Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

03.12.2008

Samkommunestyret 03.12.08

sak 46/08

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN/MØTEPLAN FOR 2009

Saksbehandler:

Paul Ivar Stenstuen
KomSek Trøndelag IKS

Arkivref: 2008/12112

Saken avgjøres av: SKS
 

Utvalg Møtedato Saksnr.

Kontrollutvalget ISK

11.11.08

016/08

Samkommunestyret 03.12.08 46/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering

Saksprotokoll i kontrollutvalget – 17.10.2008

Avstemming

Enstemmig

Forslag i møte

1.      Kontrollutvalget vedtar justert forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2009 for sin virksomhet.

2.      Kontrollutvalgets årsplan oversendes samkommunestyret til orientering.

Endelig vedtak

1.      Kontrollutvalget vedtar justert forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2009 for sin virksomhet.

2.      Kontrollutvalgets årsplan oversendes samkommunestyret til orientering.

Saksbehandlers forslag til vedtak

  1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2009 for sin virksomhet.
  2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes samkommunestyret til orientering.

Vedlegg:

1

Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2009 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2009 følger vedlagt denne saken. Planen er utarbeidet på et overordnet nivå, og inneholder ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Årsplanen for 2009 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet. Det er foreløpig lagt opp til 4 møter i 2009.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året, se Vedlegg til årsplanen. Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom revisors arbeid eller på annen måte.

Revisjonsstrategien er førende for revisjonsarbeidet KomRev Trøndelag IKS skal gjennomføre. Kontrollutvalget har fått presentert revisjonsstrategien for regnskapsåret 2008 i møte den 17. oktober 2008 – sak 011/08.

Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men kan sendes kommunestyret til orientering.
 

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune