Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

08.09.2008

Samkommunestyret 15.05.08

sak 22/08

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


BUDSJETTSITUASJONEN PR. 31.03.08

Saksbehandler:

Arnstein Kjeldsen

Arkivref: 2008/5134

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 15.05.08 22/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.08 til orientering.

Vedlegg:

1

Budsjettsituasjonen pr. 31.03.08 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.03.08. Hovedoversikten i rapporten viser følgende regnskapstall for driften i 1. kvartal:

 


Regnskap 31.03.08


Periodisert budsjett%

Årsbudsjett
 inkl. endring


Forbruk
 i %Rest

700 POLITISKE ORGANER

-12 250 150

-12 416 050

98,7

-49 693 000

24,7 %

-37 442 850

702 ØKONOMIENHETEN

1 559 818

1 753 160

89,0

6 428 200

24,3 %

4 868 382

703 IKT

6 813 252

3 759 490

181,2

14 765 800

46,1 %

7 952 548

704 ORGANISASJONS-ENHETEN

1 565 689

1 735 545

90,2

6 485 700

24,1 %

4 920 011

705 KEMNER

1 112 219

1 026 468

108,4

3 771 000

29,5 %

2 658 781

706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING

277 315

1 148 960

24,1

4 265 000

6,5 %

3 987 685

707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING

697 187

463 098

150,5

1 198 200

58,2 %

501 013

720 SERVICEKONTOR

2 170 142

2 069 538

104,9

7 868 400

27,6 %

5 698 258

725 DOKUMENTSENTER

1 227 053

1 308 801

93,8

4 910 700

25,0 %

3 683 647

SUM

3 172 525

849 010

373,7

0

-

-3 172 525

Rapportene fra de enhetene konkluderer med balanse ved årets slutt. Det er satt opp et periodisert budsjett pr. 1. kvartal. Dette bygger på enkle beregninger for fordeling mellom kvartalene. For lønn er det i ved utgangen av 1. kvartal beregnet brukt en budsjettandel på 26,8% av årsbudsjettet, og for de øvrige kostnader og inntekter er det brukt 25% inkludert den inntekt som er budsjettert og regnskapsført fra morkommunene.

Enhetenes kommentarer beskriver avvikene pr. 1. kvartal samt forventet resultat ved årets slutt.

Rapporten viser regnskapstall ved utgangen av 1. kvartal, sammenlignet med periodisert budsjett og årsbudsjett.

Alle enhetene rapporterer at de vil klare å holde den tildelte budsjettramma.

Vurdering:

Vurderingene fremkommer av vedlagte rapport.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune