Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 24.01.08

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus - kl. 10:00-11:50

 Sakliste | som PDF | møteprotokoll som PDF  |  videoopptak (se også hver sak)

Saksnr

Innhold

   

PS 1/08

Godkjenning av møteprotokoll

29.11.07 video

PS 2/08

Referater

utredning video

PS 3/08

Utslippssøknad. Biobrenselanlegg InnTre AS - Trones Bruk: Høringsuttalelse

utredning video

PS 4/08

Oppretting av miljø-sertifiseringsordningen miljøfyrtårn

utredning video

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18.

Iversen Bjørn, ordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svarva Robert, varaordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf x   
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x   
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x   

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x  
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv - forfall
Meinhardt Birger Levanger FrP -FrP - forfall
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp x   
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp x   
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp x  
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf x  
Gustad Marita Nergård Verdal Krf -Frp,H,Krf - forfall
Marken Lars Gunnar Verdal V -SV,V - forfall

Aalberg Hans-Arne

Levanger FrP varamedlem 1 x (Meinhardt)
Solvang Jan Arne Verdal Frp varamedlem 2 x (Gustad)
Wahlborg Adrian K. Verdal SV varamedlem 1 x (Marken)
Lilleberg Hanne E Hansen Levanger SV varamedlem 1 x (Trøite)


Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

administrasjonssjef ISK

Rudolf Holmvik

rådmann Verdal kommune

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær Levanger kommune

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig | ^

Orienteringer i møtet:

1.      Landbruksavdelingas rolle i jordlovsaker og plansaker v/landbruksdirektør Kirsten Værdal - presentasjon PDF | powerpoint (4MB) og seniorrådgiver Anne Berit Lein - presentasjon PDF (8MB) - Video

2.      Orientering om status for forstudien ”ISK 3” PDF | powerpoint v/administrasjonssjef Ola Stene - Video

Etter det ordinære samkommunestyremøtet ble det arrangert samling nr. 2 med samkommunestyret og næringslivet – ”Felles kommuneplan for Levanger og Verdal – næring, landbruk og naturforvaltning” PDF | ^

 

 

PS 1/08 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.01.2008 - video

Forslag i møte:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 29.11.2007 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte 29.11.2007 godkjennes.  | ^

 

 

 

PS 2/08 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.01.2008 - video

Forslag i møte:

Referatsakene tatt til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tatt til orientering. | ^

 

 

 

PS 3/08 Utslippssøknad. Biobrenselanlegg InnTre AS - Trones Bruk  : Høringsuttalelse

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.01.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Samkommunen er meget tilfreds med at InnTre Energi AS vil gjennomføre planer om  

    bygging av fjernvarmeanlegg ved Trones Bruk, Verdal.

2. Det anbefales at bedriften får utslippstillatelse ihht. søknaden.

3. Det settes krav om opprettelse av et måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft

    innen 1. juli -09.

4. Det monteres elektrofilter for støv innen 2013. | ^

 

 

 

PS 4/08 Oppretting av miljø-sertifiseringsordningen miljøfyrtårn

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 24.01.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Verdal og Levanger kommuner oppretter sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn

2. Ordningen organiseres/driftes gjennom samkommunen ved enheten Plan, byggesak,

    oppmåling, miljø.

3. Ordningen innføres i gebyrregulativet. Bedriftene betaler kr. 6.000,- ved 1. gangs sertifisering.

    Gebyret dekker innleid sertifisør og diplom samt andel i kommunelisens og kommunalt  

    arbeid.  | ^

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune