Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

10.04.2008

Samkommunestyret 10.04.08

sak 17/08

<<forrige sak | vedtak | sakliste>>

ÅRSREGNSKAP/ÅRSRAPPORT 2007- ISK

Saksbehandler:

Meier Hallan

Arkivref: 2008/3480

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 10.04.08 17/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.       Innherred samkommunes årsregnskap for 2007 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr 0,- etter at 3,8 mill kr i ubrukte midler er overført til morkommunene.

2.       Administrasjonssjefens årsrapport for 2007 tas til orientering.

Vedlegg:

1

Årsrapport 2007 PDF

2

Årsregnskap 2007 PDF

3

Utskrift av kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg i sak nr. 7/08 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Med dette legges Innherreds Samkommunes årsrapport og årsregnskap for 2007 fram til behandling i samkommunestyret.

Samkommunens regnskap for 2007 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0,- etter at ubrukte midler er tilbakeført til morkommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel.

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med budsjett 2007 og regnskap 2006. I 2006 er de tre første kvartal som er med i oppstillingen for enhetene Barn/Familie og Helse/Rehabilitering. Disse to enheter ble lagt tilbake til morkommunene fra 1.10.2006.

Vurdering:

Sammenlignet med revidert budsjett for 2007 er det samlet for enhetene en innsparing på 3,8 millioner kroner, en innsparing på 7,3% i forhold til budsjettet.

Evaluering av samkommuneforsøket viser at forsøket så langt må betraktes som en suksess.

Samarbeidet om de interne støttefunksjonene har gitt store gevinster som man ikke hadde klart å realisere hver for seg. Samlokalisering har vært lite kontroversielt og man har oppnådd samordning av ressurser, kompetanseutvikling, bedring av tjenestetilbudet og samtidig tildels store økonomiske besparelser.

<<forrige sak | vedtak | sakliste>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune