Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

28.02.2008

Samkommunestyret 28.02.08

sak 07/08

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 - 2019 OG FYLKESVEGPLANEN 2010 - 2013

Saksbehandler:

Åge Isaksen

Arkivref: 2005/10293 - /N01

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 28.02.08 07/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Innherred samkommune vedtar følgende strategiprioriteringer for Nasjonal Transportplan og Fylkesvegplanen:

·         Prioritering av drift og vedlikehold av vegnettet må stå høyest i planperioden 2010–2019.

·         På vegsektoren synes det riktig å gå inn for en sterk satsing på mindre, målrettede investeringstiltak knyttet til trafikksikkerhet, miljø, kollektivtransport, universell utforming. Spesielt må det her fokuseres på utbygging av gang- og sykkelveger i tilknytning til skoler.

·         E6 mellom Trondheim og Steinkjer må utbygges til motorvegstandard med bomvegfinansiering.

·         Strategien med økt asfaltering av fylkesvegnettet må videreføres.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Nasjonal Transportplan 2010 – 2019

Fylkesvegplanen 2010 – 2013, strategidokument PDF

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor la den 17. januar 2008 frem sitt felles forslag til Nasjonal transportplan 2010-19. Dette etatsforslaget er sendt på høring til fylkeskommunene i regionen og til Trondheim kommune. Samferdselsdepartementet vil på grunnlag av etatenes forslag og innkomne uttalelser utarbeide stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen vil ventelig foreligge ved årsskiftet 2008/2009 og bli behandlet i Stortinget i løpet av vårsesjonen 2009. Etter at Nasjonal transportplan 2010-19 er behandlet i Stortinget, skal det legges frem et handlingsprogram for stamvegene og for det regionale vegnettet, der de konkrete tiltak i perioden fastsettes.

En viktig del av dette arbeidet vil være å kartlegge kommunenes prioriteringer av tiltak på det nye regionale vegnettet. Av den grunn ønsker Statens vegvesen Region midt at kommunene i regionen vurderer de innspillene de har kommet med ved tidligere rulleringer av Nasjonal transportplan og fylkesvegplanene. Det bes om at kommunene utarbeider prioriteringsliste for ønskede tiltak på riksvegnettet og på fylkesvegnettet. Statens vegvesen ser gjerne at kommunene også uttaler seg om fordelingen mellom investeringer, drift, vedlikehold og tilskudd til fergedrift skal være som i dag, eller om de ser behov for å omdisponere slik at drift og vedlikehold får mer midler på bekostning av det som blir avsatt til investering. Kommunene kan gjerne også peke på hvilke investeringstiltak som bør prioriteres, er det strekningsvise investeringer, eller ønskes mer til småtiltak, punktutbedringer eller til gang- og sykkelveger.

Nasjonal transportplan og strateginotatet til fylkesvegplanen vil bli behandlet på fylkestinget i april 2008. Etter at strategiene er valgt, vil arbeidet med prosjektprioritering starte. I perioden juni - september 2008 vil det bli avholdt møter med kommunene hvor kommunene får presentert sine prosjektprioriteringer på riks- og fylkesvegene. Innspillene fra disse møtene danner grunnlaget for utarbeidelse av Handlingsplan til Nasjonal Transportplan 2010-2019 (øvrige riksveger) og utkast til fylkesvegplan 2010-13. Disse dokumentene vil bli sendt på høring til kommunene ved årsskiftet 2008/2009 med høringsfrist 1. mars 2009. Endelig behandling skjer i Fylkestinget i april 2009.

Hovedmål for NTP

NTP 2010-2019 skal legge grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene. Det overordnede målet er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Hovedmålene er;

·         bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

·         bygge transportpolitikken på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i transportsektoren

·         bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet

·         transportsystemet skal være universelt utformet

Statens vegvesen har i NTP valgt å prioritere følgende strategier:

Vegvedlikeholdet

Vegvedlikeholdet har vært for lavt prioritert i mange år. Bevilgningene har vært stabile de siste 20-30 åra, mens trafikken er tredoblet. Samtidig blir vegnettet stadig mer komplisert og standardkravene øker. Forfallet av riksvegnettet er vurdert til å være på nærmere 2 milliarder kroner i Midt-Norge. I etatsforslaget til Nasjonal Transportplan ønsker Statens vegvesen å bruke 30 prosent mer til drift og vedlikehold, for å stoppe forfallet og tilrettelegge for et stadig mer omfattende vegnett med økende trafikk.

Målrettede mindre investeringer
Statens vegvesen ønsker også å satse sterkere på målrettede mindre investeringer, da vurderingen er at disse gir best effekt i forhold til ressursbruken. Prioriteringen av drift, vedlikehold og målrettede investeringstiltak gir mindre midler til store vegprosjekt. Midlene til store vegprosjekt går i hovedsak til å fullføre de prosjektene som inngår i handlingsprogrammet for perioden 2006-2009. Statens vegvesen vil bruke dobbelt så mye per år for å bedre trafikksikkerheten og for å fjerne ”flaskehalser” langs stamvegnettet. Særskilte trafikksikringstiltak har i gjennomsnitt 10 ganger større trafikksikkerhetseffekt enn store investeringsprosjekt. Målet er å redusere tallet på drepte og skadde i trafikken med minst en tredjedel i planperioden.

Aktuelle målrettede mindre investeringer er (prosentvis økning gjelder nasjonale tall i forhold til handlingsprogrammet 2006-2009):

·         Trafikksikkerhetstiltak (+ 45 prosent): midtrekkverk, strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner, mindre kryssutbedringer, brede midtfelt eller midtmarkeringer, utbedring av sideterreng og dynamiske fartsgrenser osv.

·         Gang- og sykkelveger (+ 100 prosent): særskilte gang- og sykkelanlegg og sykkelvegnett som del av større investeringsprosjekt.

·         Kollektivtiltak og universell utforming (+ 380 prosent): tiltak som sikrer punktlighet og regularitet. Holdeplasser, terminaler og knutepunkt med universell utforming.

·         Miljø- og servicetiltak (+ 230 prosent): støytiltak, biologisk mangfold, miljøgater og etablering/planlegging av raste- og hvileplasser for tungtransporten.

·         Mindre utbedringer (+ 190 prosent): utbedring av vegfundament og veg-geometri, rassikring, mindre bru- og ferjekaiprosjekt, tunnelsikring, nye kryss osv.

Fylkesvegplanen

Strateginotat til Fylkesvegplanen 2010 – 2013 legger til grunn de samme transportpolitiske hovedmål som er beskrevet i Nasjonal Transportplan (se ovenfor).

Figuren nedfor viser utviklingen av investeringsmidler til fylkesvegene i Nord-Trøndelag i perioden 2005-2007, vedtatt budsjett for 2008 samt tall fra økonomiplan 2008-2011. Økonomiplanen for fylkeskommunen viser planlagt investeringsomfang i perioden 2009-2011. Det økte investeringsomfanget som ble innført sammenlignet med foregående planperiode i 2006 videreføres. Ifølge økonomiplanen vil investeringene i 2011 være mer enn firedoblet sammenlignet med nivået i 2005.

Valg av strategi baserer seg på en vurdering av dagens fylkesvegnett, samt en behovs- og standardvurdering. Intensjonen med å øke budsjettrammene er å oppnå en større andel av fylkesvegnettet med fast dekke, men det er også pekt på trafikksikkerhetstiltak samt prosjekter i grenselandet mellom vedlikehold og investering i grunnlaget for endret strategi. Under framkommelighet er fast dekke på hele fylkesvegnettet den største utfordringen, og hovedsatsingen rettes derfor mot punktvis forsterkning kombinert med god framkommelighet i teleløsningsperioden og oppskriving av tillatt aksellast til 10 tonn der det er hensiktsmessig.

Det er relativt få trafikkulykker på fylkesvegene i forhold til riksvegene. Ulykkene er spredd over hele vegnettet. Det vil likevel være nødvendig å holde fokus på høytrafikkerte fylkesveger, samt trafikksikkerhetssituasjonen på vegnettet som får fast dekke. Det gjør det vanskelig å forbedre trafikksikkerheten med fysiske tiltak. Aktuelle tiltak blir ”Aksjon skoleveg”, utbygging av veglys og avkjørselssanering. De mest ulykkesbelastede (og trafikkerte) fylkesvegene vil bli vurdert gjennom trafikksikkerhetsrevisjoner og utforkjøringsrisikoanalyser med tanke på etterfølgende strakstiltak.

I tillegg satses det betydelig på gang- og sykkelveger, spesielt på strekninger med skolebarn innenfor en radius av 2 km fra skolene. Disse prosjektene er forutsatt samfinansiert med kommunene med en kommunal egenandel på 25%. Miljømidlene prioriteres nå i hovedsak til å redusere støvplager og bedre nærmiljøet ved å legge fast dekke (miljøasfalt) på noen korte partier der vegen er boliggate.

Vurdering:

Ved behandling av denne saken har vi lagt fokus på prioriteringer knyttet til vegsektoren, da det er på dette området kommunene involveres i det videre arbeidet med handlingsprogrammet. Det er videre forutsatt at den enkelte kommune i tillegg til strategiprioriteringer, behandler samlet de vegprosjekt som ønskes prioritert i handlingsprogrammet. Prosjektprioriteringene for Levanger og Verdal legges derfor ikke fram for samkommunestyret.

Prioritering av drift og vedlikehold av vegnettet må stå høyest i planperioden 2010–2019. Vedlikeholdet må tilføres ressurser som gjør det mulig å stoppe forfallet av vegnettet, og vegnettet må driftes på en måte som gjør det mest mulig forutsigbart for brukerne.

På vegsektoren synes det riktig å gå inn for en sterk satsing på mindre, målrettede investeringstiltak knyttet til trafikksikkerhet, miljø, kollektivtransport, universell utforming. Spesielt må det her fokuseres på utbygging av gang- og sykkelveger i tilknytning til skoler.

E6 mellom Trondheim og Steinkjer må utbygges til motorvegstandard. Realistisk vurdert er nok ikke dette mulig innen rimelig tid uten bompongefinansiering. Administrasjonssjefen tilrår at samkommunestyret går inn for dette.

Strategien med økt asfaltering av fylkesvegnettet må videreføres.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune