Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

08.09.2008

Samkommunestyret 15.05.08

sak 23/08

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


REGLER FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I INNHERRED SAMKOMMUNE - REVIDERING

Saksbehandler:

Rita-Mari Keiserås

Arkivref: 2008/5161

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 15.05.08 23/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Innherred Samkommune, vedtatt 7.10.04, justeres med følgende tilleggspunkt:

§        Kontrollutvalgets medlemmer (og varamedlemmer når de møter) får en godtgjøring på kr. 500,- pr. møte. Lederen av kontrollutvalget gis en generell godtgjøring på kr. 2.500,- pr. år i tillegg.

Justeringen gjøres gjeldende fra 1.1.2008.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Innherred Samkommune ble vedtatt av samkommunestyret i møte 7. oktober 2004, sak nr. 043/04:

1.      Fra 1.2.2004 innføres følgende godtgjøringer for Samkommunestyrets medlemmer, inkludert ordfører og varaordfører:

·         Fast årlig godtgjøring: 3% av den godtgjøring samkommuneordføreren harfra egen morkommune pr. 1. januar i kalenderåret.

·         Varamedlemmer godtgjøres med kr. 500,- pr. møte de deltar på.

·         De faste godtgjøringene avkortes %-vis ved større fravær enn 30% i løpet av et år. Lavere deltakelse enn 50% berettiger til samme møtegodtgjørelse som for vararepresentanter, og den faste godtgjøringen opphører.

2. Skyss- og utgiftsdekning og erstatning for tap i arbeidsinntekt dekkes av      morkommunene etter gjeldende regelverk for den enkelte kommune.

Reglene gjelder for samkommunestyrets medlemmer og varamedlemmer, inkludert ordfører og varaordfører.

I tillegg til samkommunestyret har samkommunen et eget kontrollutvalg som består av medlemmer valgt av og blant Levanger og Verdal kommuners kontrollutvalg, jfr. Forskriftens § 28, 2. avsnitt.

Det finnes ikke regler for godtgjøring av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer. I forrige valgperiode ble det derfor ikke utbetalt egen godtgjørelse for møter i dette utvalget. Spørsmålet om møtegodtgjørelse ble reist i forbindelse med det nyvalgte kontrollutvalgets møte 10. april 2008.

Det ble i siste valgperiode avholdt gjennomsnittlig 3 møter pr. år i kontrollutvalget ISK.

Vurdering:

Samkommunestyret og kontrollutvalget utgjør Innherred Samkommunes eneste politiske organer. Administrasjonssjefen ser det da som naturlig at også kontrollutvalget ISK’s medlemmer får en godtgjøring for det merarbeid det nødvendigvis må innebære å inneha dette politiske vervet i samkommunen.

Administrasjonssjefen vil foreslå at kontrollutvalgets medlemmer (og varamedlemmer når de møter) får en godtgjøring på kr. 500,- pr. møte. I tillegg bør lederen av kontrollutvalget gis en generell godtgjøring på kr. 2.500,- pr. år. 

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune