Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

03.12.2008

Samkommunestyret 03.12.08

sak 47/08

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


KOMMUNALT PLANSYSTEM

Saksbehandler:

Berit Hakkebo

Arkivref: 2008/9690 - /140

Saken avgjøres av: KOM
 

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 03.12.08 47/08

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

Kommunalt plansystem” dat. 15.09.08. vedtas.

”Kommunalt plansystem” anses å være et første steg på veien mot en fullstendig kommunal planstrategi. Dokumentet tas opp til ny behandling etter at revidert plan- og bygningslov har trådt i kraft i 2009.

Vedlegg:

·       Kommunalt plansystem dat. 15.11.08 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

·       Plan- og bygningsloven dat. 14.06.85.

·       Revidert plan og bygningslov dat. 27.06.08

Saksopplysninger:

I mandatet til felles kommuneplan for Levanger og Verdal kommuner, vedtatt i samkommunestyrets sak 24/07, pkt. 8, står det følgende:

”Prosjektgruppa legger fram forslag til hvordan kommunedelplanen til en hver tid er ajour både mht. statlige planer, fylkeskommunale planer og samfunnets behov samt hvordan planen skal benyttes i kommunens/kommunenes styringssystem.

Forslaget skal ivareta plan- og bygningslovens § 20-1’s krav om: ”Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det er nødvendig å foreta endringer i den”.

Da kommunene har hatt et noe uklart plan-/styringsystem, ble det i startfasen av kommuneplanprosessen vurdert som nødvendig å gjøre en gjennomgang også av plan-/ styringssystemet. Denne gjennomgangen har resultert i dokumentet ”Kommunalt plansystem” dat. 15.09.08.

I løpet av året har det blitt klart at revidert plan og bygningslov vil trå i kraft i løpet av 2009.

I revidert utgaves § 10-1 stilles det krav til kommunene om å ha en kommunal planstrategi:

”Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.

Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.”

Vurdering:

Det kan fortsatt komme endringer til revidert plan- og bygningslov. Det vurderes derfor som fornuftig å i denne omgang vedta ”Kommunalt plansystem” som et første steg på veien mot en fullstendig kommunal planstrategi.

Det vil da i 2009, når revidert lov trår i kraft, bli nødvendig med en ny gjennomgang av ”Kommunalt plansystem” for å sikre at dokumentet både innholdsmessig og med tanke på rett behandlingsprosess, dekker revidert lovs krav til en kommunal planstrategi.

 

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune