Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 10.04.08

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

Kommunestyresalen, Levanger Rådhus, kl. 10:00-12:00

Sakliste | som PDF   -  protokoll som PDF

Saksnr

Innhold

   

PS 11/08

Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 28. februar 2008

28.02.08

video

PS 12/08

Referater

utredning

video

PS 13/08

Felles Kommuneplan - utfordringsdokumentet

utredning

video

PS 14/08

Høyfartstog - søknad om støtte til utredning og rapport til nasjonal Transportplan 2010-2019

utredning

video

PS 15/08

Reiselivsstrategi for Trøndelag - høringsuttalelse

utredning

video

PS 16/08

Uttalelse til søknad om ny utslippstillatelse for Tromsdal kalksteinsbrudd, Verdalskalk AS

utredning

video

PS 17/08

Årsregnskap/årsrapport 2007- ISK

utredning

video

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18.

Iversen Bjørn, ordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svarva Robert, varaordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf x   
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna -Dna,Sp,Krf - forfall
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x   
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf - forfall

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x  
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv x  
Aalberg Hans-Arne Levanger FrP -FrP x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp x   
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp - forfall
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp x  
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf x  
Hafell Rigmor Verdal Krf -Frp,H,Krf - forfall
Marken Lars Gunnar Verdal V -SV,V x  
Rehtmar Flemming Levanger Dna varamedlem 1 x (Skogstad)
Reberg Alf Magnar Levanger Sp varamedlem 3 x (Nesgård)
Elverum, Torill Verdal Dna varamedlem 2 x (Hallem)
Sandnes Knut Snorre Verdal H varamedlem 1 x (Hafell)

Navn

Stilling

Ola Stene

administrasjonssjef ISK

Rudolf Holmvik

rådmann Verdal kommune

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær Levanger kommune

Åsmund Brygfjeld webansvarlig
Terje Wist ass. revisjonsdirektør

Orienteringer:
§       
Enhet Servicekontor v/enhetsleder Sølvi Melvold - PDF - video
§       
Enhet Plan, byggesak, oppmåling og miljø v/enhetsleder Johannes Bremer - video

 

 

 

PS 11/08 Godkjenning av møteprotokoll fra samkommunestyrets møte 28. februar 2008

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.04.2008 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 28.02.08 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 28.02.08 godkjennes.

 

 

PS 12/08 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.04.2008 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

 

 

PS 13/08 Felles Kommuneplan - utfordringsdokumentet

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.04.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Resultatet av gruppearbeidet under samkommunestyrets møte oversendes prosjektorganisasjonen for videre arbeid med felles kommuneplan.

 

 

 

PS 14/08 Høyfartstog - søknad om støtte til utredning og rapport til nasjonal Transportplan 2010-2019

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.04.2008 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Saken oversendes kommunestyrene.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Trøites forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.      Innherred samkommune ser positivt på at det blir gjennomført en utredning om høyhastighetstog. Finansiering av utredningsarbeidet må tas opp som egen sak når eventuelt regionalt samarbeid om prosjektet blir besluttet.

2.      Saken oversendes kommunestyrene.

 

 

PS 15/08 Reiselivsstrategi for Trøndelag - høringsuttalelse

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.04.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1)     Innherred samkommune gir sin tilslutning til at reiselivet i Trøndelag spisser sin profilering gjennom å kjøre fram 4 fyrtårn:

a)     Trondheim

b)     Verdensarven Røros

c)     ”Historiske Trøndelag” med utgangspunkt i vikingtid og Olavsarven

d)     Kyst

2)     Innherred samkommune vil spesielt påpeke viktigheten av å videreføre og forsterke det arbeidet som er satt i gang i samarbeid med Avinor, flyselskaper og trøndersk næringslivsnæring med sikte på å få økt inn-trafikk.


 

 

PS 16/08 Uttalelse til søknad om ny utslippstillatelse for Tromsdal kalksteinsbrudd, Verdalskalk AS

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.04.2008 - video

Forslag i møte:

Lars Gunnar Marken (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til at ISK’s medlemmer har fått de uttalelser som har kommet i forbindelse med høringen..

Lars Gunnar Marken (V) fremmet følgende forslag:

Endringsforslag – nytt pkt. 1:

ISK ønsker de samme støyintervallene som i dag.

Tilleggsforslag - nytt punkt 13:

Alle miljøtiltak som gjelder i dag må gjennomgås og kvalitetssikres.

Avstemning:

Markens utsettelsesforslag avvist med 16 mot 2 stemmer.

Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt. 1 og Markens forslag til nytt punkt 1, ble administrasjonssjefens forslag vedtatt med 16 mot 2 stemmer.

Markens forslag til nytt pkt. 13 avvist med 16 mot 2 stemmer.

Ved samlet votering ble administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Innherred samkommunestyre ber fylkesmannen vurdere følgende ved inngåelse av ny utslippstillatelse for Verdalkskalk AS ved Tromsdal kalksteinsbrudd:

1.       Deling av utslippstillatelsen i to tidsintervall. En tillatelse før oppføring av nytt grovknuseanlegg og en ny utslippstillatelse etter at nytt anlegg er oppført.

2.       Impulsstøy ved sprengning styres til bestemte tidsområder.

3.       Boring og knusing styres til bestemte tidsområder hvor søn- og helligdager unntas.

4.       Programmet for støyovervåkning gjennomgås.

5.       Krav til sedimentasjonsbasseng med tilstrekkelig kapasitet for ved økt masseuttak.   Krav til retningslinjer for drift av sedimentasjonsbasseng.

6.       Vannprøveprogrammet gjennomgås og kvalitetssikres. Tiltak ved evt. lekkasjer fra Kvernhusbekken og Stormoengbekken vurderes også i forhold til samlet volum på sedimentasjonsbasseng.

7.       Tiltak ved nedsatt skogskvalitet i nærområdet.

8.       Tildekking av transport på offentlig veg

9.       Beplanting av skjermingsvollen mellom fylkesvegen og bruddet.

10.     De trafikale og sikkerhetsmessige forhold

11.     Utbygging av gang- og sykkelveg langs Havnevegen.

12.     Oppstart/videreføring av utredningsarbeidet for skinnegående transport

 

 

 

PS 17/08 Årsregnskap/årsrapport 2007- ISK

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 10.04.2008 - video

Orientering i møte:

Administrasjonssjefen orienterte PDF  -  powerpoint

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.       Innherred samkommunes årsregnskap for 2007 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr 0,- etter at 3,8 mill kr i ubrukte midler er overført til morkommunene.

2.       Administrasjonssjefens årsrapport for 2007 tas til orientering.

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune