Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 24.09.08

sakliste PDF
hovedutskrift PDF

<< | møteplan | >>

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus, kl. 10:00-11:50

Sakliste | som PDF (7MB)   - hovedutskrift som PDF

Saksnr

Innhold

   

Åpning, opprop og merknader

video

PS 30/08

Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 26. juni 2008

26.06.08

video

PS 31/08

Referater

utredning

video

PS 32/08

1719/48/4 - Anne Margrete Leite - fradeling av tomteområde på eiendommen Reitan - klagebehandling etter jordlov

utredning

video

PS 33/08

1719/26/1 - Merete Bøhn Flatås og Arnt Ove Flatås - deling av eiendommen Renden øvre - klagebehandling etter jordlov

utredning

video

PS 34/08

Forlengelse av Innherredsprogrammet for næringsutvikling

utredning

video

PS 35/08

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 - Innherred samkommune

utredning

video

PS 36/08

Kommuneplan 2008 - 2020 første gangs behandling

utredning

video

PS 37/08

Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning, høring

utredning

video

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 16 av 18.

Iversen Bjørn, ordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svarva Robert, varaordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf x  
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna -Dna,Sp,Krf - forfall
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x   
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv x  
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp x   
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp x   
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf x  
Hafell Rigmor Verdal Krf -Frp,H,Krf - forfall
Marken Lars Gunnar Verdal V -SV,V - forfall
Reberg Alf Magnar Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x (Nesgård)
Ingen vara Verdal - -Frp,H,Krf - (Hafell)
Ingen vara Verdal - -SV,V - (Marken)

Navn

Stilling

Ola Stene

administrasjonssjef ISK

Rudolf Holmvik

rådmann Verdal kommune

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær Levanger kommune

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef Levanger kommune

Meir Hallan enhetsleder Økonomi ISK
Petter Bjartnes enhetsleder Landbruk/naturforvaltning ISK
Åsmund Brygfjeld webansvarlig

 

 

Jostein Trøite (SV) tiltrådte møtet etter behandling av sak 32/08

Orienteringer:

§        Administrasjonssjefen orienterte om statusen for arbeidet med søknad om ISK 3
pdf - powerpoint - video
| ^

 

PS 30/08 Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 26. juni 2008

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.09.2008 - video

Forslag i møte:

Møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 26. juni 2008 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 26. juni 2008 godkjennes. | ^

 

 

PS 31/08 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.09.2008 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. | ^

 

 

PS 32/08 1719/48/4 - Anne Margrete Leite - Fradeling av tomteområde på eiendommen Reitan - klagebehandling etter jordlov

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.09.2008 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

”Søknad fra Anne Margrete Leite om fradeling av ubebygd parsell på ca 1,3 dekar av eiendommen Reitan gnr. 48, bnr. 4 i Levanger kommune imøtekommes”

”Begrunnelse: Fradeling vil ikke berøre dyrka / dyrkbar jord og vil ikke være til hinder for jordbruksdrift i området. Fradeling vil være godt forenelig med bevaring av kulturlandskapet”

Avstemning:

Heieraas forslag vedtatt med 13 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Søknad fra Anne Margrete Leite om fradeling av ubebygd parsell på ca 1,3 dekar av eiendommen Reitan gnr. 48, bnr. 4 i Levanger kommune imøtekommes.

Begrunnelse:

Fradeling vil ikke berøre dyrka / dyrkbar jord og vil ikke være til hinder for jordbruksdrift i området. Fradeling vil være godt forenelig med bevaring av kulturlandskapet. | ^

 

 

PS 33/08 1719/26/1 - Merete Bøhn Flatås og Arnt Ove Flatås - Deling av eiendommen Renden øvre - klagebehandling etter jordlov

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.09.2008 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

”Søknad fra Merete Bøhn Flatås og Arnt Ove Flatås om fradeling av ubebygd parsell på ca 1,5 dekar av eiendommen Renden øvre gnr. 26 bnr. 1 i Levanger kommune imøtekommes”

”Begrunnelse: Fradeling vil ikke berøre dyrka / dyrkbar jord og vil ikke være til hinder for jordbruksdrift i området. Fradeling vil være godt forenelig med bevaring av kulturlandskapet”

Avstemning:

Heieraas forslag vedtatt med 13 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Søknad fra Merete Bøhn Flatås og Arnt Ove Flatås om fradeling av ubebygd parsell på ca 1,5 dekar av eiendommen Renden øvre gnr. 26 bnr. 1 i Levanger kommune imøtekommes.

Begrunnelse:

Fradeling vil ikke berøre dyrka / dyrkbar jord og vil ikke være til hinder for jordbruksdrift i området. Fradeling vil være godt forenelig med bevaring av kulturlandskapet. | ^

 

 

PS 34/08 Forlengelse av Innherredsprogrammet for næringsutvikling

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.09.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Innherred Samkommune bevilger 930.000 kr fordelt på 2008 og 2009 til forlengelse av Innherredsprogrammet.

Til bevilgningen for 2008 benyttes andel av regionalt næringsfond 2008 med kr 465.000. Regionalt næringsfond er for 2008 utbetalt til Innherred Vekst.

Til bevilgningen for 2009 benyttes samme beløp av forventet regionalt næringsfond for 2009. | ^

 

 

PS 35/08 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.09.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.06.08 til orientering.
 2. Innherred samkommunes budsjett endres som følger:

  Økte utgifter:
  - Økte bilkostnader, Servicekontoret                 kr. 400.000,-
  - Økte annonseutgifter, dokumentsenteret         kr.   50.000,-

  Reduserte utgifter:
  - Effektivisering/red. lønn enheter                      kr. 450.000,-
  | ^

 

 

PS 36/08 Kommuneplan 2008 - 2020 Første gangs behandling

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.09.2008 - video

Orientering v/prosjektleder Berit Hakkebo - video

Forslag i møte:

Administrasjonssjefen endret sitt forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-5 vedtar samkommunestyret å sende kommuneplanens samfunnsdel på høring, samt å legge planen ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende endringsforslag – planens kapittel 2 – overordna mål – 4. kulepunkt endres til:

§        Energiske, kreative og inkluderende

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende endringsforslag – planens kapittel 4 – satsningsområdet Koordinering under vegvalg, 1. kulepunkt endres til:

§        Gjennomføre felles overordnet kommuneplanlegging.

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende endringsforslag – planens kapittel 3 – satsningsområde Omsorg for alle – 7. kulepunkt endres til:

§        Tilrettelegge for frivillige aktører

Avstemning:

Iversens endringsforslag, kap. 2, overordna mål 4. kulepunkt enstemmig vedtatt.

Iversens endringsforslag kap. 4, vegvalg 1. kulepunkt enstemmig vedtatt.

Svarvas endringsforslag vedtatt med 11 mot 5 stemmer.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak fremmet i møtet, med vedtatte endringer, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-5 vedtar samkommunestyret å sende kommuneplanens samfunnsdel på høring, samt å legge planen ut til offentlig ettersyn i 30 dager, med følgende endringer:

Planens kapittel 2 – overordna mål – 4. kulepunkt endres til:

§        Energiske, kreative og inkluderende

Planens kapittel 4 – satsningsområdet Koordinering under vegvalg, 1. kulepunkt endres til:

§        Gjennomføre felles overordnet kommuneplanlegging.

Planens kapittel 3 – satsningsområde Omsorg for alle – 7. kulepunkt endres til:

§        Tilrettelegge for frivillige aktører | ^

 

 

PS 37/08 Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning, høring

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.09.2008 - video

Forslag i møte:

Administrasjonssjefen endret sitt forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-5 vedtar samkommunestyret å sende kommunedelplanen næring, landbruk og naturforvaltning, strategisk del, på høring, samt å legge planen ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-5 vedtar samkommunestyret å sende kommunedelplanen næring, landbruk og naturforvaltning, strategisk del, på høring, samt å legge planen ut til offentlig ettersyn i 30 dager. | ^

 

<< | møteplan >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune