Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

03.12.2008

Samkommunestyret 03.12.08

sak 51/08

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


RUSPROSJEKT I INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksbehandler:

Øystein Sende

Arkivref: 2008/12099

Saken avgjøres av: SKS
 

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 03.12.08 51/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

  1. Rusprosjektet NO 46 på Rinnleiret videreføres ikke etter prosjektperiodens utløp pr 31.12.08. Ansvaret for nødvendige rehabiliteringstiltak for rusmisbrukere overføres til den enkelte morkommune. 

  2. Rusprosjektet Helsestasjon rus videreføres som nytt prosjekt underlagt ISK i      perioden 01.01.09 – 31.12.11. Dette under forutsetning av en videreføring av     ISK, og at tiltaket tilføres tilstrekkelig økonomiske ressurser gjennom statlige      prosjektmidler.    

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. Rapport vedrørende rusprosjektet i ISK av 20.07.07 PDF

2. Referat fra møte i styringsgruppen av 11.09.08 PDF

3. Referat fra internt evaluering – planlegging ved NO 46 av 30.09.08 PDF

4. Brev fra Foreningen mot stoff (FMS Innherred) av 24.10.08 PDF

Saksopplysninger:

Det vises til egen sak for samkommunestyret i møte 26.06.08, under PS 29/08, hvor det ble gitt en grundig redegjørelse både muntlig og skriftlig om status for rusprosjektet i Innherred samkommune.

Som beskrevet i den saken, så består rusprosjektet i ISK av 2 sentrale tiltak.

Målsetting med rusprosjektet er:

1. Å skape en rustjeneste som er tilgjengelig, trygg og troverdig.

2. Å være en brukerarena der flest mulig tjenester utøves på samme sted.

3. Sikre en sammenhengende tiltakskjede for rusavhengige brukere, og tidligere 

    rusavhengige som er over i en rehabiliteringsfase.

Dette ene tiltaket er lavterskeltilbudet Helsestasjon rus (lokalisert ved Verdal helsesenter), og det andre tiltaket er Rehabiliteringshuset No 46 (lokalisert på Rinnleiret). Helsestasjon rus (tidligere kalt lavterskel helsetiltak for rusavhengige) ble startet opp som et eget prosjekt i Verdal kommune i 2002.

Helsestasjon rus er et lavterskeltilbud til aktive rusmisbrukere i Levanger og Verdal. Det gis tilbud om helsetiltak (innlevering/utlevering av utstyr, sårstell, vaksiner, forebyggende helse) og samtidig motivering til et rusfritt liv. Tilbudet er åpent hver dag mellom kl. 09.00 – kl. 11.00, og utover dette når sykepleier er til stede. Helsestasjon rus har flest narkotikaavhengige, men også enkelte langkomne alkoholikere (disse er henvist av NAV). 

No 46 er et aktivitetshus for motiverte rusfrie, og tidligere rusmisbrukere i en rehabiliteringsfase. Tilbudet er åpent hver dag, og det er tilbud om ulike aktiviteter. Tilbudet ved NO 46 gis til LAR-brukere (for det meste metadon), alkoholikere, og rusmisbrukere. Det er også brukere som har kommet seg ut av rusavhengighet og som ikke lenger er på medisinsk behandling. NO 46 skal være bindeleddet mellom hjelpeapparatet.

Krav for å få tilbud ved NO 46 er at den som skal rehabiliteres har rene prøver (er dokumentert rusfri ved prøver i minst 2 uker før inntak og under perioden), at vedkommende har en ansvarsgruppe rundt seg, har egen bolig, og har individuell plan. Det utarbeides en handlingsplan for den enkelte bruker ved No 46.

Personellressursene som er knyttet til Helsestasjon rus er sykepleier i 100% stilling, og lege i ca. 10% stilling.

Personellressursene ved No 46 er 1 årsverk prosjektleder, 1.5 årsverk miljøarbeider og 1 årsverk miljøterapeut (har vært delvis vakant).

Rusprosjektet i samkommunen har et samarbeid med Rusbehandling Midt-Norge, hvor disse er representert i styringsgruppen. Videre deltar

Midt - Norsk Kompetansesenter for Rusfaget i styringsgruppen.

Kommuneledelsen i både Levanger kommune og Verdal kommuner har siden 2007 vært meget tydelige på at rusprosjektet er helt avhengig av en stabil prosjektledelse, og at tilbudet må gis til et betydelig antall flere brukere en tidligere for å ha tilstrekkelig legitimitet i forhold til bruken av de samlede økonomiske ressurser.

Tellingen av antall brukere av tilbudet ved NO 46 i fra 01.01.08 – d.d., viser at det er 15 brukere som har vært godkjent for inntak (inkl de som har fått oppfølging i påvente av oppstart ved NO 46, og hvor 3 av disse igjen ikke har begynt ved NO 46). Av disse 15 er det 5 som var med over fra året 2007. Videre har noen av brukerne i 2008 vært på NO 46 før, men er utskrevet.

Viss rusprosjektet NO 46 skulle ha hatt økonomiske forutsetninger for å kunne bli videreført i 2009 med samme omfang som i 2008, så måtte prosjektet ha blitt tilført en ekstern finansiering på ca. 1.5 mill. 

Rus Midt – Norge har tidligere signalisert et ønske om å inngå avtale med kommunene for å ha NO 46 som et integreringstiltak. En slik avtale vil utgjøre ca. kr. 300.000,- pr år. Staten sa i august/september 2008 nei til å forlenge den statlige delfinansieringen av prosjektet.

Hverken Levanger kommune eller Verdal kommune har for året 2009 økonomisk handlingsrom til å øke den kommunale egenfinansieringen tilsvarende det statlig bortfallet av prosjektmidler.  

Administreringen av rusprosjektet på vegne av ISK, følger turnusen til administrasjonssjefen i ISK. Budsjett for rusprosjektet for 2008 er derfor budsjettert på ansvar 3194 i Levanger kommune, under Helse-rehab sitt ansvarsområde, hvor rusprosjektet omfatter både NO 46 + Helsestasjon rus ved Helsehuset i Verdal kommune.

Budsjett 2008:

Bruttobudsjett for rusprosjektet for 2008 utgjør: kr. 2.867.000.

Prosjektet er finansiert med følgende midler i 2008:

Statstilskudd fra Sosial- og Helsedirektoratet:        1.224.000 kr

*(Tilskudd fra Fylkesmannen i N                               70.000 kr)

Momskompensasjon:                                              80.000 kr

Tilskudd fra Verdal kommune:                                380.000 kr

Bruk av psykiatrimidler fra Verdal kommune:             262.000 kr

Bruk av bundne driftsfond (overskudd fra 2007)        386.000 kr

Bruk av psykiatrimidler fra Levanger kommune          465.000 kr

-------------------------------------------------------------------------------   

Sum finansiering                                               2.867.000 kr

-------------------------------------------------------------------------------

* Øremerket midler/refusjon for prosjektleder sitt engasjement som veileder for Fylkesmannen.

Når det gjelder tilskuddet fra Verdal kommune på kr. 380.000, så skal dette beløpet også dekke Verdal kommunes andel av sysselsettingsprosjektet (nr. 26), og skulle formelt sett for å vise den fordelingen av finansieringen av NO 46 ha vært fordelt på de 2 prosjektene (på ansvar 3191 og ansvar 3194). Verdal kommune la mer inn i NO 46 tilsvarende det Levanger kommune la inn mer i NO 26. Summen totalt ble fordelt etter prosentfordelingen som følger ISK.

Med hensyn til en mulig videreføring av det ene av disse 2 fellestiltakene under samkommunens ansvarsområde, dvs. videreføring av Helsestasjon rus, i 2009, så er det satt opp et internt budsjettforslag for videre drift i 2009, på kr. 880.000.

Dette er foreløpig ikke lagt inn i noe budsjett for videreføring av Helsestasjon rus, med både Levanger kommune og Verdal kommune vil få noen frie midler ved en nedlegging av NO 46 til eventuelt å kunne finansiere en kommunal egenandel for videreføring av Helsestasjon rus.

Etter samtaler med Fylkesmannen, så er det fremhevet derfra at Levanger kommune har et godt grunnlag for å kunne søke om prosjektmidler for å drive videre Helsestasjon rus, som et prosjekt.

Det er også signalisert at Verdal kommune kan søke på nytt, men at det da kreves en annen innretning av søknaden enn at dette går bare opp mot en videreføring av Helsestasjon rus. Dette med bakgrunn i at Verdal kommune har vært søker på dette tiltaket over år tidligere.

Slik som budsjettene ligger for øyeblikket, så er de kommunale midlene som kan ”fristilles” gjennom en nedleggelse av NO 46 til andre rustiltak, følgende:

Levanger kommune:

- kr. 465.000 (en god del av dette er bundet opp i ansettelser)

Verdal kommune:      

- kr. 642.000 (noe av dette er bundet opp i ansettelser)

Summen av de resterende midlene som ”fristilles”, og som ikke er bundet opp i ansettelser som må omdisponeres til innsats ved andre rustiltak, og kan event. finansiere den kommunale egenandelen for videre drift av helsestasjon Rus, for 2009. 

Når det gjelder beløpet for prosjektstøtte fra staten for videreføring av Helsestasjon rus, så må en legge til grunn at det er gode muligheter til å få et prosjektbeløp på i størrelsesorden kr. 500.000 - 600.000 pr år, over en 3 års periode. Dette under mest sikker forutsetning av at Levanger kommune søker om prosjektstøtte for drift av Helsestasjon rus.

Bruk av driftsfond for å finansiere NO 46 for 2008 på kr. 386.000 er overskuddet fra driften av NO 46/ Helsestasjon rus i 2007, og kan da selvsagt ikke brukes en gang til.

Prosjektleder for NO 46 fra den 01.01.08 – (31.12.08) har fått annen jobb, og fratrer NO 46 ved utgangen av prosjektperioden. Om rusprosjektet NO 46 skulle ha blitt videreført ut fra et endret finansieringsgrunnlag, så hadde det erfaringsmessig vært en svært krevende oppgave å få på plass en ny kompetent prosjektleder til å styre og koordinere aktivitetene ved NO 46.    

Tiltak for mennesker med rusproblemer er en lovpålagt oppgave i hht Sosialtjenesteloven § 6-1. Dette betyr at de tjenestene som har oppfølgingsansvaret etter sosialtjenestelovens § 6.1 i Levanger kommune, og Verdal kommune/NAV Verdal fortsatt er forpliktet til å lage rehabiliteringstiltak selv etter en nedleggelse av rusprosjektet NO 46.

Arbeidet med rusavhengighet krever et mangfold i tiltakskjeden. Dette både forebyggende, behandlende og rehabiliterende - og en god samhandling mellom aktørene.

VERDAL KOMMUNE:

Verdal kommune utfører en rekke tiltak og tjenester fra mange tjenesteområder overfor den aktuelle brukergruppen:

  • Servicekontoret er første møte med Verdal kommune som også har ansvaret for Husbank/bostøtte.
  • NAV Verdal har ansvaret for de kommunale tjenestene i forhold til sosialtjenesten, rus og psykiatritjenesten og flyktningetjenesten.

      Følgende tiltak: Økonomisk sosialhjelp, Gjeldsrådgiving, Midlertidig   

      bolig, Arbeid med tiltak, Arbeid og aktivitet, Individuell oppfølging, 

      veiledning og samtaler, Inn på tunet, Kvalifiseringsprogrammet

  • Ressurssenter oppvekst har følgende tjenester og tiltak: Helsestasjon, TIGRIS, BAPP, Barn i krisegruppa, Barnevern, PPT, ungdomskontakten, forebyggingsprosjekt grunnskole
  • Omsorg og velferd: Hjemmetjenesten, Omsorgsboliger Reinsholm, Miljøteam Kvisla, Urinlab, Arken
  • Ressurssenter helse omsorg og velferd: Fastlegeordningen, kommunelege 1, Arbeids og sysselsettingsgruppa, Dagsentret Kontakten, Fengselshelsetjenesten Verdal fengsel. Ergo og fysioterapitjenesten, Booppfølgingstjenesten. I 2008 har ressurssentret ansvaret for prosjekt Koordinering av det boligsosiale arbeidet.
  • Teknisk drift, forvaltning boligsosialt arbeid
  • Rusprosjektet inkl Helsestasjon rus er organisert gjennom ISK. Budsjettmidlene til prosjektet er fra Ressurssentret.

Verdal kommune/NAV Verdal skal ha et faglig/administrativt møte den 25.11.08 hvor utfordringene på bla. rusområdet området er hovedtema for møtet, inkl. oppfølgingsansvaret for dagens brukere av NO 46. Konklusjonene fra dette møtet er ikke kjent når denne saken sendes ut til samkommuenstyret. Det er flere ideer til nye tiltak som vil bli presentert i dette møte, særlig fokus på forebygging, aktivitet og sysselsetting, koordinering og samhandling.

LEVANGER KOMMUNE:

Det pågår et arbeid ved felles helse i Levanger for bedre å systematisere de eksisterende rustiltakene og utvikle bedre sammenheng i tiltakene. Samhandlingen mellom de forskjellige deltjenestene må styrkes. Det må innarbeides nye og mer helhetlige programmer som gir en mer målrettet rustjeneste, og som også gir et godt grunnlag for utarbeidelse av prosjektsøknader om nye ressurser fra den statlige satsingen på rusfeltet.

Det er spesielt et behov for oppdaterte programmer som ivaretar hensynet til variert aktivitet, sysselsetting og kvalifisering for de som er i rehabiliteringsfasen. Bedre forebyggende tiltak er også nødvendig.   

Oversikt med eksempel på en helhetlig tiltakskjede for Levanger kommune/NAV Levanger

Klikk for større skisse

OVERSIKT OVER AKTUELLE TILTAK INNENFOR
FAGFELTET RUS-/PSYKIATRI SOM BRUKES
AV LEVANGER KOMMUNE OG NAV LEVANGER:

Kontakten

Sosialt og kulturelt treffsted, lav terskel, allmøter

Alle hverdager, fredager (20-30 brukere)

Smørblomstveien

(veiledes av ansatte ved He/re)

Boliger med miljøbase og aktiviteter Boliger med miljøbase og aktiviteter / følges daglig av

 miljøarb. a 3 timer/driftes av PO

6 leiligheter-/plasser

Homla (Dette er et fellestiltak for LK og VK)

Friluftsgruppe for de som liker fart og spenning

Annenhver onsdag (partall) 5-10 brukere

Starrin

Friluftsgruppe for personer med fys. funksjonshemming

Siste torsdag hver mnd (2 – 5 brukere)

Tjuddur’n

Friluftsgruppe

Hver fredag

(5 – 10 brukere)

 

Helsestasjon rus

Helsetiltak og motivering – rusavhengige (ISK prosjekt)

Deler av dag

(antallet varierer)

No 46 Rinnleiret

Integreringstiltak for rusfrie – (ISK-prosjekt)

Dagtilbud

(5 – 7 brukere)

KID-kurs

Kurs i mestring

av depresjon

Forvernsamtale gjennomføres av HHA. Bør ha en kontakperson enten i enheten eller jevn kontakt med lege

Oppstart av kurs er avhengig av min 10 deltakere

Gruppe-behandling (psykoser)

Tilbud i samarbeid med Psyk.kl. Målgr. Personer med psykose- lidelser

6-8 deltakere

 

Inn på Tunet –

(Grønn omsorg)

 

Elverum/Hjelde

 

Meningsfull hverdag

v/Solhaug

 

 

Avtaler med private

 

Sysselsetting/arbeidstreningstilbud

 

 

Sysselsettings/arbeidstreningstilbud

 

 

 

1 plass

 

 

5 plasser

 

Valum Gård

Hestesenter/arbeids-

trening

 

2 plasser

(1 plass = 3 d)

 

Jarlegården

(LK har avtale ut 2008, samarbeids-prosjekt med fengslet, LK, Steinkjer kommune, Verdal kommune og Inderøy kommune)

Fengselsprosjekt – innsatte ut av soning – oppfølging av den enkelte

 

3 – 6 personer

Leva-Fro

Avdelinger:

*Guttas Bilpleie

*Lotus

*Tre

*Frosta (Tre)

VTA-plasser (sysselsetting/arbeidstrening for personer på uføretrygd)

APS-plasser (5 stk)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Alle hverdager

 

 

Innherred Produkter AS

* Introduksjons- og avklaringskurs

* Fasesystem (fase 1,2 og 3)

*Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

*Kursavdelingen + NKI Fjernundv.

*Arbeid med Bistand

*Servicetjenester

NO. 26 – Akkar’n - prosjekt ut 2008 –ungdom mellom 20 – 25 år

 

Alle dager, må søkes inn av NAV LK

NAV

Kvalifiseringsprogrammet/ulike AMO-kurs

 

NO 46:

NO 46 har som prosjekt en hovedoppgave om å ivareta rehabiliteringsbehovet for mennesker som før og under perioden ved tiltaket er rusfrie. De fleste som er ved NO 46 er under LAR-behandling-/rehabilitering.

For denne gruppen vil det ved en avslutning av prosjektperioden 31.12.08 finnes tilgang til andre forsterkede tiltak, i første rekke gjennom NAV. Brukerne har kommet et stykke på vei med sin rehabilitering, og gjennom en individuell oppfølging og tilpasning så må de tilbys annen aktivitet og opplæring innenfor NAV. (Levanger kommune har ikke overført ansvaret for sosialtj l. § 6.1 til NAV, og oppfølgingen fra Levanger sin egen rusomsorg vil skje av tjenestene som er organisert under Helse- rehab. Dette i samarbeid med NAV Levanger).

NO 46 er et godt tilbud for dem som kommer innefor inntaksrammene, som er rusfrihet og rene prøver. Det har faglig sett blitt argumentert med at tilbudet ved NO 46 ikke er bredt nok, og at både Levanger og Verdal kommuner har problemer med å rekruttere tiltrekkelig antall brukere som fyller vilkårene for inntak. NO 46 kan for en del brukere ha preg av å være et høyterskeltilbud.

Det etterspørres bedre tilbud til hele målgruppen av rusmisbrukere. I forhold til ressursene som brukes ved NO 46, så er det argumenter for å benytte disse ressursene bedre gjennom andre tiltak som favner videre enn tilbudet ved NO 46.

Lavterskeltiltak som styrker oppsøkende virksomhet må styrkes, og det må være tilbud med varierte aktiviteter. Dette krever en omlegging for at ressursene skal komme flere tilgode.

Det er i sakens anledning opplyst fra NAV Levanger at de har 6 plasser på tiltaket ”Arbeid med bistand” som er øremerket brukere med behov for forsterket, eller utvidet oppfølging, (primært for å kunne komme i arbeid eller aktivitet). For tiden er kun 1 av disse opptatt.  (I den forbindelse så har Innherred produkter kr. 51.000,- pr. mnd fra NAV sine tiltaksmidler for å følge opp denne brukeren).

Ved en beslutning om en avslutning av NO 46 ved prosjektperiodens utgang pr 31.12.08, så er det nødvendig at det raskt gjennomføres oppfølgingsmøter med den enkelte bruker (ved NO 46) og kommunen/NAV hvor brukeren hører til, der en går gjennom den enkelte sin situasjon for å avklare om hvile andre tiltak brukeren må overføres til. Dette kan være overføring til en utvidet oppfølging gjennom tiltaket ”Arbeid med bistand”. Denne gjennomgangen må skje sammen med ledelse-/ansatte ved NO 46, før prosjektperiodens utløp.

Deretter gjennomføres en videre samhandling opp mot ”arbeid med bistand” der aktuelle brukere søkes inn for oppfølging. Dette må NAV ta ansvar for).

Gjennom dette, bør det være gode muligheter for at brukerne ved NO 46 kan få andre løsninger allerede fra 1. januar 2009.

NAV:

Det skjer også endringer i statens krav gjennom bruk av NAV til oppfølging av brukerne, og forskrifter og styringsverktøy endres i tråd med nye krav til avklaring, aktivitet og rehabilitering.

Med den nye Tiltaksforskriften og innføringen av lovbestemt arbeidsevnevurdering (sannsynligvis fra 01.05.09), så er det behovet til bruker og ikke ytelsen brukeren har som avgjør hvilket tiltak brukeren kan delta på.

Avklaring
I dag er det Innherred Produkter som kjører dette tiltaket for NAV. Varer over 8-12 uker med oppstart 3-4 ganger pr. år. Plass til 10-12 deltakere hver gang, som pr. i dag må fylle vilkårene til attføring. I framtiden vil det være arbeidsevnevurderingen som avgjør deltakelse på dette tiltaket.

Arbeidsrettet rehabilitering

I dag kjøpes disse tjenestene av Friskgården. Personer med sammensatte lidelser, bla psykiatri vil være i målgruppe. Ramme i 2008 for Nord-Trøndelag ca 2,4 mill.

Arbeidspraksis
Arbeidspraksis i ordinær virksomhet gir i dag et tilskudd på 1.230,- pr mnd.

Etter 01.01.09 kan ordinær arbeidsgiver tilstås høy sats dvs kr 12.138,- pr. mnd de første 3 mnd for brukere som etter en arbeidsevnevurdering anses å ha nedsatt arbeidsevne.

Dette er bra og vil kunne motivere ordinære arbeidsgivere til å ta i mot personer med begrensninger i større grad enn i dag.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (dagens APS ved Innherred produkter). 25 plasser + 10 plasser Akkar'n. Tilskudd er 12.138,- pr. deltaker pr. mnd.

Oppfølging
Tiltakets innhold er nytt og ligner på dagens ”Arbeid med bistand”. Innherred Produkter har i dag 2 tilretteleggere i dette tiltaket. Disse finansieres over statlig tiltaksbudsjett med ca 85.000,- pr. mnd

Opplæring
Dagens AMO kurs og utdanning for yrkeshemmede er sammenlignbart. AMO er i dag rammestyrt mens utdanning blir rammestyrt fra og med 01.01.09. Rammen for Levanger og Verdal for 2009 er p.t. ikke kjent.

Behandlingstilbud for personer med lettere psykiske og sammensatte lidelser

Hensikten er å redusere ventetid på behandling for å få yrkesaktive raskere tilbake i arbeid. NAV bruker i dag Copperio senteret i Trondheim. Et godt alternativ-/tillegg til psykiatritjenesten i kommunen.

Brukerorganisasjonene:

Foreningen mot stoff Innherred (FMS) har sendt brev til kommunene den 24.10.08, hvor de viser til at det er få brukere som er spurt i denne saken.

Videre at FMS Innherred er helt klar på at det må en omlegging til på NO 46 og den skyldes i hovedsak manglende engasjement fra kommunene, og at FMS ikke kan tillate at dette blir en arena for hvem som helst. FMS har stor tillit til rustjenesten, men FMS etterlyser samhandling mellom kommunene og at det må skje på alle nivåer, og at det blir vanskelig for noen få å få ordnet alt, men at disse står virkelig på for saken. FMS ber politikerne nå om å virkelig se betydningen av et slikt sted og å tenke langsiktig. Det vises til at det er våre barn det gjelder og deres muligheter til å få et bedre liv, og da kan en ikke gå for å legge ned et slik tiltak.

Arbeidsmøter:

Det ble våren 2008 avholdt et møte administrativt og faglig fra begge kommuner, prosjektledelsen ved NO 46 og med Rus Midt-Norge. Det ble da tatt en gjennomgang av de utfordringer som en videreføring av NO 46 som prosjekt ville medføre. Det ble tydelig signalisert at behovet for ekstern finansiering var nødvendig. Det ble fordelt oppgaver og ansvar i forhold behov for en avklaring, med frist tidlig høst. Etter møter med Fylkesmannen i august 2008, så ble det avklart at staten ikke ville fortsette prosjektfinansieringen.

Det ble avholdt nytt møte den 16.10.08 administrativt og faglig fra begge kommuner inkl. NAV levanger og NAV Verdal, prosjektledelsen ved NO 46, og Rus Midt – Norge. Møtet hadde fokus på hele rusfeltet. Det var en åpenhet i møte om alle forhold som var til stor nytte for møtedeltakerne.

Det ble i dette møtet tydelig signalisert at den økonomiske situasjonen i både Levanger kommune og Verdal kommune viser at det ikke finnes midler for å erstatte bortfallet i statlig finansiering av NO 46, for 2009. Videre at en avslutning av prosjektet NO 46 ved utløpet av prosjektperioden derfor er sannsynlig, og at dette krever politiske beslutninger.

I Levanger kommune inkl. NAV ble arbeidsmøtet den 16.10.08 fulgt opp med et internt arbeidsmøte den 07.11.08, og i Verdal kommune inkl. NAV den 25.11.08. NO 46 har i november 2008 invitert til og avholdt åpent møte for samarbeidspartnere, politikere, politiet, administrasjonen og andre.

Vurdering:

Rusprosjektet NO 46 har tatt en del gode steg framover i 2008 i forhold til å få avtaler med flere brukere, utvikle mer aktivitet, ha en bedre styring og koordinering av tilbudet, utvikle kontakten med de andre tjenestene, og har i fagmiljøet drevet aktiv markedsføring for mer bruk av NO 46. Fortsatt så har antall brukere ved NO 46 i 2008 vært for lavt over tid i forhold til hva som en har ønsket av antall brukere opp mot samlet ressursbruk.

Prosjektleder avslutter sitt nåværende arbeidsforhold pr 31.12.08 for å gå over i annen jobb. Tilgangen til lederkompetanse med kvalifisert ruskompetanse i Levanger og Verdal kommuner er meget vanskelig, og det er vanskelig også å rekruttere eksternt. NO 46 er helt avhengig av en stabil og kompetent ledelse.

Den økonomiske situasjonen for Levanger kommune og for Verdal kommune er slik at når staten avslutter sin prosjektfinansiering av NO 46 den 31.12.08, er det ikke økonomisk handlingsrom i kommunene til å erstatte bortfallet, uten at dette går på bekostning av andre eksisterende tjenester.   

Det er behov for en oppdatert og en tydelig tiltakskjede i kommunene inkl. NAV i forhold til brukergruppen og fagfeltet. Dette både tiltak som er mer forebyggende, behandlende og rehabiliterende. Å utfordre aktørene og fagmiljøet og legge til rette for god samhandling mellom tjenestene er avgjørende for å få til en bedre deling av kunnskap, utnytte ressursene og sørge for at utvikling skjer.

Administrasjonssjefen har ut fra grunner som er nevnt i saksframlegget trukket den konklusjon og anbefale samkommunestyret i Innherred samkommune å vedta å ikke videreføre rusprosjektet NO 46 etter utgangen av prosjektperioden pr. 31.12.08.

Administrasjonssjefen vil anbefale samkommunestyret å vedta å videreføre rustiltaket Helsestasjon rus. Dette som et nytt 3-årig prosjekt (01.01.09 – 31.12. 11). Dette under klar forutsetning av at tiltaket tilføres tilstrekkelig økonomiske ressurser gjennom statlige prosjektmidler. Tilbudet vil være tilgjengelig for brukere i Levanger og Verdal kommuner, lokalisert til Verdal som i dag. Det må avklares nærmere mellom Levanger og Verdal kommuner hvem av kommunene som formelt søker staten om prosjektmidler til tiltaket i prosjektperioden.     

Ved å følge administrasjonssjefens forslag, så vil ISK sitt ansvar for rustiltak omfatte Helsestasjon rus. Andre tiltak blir pr 01.01.09 et ansvar for den enkelte morkommune. Samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommuner på helsefeltet generelt er i stor utvikling, og administrasjonssjefen føler seg overbevist om at begge kommuner vil gjøre egne tiltak åpne for gjensidig bruk, og at videre utvikling vil skje gjennom utstrakt samhandling fra begge sider.

Viss administrasjonssjefens forslag ikke gis tilslutning av samkommunestyret, så må hver av morkommunene ut fra fordelingsnøkkelen, svare for dagens manglende finansiering til videre drift av rusprosjektet NO 46. Det er i forslaget til budsjettet for 2009 fra rådmannen i Levanger kommune og rådmannen i Verdal kommune ikke funnet plass for en slik prioritering.  

 

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune