Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

03.12.2008

Samkommunestyret 03.12.08

sak 52/08

<<forrige sak | vedtak | sakliste>>


BUDSJETT 2009 - INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksbehandler:

Arnstein Kjeldsen

Arkivref: 2008/11644

Saken avgjøres av: SKS
 

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 03.12.08 52/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

 1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett 2009 for Innherred samkommune.
 2. Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2009:
  • Verdal kommune kr. 23.141.000,-
  • Levanger kommune kr. 30.262.000,-
 3. Nye betalingssatser og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar med spesifisert oversikt i administrasjonssjefens budsjettforslag.

Vedlegg:

 1. Administrasjonssjefens forslag til budsjett for Innherred samkommune for 2009 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte budsjettdokument. Dokumentet inneholder administrasjonssjefens forslag til budsjett for 2009, samt forslag til betalingssatser, gebyr m.v.

Det er forutsatt følgende behandling av budsjett 2009:

 • Samkommunestyret behandler forslaget i møte 27. november
 • Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtar den totale økonomiske rammen for Innherred samkommune for 2009 i møter hhv. 10. og 15. desember.
 • Endelig behandling av budsjettet for 2009 i samkommunestyret i januar 2009.

Det er ved utarbeidelsen av budsjettet for 2009 ikke utarbeidet forslag til økonomiplan for perioden 2009-2012 for Innherred samkommune. Dette begrunnes med at det kun gjenstår et år av forsøksperioden, og at det ennå ikke er avklart om det innvilges en ny forsøksperiode for ISK 3. Det henvises i denne sammenheng til den respektive morkommunes økonomiplan for perioden.

Vurdering:

Administrasjonssjefens vurderinger fremgår av det vedlagte budsjettdokumentet.

 

<<forrige sak | vedtak | sakliste>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune