrapport 2008

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.04.2009 - video

Behandling:

Gunhild Ø. Nesgård fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 16 representanter.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Samkommunestyret tar ”kontrollutvalgets årsrapport for 2008” til orientering. 

 

 

PS 10/09 Høring av endringsforslag for Rinnleiret naturreservat

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.04.2009 - video

Behandling:

Trude Holm fikk permisjon og forlot møtet. Til stede15 representanter.

Forslag i møte:

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende utsettelsesforslag:

”Samkommunen avventer med å avgi høringsuttalelse. Det legges frem en sak der samkommunen ser hva arealet kan anvendes til.”

Avstemning:

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 11 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

Samkommunen avventer med å avgi høringsuttalelse. Det legges frem en sak der samkommunen ser hva arealet kan anvendes til.

 

 

PS 11/09 1719/268/2 - John Harald Storborg - Søknad om oppføring av generasjonsbolig Storborg søndre - klagebehandling etter jordlov

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.04.2009 - video

Behandling:

Anne Segtnan fikk permisjon f.o.m. sak 11/09. Til stede 14 representanter.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 9 (om omdisponering), Landbruksdepartementets brev av 21.12.2006, rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 gis med dette John Harald Storborg avslag på søknad om omdisponering av ca. 1 dekar dyrkajord for oppføring av generasjonsbolig på eiendommen Storborg søndre, gnr. 268, bnr. 2 i Levanger.

Landbrukssjefens vedtak i delegert sak 12/09, datert 19.3.2009, opprettholdes, og klage datert 7.4.2009 tas derfor ikke til følge. Vedtaket begrunnes med at bruket ikke ansees å ha behov for generasjonsbolig for å ivareta drifta av eiendommen, og at en ikke vil tillate nedbygging av dyrka areal.

Saken oversendes Fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse etter jordloven.

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune