Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

08.09.2008

Samkommunestyret 15.05.08

sak 21/08

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


NOU: OFFENTLIG INNKREVING. KOMMENTARER

Saksbehandler:

Rolf Baglo

Arkivref: 2008/5120

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 15.05.08 21/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Innherred samkommune slutter seg ikke til utvalgets flertall som foreslår at det opprettes en statlig innfordringsetat for det offentliges krav mot privatpersoner og næringskrivende.

Samkommunestyret finner dagens ordning med deling av denne funksjonen mellom stat og kommune som den beste ordningen pr. dato og i de nærmeste år.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

NOU 2007: 12. Offentlig innkreving

Saksopplysninger:

Fornyings- og administrasjonsdepartementet oppnevnte 21. september 2005 et utvalg som skulle utrede offentlig innkreving.

Utvalget avga sitt forslag 6 november 2007, NOU 2007: 12. Offentlig innkreving.  Høringsfrist er satt til 2. juni 2008.

Vurdering:

Flertallets forslag innebærer å overføre oppgaver med skatteinnkrevingen fra kommunene til staten, noe som er ”den beste måten” å organisere innfordringen på.

Til dette kan bemerkes at:

  1. Flertallet har ikke vurdert distriktspolitiske hensyn eller konsekvenser for  kommunene.
  2. Flertallet har sett bort fra Stortingets standpunkt om at skatteoppkreverne skal være kommunal.
  3. Forslaget innebærer at kommunene blir fratatt oppgaver som er lagt til dem ved lov, og som kan vise til resultater som er blant de beste i verden.
  4. Forslaget fører til at kommunene mister innkrevingskompetanse og blir svekket i håndteringen av sine egne krav.
  5. I Danmark medførte statliggjøringen av skatteinnkrevingen økt skattegjeld og store svikt i innfordringen. Det er ingen grunn til å tro at det samme vil skje her. Forslaget vil derfor medføre provenytap og svekket økonomi ikke bare for kommunene, men også for staten og folketrygden.
  6. Flertallet har ikke vurdert problemstillinger og stigmatisering av enkeltpersoner, men foreslått at den statlige innfordringen får et sentralt gjeldregister med oversikt over samtlige skyldnere med ubetalte krav til det offentlige. Det er ikke sikret en grundig utredning av de personvernmessige problemstillinger omkring dette.
  7. Departementet uttaler i mandatet for utredningen at ”Det synes å være et betydelig potensiale for å forbedre den offentlige innkrevingen...” og til dette kan sies at skatteetaten, skatteoppkreverne og toll- og avgiftsetaten, til sammen har ca 95 % av alle offentlige krav, har en løsningsgrad på 99,2 %. Et resultat som er blant de beste i verden. Etter sentraliseringen/statliggjøringen i Danmark har de samlede skatterestanser økt med kr 1.7 mrd.
  8. Utvalget har ikke påvist at innbyggerne er misfornøyd med den offentlige innkrevingen. Den høye løsningsgraden, jfr. punkt 7, vitner om at det er en god kommunikasjon med brukerne. Nærhet med til innkreveren mot brukerne er svært sentralt og av meget stor betydning for vanskeligstilte skyldnere. Det blir lite nærhet med f.eks. 5 regioner og tilsvarende regionskontor i innkrevingen.

Oppsummert kan det sies slik:

-        Sterk sentralisering

-        Innkrevingsmiljøet i kommunene svekkes

-        Kommunale oppgaver overføres til staten

-        Kommunalt selvstyre reduseres

-        Betydelige overgangskostnader

-        Provenytap både for stat og kommuner

-        Forholdet til brukerne og brukerorienteringen svekkes betydelig

På denne bakgrunn vil ikke Innherred samkommunestyre anbefale at flertallets konklusjoner følges opp av Stortinget.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune