Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

08.09.2008

Samkommunestyret 15.05.08

sak 20/08

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>


SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN

Saksbehandler:

Rita-Mari Keiserås

Arkivref: 2007/3592

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Kontrollutvalget i ISK 03.04.08 008/08
Samkommunestyret 15.05.08 20/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Vedtak i kontrollutvalget i ISK, sak 008/08, tas til orientering.

Vedlegg:

1

Brev til kommunestyret i Levanger kommune, datert 14.2.08, fra Skatt Midt-Norge ”Kontrollrapport 2007 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Levanger kommune” PDF

2

Brev til kommunestyret i Verdal kommune, datert 14.2.08, fra Skatt Midt-Norge ”Kontrollrapport 2007 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Verdal kommune” PDF


Saksprotokoll i Kontrollutvalget ISK - 03.04.2008

Forslag i møte

1.      Kontrollutvalget ser seg tilfreds med skatteoppkrevers redegjørelse, og forventer at effektiviseringen vil gi seg utslag i økt kontrollaktivitet.

2.      Kontrollutvalget ber om at utvalgets vedtak blir oversendt samkommunestyret til orientering.

3.      Kontrollutvalget ber videre om at utvalgets vedtak blir fremlagt for kontrollutvalgene i Verdal kommune og i Levanger kommune.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1.      Kontrollutvalget ser seg tilfreds med skatteoppkrevers redegjørelse, og forventer at effektivisieringen vil gi seg utslag i økt kontrollaktivitet.

2.      Kontrollutvalget ber om at utvalgets vedtak blir oversendt samkommunestyret til orientering.

3.      Kontrollutvalget ber videre om at utvalgets vedtak blir fremlagt for kontrollutvalgene i Verdal kommune og i Levanger kommune.

Saksbehandlers forslag til vedtak

1.      Kontrollutvalget tar skatteoppkrevers redegjørelse til orientering,

2.      Kontrollutvalget ser med bekymring på at en over flere år ikke har vært i stand til å etterkomme kravene til arbeidsgiverkontroll.

3.      Kontrollutvalget ber om at utvalgets vedtak blir oversendt samkommunestyret til orientering.

4.      Kontrollutvalget ber videre om at utvalgets vedtak blir fremlagt for kontrollutvalgene i Verdal kommune og i Levanger kommune.

Vedlegg

1.      Brev til kommunestyret i Levanger kommune, datert 14.2.08, fra Skatt Midt-Norge ”Kontrollrapport 2007 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Levanger kommune”

2.      Brev til kommunestyret i Verdal kommune, datert 14.2.08, fra Skatt Midt-Norge ”Kontrollrapport 2007 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Verdal kommune

Ikke trykte vedlegg

1.      Brev av 21.2.2005 fra Skattedirektoratet til ”Kommune” v/rådmannen - Kommunens behandling av skatteregnskapene etter at kontroll og revisjon er overtatt av staten

2.      Brev av 2.7.2004 fra Skattedirektoratet til Skatteoppkreverkontorene – Overføring av kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i sin helhet fra kommunene til Skatteetaten

Saksopplysninger

Skatteregnskapet, som anses som delregnskaper til Skatteetatens samlede regnskap, avgis overfor Skattedirektoratet. Det er Stortinget som foretar den formelle behandlingen av Skatteetatens regnskap. Kontrollutvalget plikter imidlertid å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en tilfredsstillende måte, og at funksjonen blir utøvd i samsvar med regelverket og eventuelle pålegg fra skatteetaten.

Skatteetaten gjennomfører løpende kontroll med skatteoppkrever. I forbindelse med denne kontrollen utarbeides det årlig en kontrollrapport som sendes til kommunestyret i den enkelte kommune - med gjenpart til kontrollutvalget. 

Ved denne kontrollrapporten får kommunestyret og kontrollutvalget en tilbakemelding mht. hvorledes skatteoppkreverfunksjonen er blitt ivaretatt og utført. Rapporten vil også kunne inneholde konkrete forslag til tiltak og forbedringspunkter. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell behandling av kontrollrapporten i den enkelte kommune, men forutsetter at eventuelle anmerkninger og forbedringspunkter blir fulgt opp.

Skatteetaten gir i sine rapporter uttrykk for at en mener at regnskapsføringen og utførelsen av oppgavene i det alt vesentligste er i samsvar mer regelverket og er av tilstrekkelig kvalitet. Skatteetaten har ingen spesielle bemerkninger til ressurs situasjonen. Det gis allikevel anmerkning for at et lavere antall av kommunenes arbeidsgivere er blitt kontrollert en måltallet satt av skattedirektoratet.

Skatteoppkrever vil gi en orientering i møte om skatteoppkreverfunksjonen, samt om de eventuelle utfordringer en har mht. å innfri måltallet for antall arbeidsgiverkontroller.

Saksbehandlers vurdering

Skatteoppkrever er organisatorisk underlagt samkommunestyret. Kontrollutvalget vil således både ha et ansvar for å følge opp de organisatoriske forhold og hvorledes oppdraget blir utført på vegne av oppdragsgiverne (morkommunene).

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune