Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 29.11.07

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan | >>


Falstadsenteret, Ekne, kl. 10:00 – 17:00

Sakliste  |  som PDF  |  protokoll som PDF

Saksnr

Innhold

 

PS 44/07

Godkjenning av møteprotokoll

23.10.07

PS 45/07

Referater

-

19/07

Innherred samkommune - forlengelse av forsøksperiode PDF

-

PS 46/07

Budsjettsituasjonen pr. 30.09.07

utredning

PS 47/07

Budsjett 2008 - Innherred samkommune

utredning

PS 48/07

Intro Innherred - Medlemsskap og rekruttering av trainee

utredning

PS 49/07

Møteplan 2008

utredning

PS 50/07

Valg av ordfører og varaordfører for perioden 01.01.08-31.12.09

utredning

PS 51/07

Valg av kontrollutvalg i Innherred samkommune for perioden 01.01.08-31.12.09

utredning

PS 52/07

Oppnevning av administrasjonssjef i Innherred samkommune

utredning

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 15 av 18.

Svarva Robert, ordfører Levanger Dna -Dna,Sp,Krf x  
Iversen Bjørn, varaordfører Verdal Dna -Dna,Sp x  
Heieraas Hans Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x  
Karlsen Jann Levanger Krf -Dna,Sp,Krf x   
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna -Dna,Sp,Krf - forfall
Hojem Anne Grete Levanger Dna -Dna,Sp,Krf - forfall
Skogstad Jorunn Levanger Sp -Dna,Sp,Krf x   

Bangstad, Einar Theodor

Levanger H -H,V x  
Trøite Jostein Levanger Sv -Sv - forfall
Meinhardt Birger Levanger FrP -FrP - forfall
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna -Dna,Sp x  
Svensson Svein Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Trine Verdal Dna -Dna,Sp x  
Hallem Tomas Iver Verdal Sp -Dna,Sp x   
Holm Trude Verdal Sp -Dna,Sp x  
Sundfær Sverre Verdal Frp -Frp,H,Krf x  
Gustad Marita Nergård Verdal Krf -Frp,H,Krf - forfall
Marken Lars Gunnar Verdal V -SV,V - forfall

Rehtmar Flemming

Levanger Dna varamedlem 1 x (Hojem)
Jørstad Ole Rogstad Levanger Sp varamedlem 8 x (Nesgård)

Aalberg Hans-Arne

Levanger FrP varamedlem 1 x (Meinhardt)

Det ble etter samkommunestyremøtet arrangert samling sammen med næringslivet for å jobbe med grunnlag for framtidig næringssamarbeid i Levanger og Verdal. | ^
 

 

 

PS 44/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.11.2007

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet forslag på at protokoll fra møte 23.10.07 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra møte 23.10.07 godkjennes. | ^

 

 

 

PS 45/07 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.11.2007

Forslag i møte:

Ordfører fremmet forslag på at referatet tas til orientering.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatet tas til orientering. | ^

 

 

 

PS 46/07 Budsjettsituasjonen pr. 30.09.07

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.11.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

 1. Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.09.07 til orientering.
 2. Samkommunestyret understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene som er lagt for samkommunen.  | ^

 

 

 

PS 47/07 Budsjett 2008 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.11.2007

Forslag i møte:

Einar Bangstad fremmet på vegne av Høyre og FRP følgende forslag:

”På vegne av Høyre og FrP foreslås at Levanger kommunes økonomiske ramme til Innherred Samkommune reduseres med 1,5 mill. kroner. Rammen fra Verdal reduseres tilsvarende. Vi vil overfor administrasjonen at Plan, Byggesak, Oppmåling og Miljø skjermes fra budsjettkutt, slik at planarbeid knyttet til næringsareal blir prioritert.”

Avstemning:

Det ble først votert over forslaget fra H/FRP som falt ved at det fikk 3 stemmer. 12 stemte i mot.

Det ble så votert over administrasjonssjefens innstilling som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett 2008 for Innherred samkommune
 2. Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2008:
  • Verdal kommune kr. 21.711.000,-
  • Levanger kommune kr. 29.154.000,-
 1. Nye betalingssatser og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar med spesifisert oversikt i administrasjonssjefens budsjettforslag.
 2. Innholdet i vedlagte hefte ”Økonomiplan ISK 2008 – 2011” tas til orientering. | ^

   

 

 

 

PS 48/07 Intro Innherred - Medlemsskap og rekruttering av trainee

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.11.2007

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

 1. Innherred samkommune tegner medlemskap i Intro Innherred fra 1. januar 2008.
 2. Innherred samkommune inngår samarbeid med andre kommuner/bedrifter for å kunne rekruttere en trainee høsten 2008.
 3. Administrasjonssjefen legger fram forslag til finansiering av ordningen.  | ^

 

 

 

PS 49/07 Møteplan 2008

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.11.2007

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Følgende møteplan for samkommunestyret vedtas for 2008:

24.01.08 – kl. 10.00 Verdal 

4. og 5.02.08 – Økonomiplanseminar felles med formannskapene

10.04.08 – kl. 10.00 Levanger

15.05.08 – kl. 10.00 Verdal

26.06.08 – kl. 10.00 Levanger

11.09.08 – kl. 10.00 Verdal

30.10.08 – kl. 10.00 Levanger

27.11.08 – kl. 10.00 Verdal   | ^

 

 

 

PS 50/07 Valg av ordfører og varaordfører for perioden 01.01.08-31.12.08

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.11.2007

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Vervet som ordfører og varaordfører i Innherred samkommune går på omgang mellom ordførerne i Verdal og Levanger etter følgende turnus:

Turnusperiode                   ordfører                  varaordfører

01.01.08-31.12.08             Verdal                    Levanger

01.01.09-31.12.09             Levanger                Verdal   | ^

 

 

 

PS 51/07 Valg av kontrolluvalg i Innherred samkommune for perioden 01.01.08-31.12.09

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.11.2007

Forslag i møte:

Hans Heierås orienterte om følgende endring fra kontrollutvalget på Levanger:

Asgjerd Valstad byttes ut med Lars Forberg.

FRP v/Hans Aalberg fremmet følgende forslag på leder: Karl Meinert Bucholdt

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag på nestleder: Lasse Hegge

AP v/Svein Svensson fremmet også forslag om at turnus på fordeling av leder og nestlederverv må inn i vedtaket.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Som medlemmer av kontrollutvalget for Innherred samkommune velges:

Karl Meinert Bucholdt                

Fanny Gausen

Lasse Hegge

Bjørn Aarstad

med følgende varamedlemmer:

Inge Johansen

Lars Forberg

Britt Mølnås

Per Dyrnes

Kristine Karlgård

Katrine Bruvold

Som leder for perioden 01.01.08-31.12.08 velges: Karl Meinert Bucholdt

Som nestleder for perioden 01.01.08-31.12.08 velges: Lasse Hegge

Som leder for perioden 01.01.09-31.12.09 velges: Lasse Hegge

Som nestleder for perioden 01.01.09-31.12.09 velges: Karl Meinert Bucholdt

Følgende turnus følges på leder og nestleder i kontrollutvalget:

Turnusperiode:                  Leder:                             Nestleder:

01.01.08-31.12.08:            Levanger                          Verdal

01.01.09-31.12.09:            Verdal                             Levanger | ^

 

 

 

PS 52/07 Oppnevning av administrasjonssjef i Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 29.11.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Rådmannsfunksjonen ivaretas av de 2 kommunenes rådmenn i fellesskap. Funksjonen som administrasjonssjef for samkommunen (samkommunerådmann) går etter følgende turnus:

Turnusperiode:                  Administrasjonssjef:                    Vara:
01.01.08-31.12.08             Levanger                                   Verdal
01.01.09-31.12.09             Verdal                                       Levanger
| ^

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune