Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 15.05.08

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan | >>

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus, kl. 14:30-16:45

 Sakliste | som PDF  -  protokoll som PDF

Saksnr

Innhold

   

Åpning, opprop og merknader

video

PS 18/08

Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 10. april 2008

10.04.08

video

PS 19/08

Referater

utredning

video

PS 20/08

Skatteoppkreverfunksjonen

utredning

video

PS 21/08

NOU: Offentlig innkreving. Kommentarer.

utredning

video

PS 22/08

Budsjettsituasjonen pr. 31.03.08

utredning

video

PS 23/08

Samkommunestyret - Reglement for godtgjøring - revidering

utredning

video

PS 24/08

Samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommune etter 2009 - forstudie

utredning

video

FO 01/08

Interpellasjon fra Lars Gunnar Marken (V) - Innføring av omvendt reservasjonsordning mot uadressert reklame i Verdal og Levanger kommune

tekst PDF

video

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18.

Iversen Bjørn, ordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svarva Robert, varaordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf - forfall
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf - forfall
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x   
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv x  
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp - forfall
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp - forfall
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp x  
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp x   
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf - forfall
Hafell Rigmor Verdal Krf -Frp,H,Krf x  
Marken Lars Gunnar Verdal V -SV,V x  
Rehtmar Flemming Levanger Dna varamedlem 1 x (Karlsen)
Strid Olav Levanger Dna varamedlem 2 x (Hojem)
Aarstad Kjetil Verdal Dna varamedlem 1 x (Hallem)
Elverum, Torill Verdal Dna varamedlem 2 x (Hildrum)
Ingen vara Verdal Frp   - (Sundfær)

Navn

Stilling

Ola Stene

administrasjonssjef ISK

Rudolf Holmvik

rådmann Verdal kommune

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær Levanger kommune

Åsmund Brygfjeld webansvarlig
Meir Hallan enhetsleder Økonomi
Arnstein Kjeldsen fagleder Økonomi

Merknad:
Robert Svarva (DNA) fikk permisjon og forlot møtet før avstemning av sak 24/08.

Orienteringer:
§       
Enhet Dokumentsenter v/enhetsleder Eva K. Lian - video - PDF - powerpoint

§       
Enhet Landbruk/naturforvaltning v/enhetsleder Petter Bjartnes - video - PDF

 

 

PS 18/08 Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 10. april 2008

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 15.05.2008

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 10. april 2008 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 10. april 2008 godkjennes. -  ^

 

 

 

PS 19/08 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 15.05.2008

Forslag i møte:

Svein Svensson (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak - Referatsak 15/08 og 16/08:

1.      Samkommunestyret viser til sitt vedtak 30.8.07.

2.      Samkommunestyret kan ikke se at de betenkelighetene omkring Forurensnings- og utslippsforhold som er framført i vedtaket, er blitt besvart på en tilfredsstillende måte.

3.      På denne bakgrunn vedtar Samkommunestyret å klage på vedtaket i Fiskeridirektoratet.

Avstemning:

Samkommunestyret vedtok med 15 mot 2 stemmer å behandle forslag fremmet i møtet, gjennom en avstemning.

Svenssons forslag til vedtak vedtatt 12 mot 5 stemmer.

VEDTAK:

Referatsak 15/08 og 16/08:

1.      Samkommunestyret viser til sitt vedtak 30.8.07.

2.      Samkommunestyret kan ikke se at de betenkelighetene omkring Forurensnings- og utslippsforhold som er framført i vedtaket, er blitt besvart på en tilfredsstillende måte.

3.      På denne bakgrunn vedtar Samkommunestyret å klage på vedtaket i Fiskeridirektoratet.

Øvrige referatsaker tas til orientering. -  ^

 

 

 

PS 20/08 Skatteoppkreverfunksjonen

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 15.05.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Vedtak i kontrollutvalget i ISK, sak 008/08, tas til orientering. -  ^

 

 

 

PS 21/08 NOU: Offentlig innkreving. Kommentarer

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 15.05.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Innherred samkommune slutter seg ikke til utvalgets flertall som foreslår at det opprettes en statlig innfordringsetat for det offentliges krav mot privatpersoner og næringskrivende.

Samkommunestyret finner dagens ordning med deling av denne funksjonen mellom stat og kommune som den beste ordningen pr. dato og i de nærmeste år. -  ^

 

 

 

PS 22/08 Budsjettsituasjonen pr. 31.03.08

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 15.05.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.08 til orientering. -  ^

 

 

 

PS 23/08 Samkommunestyret - Reglement for godtgjøring - revidering

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 15.05.2008

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Innherred Samkommune, vedtatt 7.10.04, justeres med følgende tilleggspunkt:

§        Kontrollutvalgets medlemmer (og varamedlemmer når de møter) får en godtgjøring på kr. 500,- pr. møte. Lederen av kontrollutvalget gis en generell godtgjøring på kr. 2.500,- pr. år i tillegg.

Justeringen gjøres gjeldende fra 1.1.2008. -  ^

 

 

 

PS 24/08 Samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommune etter 2009 - forstudie

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 15.05.2008

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyrene i Levanger og Verdal har behandla og gjort vedtak i saken. Saken er med det ferdig behandla. Samkommunestyret tar vedtaka til orientering.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom administrasjonssjefens forslag til vedtak og Trøites forslag til vedtak, ble administrasjonssjefens forslag vedtatt med 14 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

  1. Samkommunemodellen har vist seg å være en god samarbeidsmodell som bør lovfestes som en mulig varig modell for interkommunalt samarbeid.
  2. Administrasjonssjefen får fullmakt til å utrede en søknad om nytt 4-årig forsøk med samkommune innenfor rammene for kommunestyrenes vedtak i mars- april 2008.
  3. Før søknaden legges fram til politisk behandling i samkommunen og morkommunene høsten 2008, må det søkes avklart med departementet at det er betydelig sannsynlighet for at en søknad vil bli godkjent. -  ^

 

 

 

FO 01/08 Interpellasjon fra Lars Gunnar Marken (V) – ”Innføring av omvendt reservasjonsordning mot uadressert reklame i Verdal og Levanger kommune”

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 15.05.2008

Forslag i møte:

Lars Gunnar Marken (V) fremmet følgende oversendelsesforslag til kommunestyrene i Levanger og Verdal:

1. Innherred samkommune vil anmode departementet om at de i sitt forslag til ny markedsføringslov som forventes fremlagt for Stortinget i vår, foreslår en lovendring som medfører en speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame.

2. Dersom ny markedsføringslov ikke endres, bes ordføreren ta initiativ overfor regjeringen med sikte på en forsøksordning i Innherred samkommune (dvs. Verdal og Levanger kommune) som innebærer at det etableres en speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame.

Thomas Hallem (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken avvises.

Avstemning:

Hallems forslag vedtatt med 14 mot 2 stemmer som ble avgitt for Markens forslag.

VEDTAK:

Saken avvises. -  ^
<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune