Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

30.04.2009

Samkommunestyret 30.04.09

sak 8/09

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


ÅRSREGNSKAP / ÅRSRAPPORT 2008

Saksbehandler:

Meier Hallan

Arkivref: 2009/3837

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 30.04.09 8/09

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.   Innherred samkommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr 0,- etter en overføring på samlet 53,4 mill. kroner kr fra morkommunene.

2.   Administrasjonssjefens årsrapport for 2008 tas til orientering.

Vedlegg:

1

Årsrapport 2008 PDF

2

Årsregnskap 2008 PDF

3

Utskrift av kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg i sak nr. 5/09 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Med dette legges Innherreds Samkommunes årsrapport og årsregnskap for 2008 fram til behandling i samkommunestyret.

Samkommunens regnskap for 2008 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0,- etter en overføring på 53.361.954 kroner fra morkommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel.

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med budsjett 2008 og regnskap 2007.

Vurdering:

Sammenlignet med revidert budsjett for 2008 er det samlet for enhetene et merforbruk på 894.988 kroner totalt. Budsjettavvikene er spesifisert i tabellen foran.

Dette merforbruket skyldes i all hovedsak overforbruk på IKT-enheten. De øvrige enhetene har holdt sine tildelte budsjettrammer for 2008, enkelte viser i tillegg til dels store besparelser.

Verdal kommune og Levanger kommune dekker ihht grunnavtalen kostnadene for tjenester lagt til ISK etter en fordeling i forhold til folketallet i den enkelte kommune pr. 1.1. i regnskapsåret, hhv. 43,43% fra Verdal og 56,57% fra Levanger for 2008.

I løpet av året er rammene justert for lønnsoppgjøret etter samme behandlingsregler som for morkommunene. Generelle budsjettinnsparinger i morkommunene er også videreført tilsvarende i samkommunen.

Det vises til nærmere kommentarer i vedlagte årsrapport.

 

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune