Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 30.08.07

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan | >>

Kommunestyresalen, Verdal kommune, Rådhuset, kl. 10:00-11:55

Sakliste: som PDF  |  protokoll som PDF

Saksnr

Innhold

 

PS 30/07

Godkjenning av møteprotokoll

14.06.07

PS 31/07

Referater

 

 13/07

1719/162/1 - Trygve Austad - Deling av eiendommen Gevik - jordlovsbehandling

 

14/07

1719/312/1 - Berit M. Spillum - Deling av eiendommen Halsan østre - jordlovsbehandling

 

15/07

1719/10/1 - Solveig og Per  Wennes - Søknad om deling av grunneiendom - Rustgården - klagebehandling etter jordloven

 

16/07 

1719/3/1 - Brit Anita Haugan - Deling av eiendommen Gjemble nordre vestre - jordlovsbehandling

 

PS 32/07

Evaluering av Innherred samkommune

utredning

PS 33/07

Innherred samkommune - Videreføring av forsøket i perioden 2008-2011 (ISK 2)

utredning

PS 34/07

Tordenskjold Cod Farm AS - Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden - Konsekvensutredning

utredning

PS 35/07

Kommunedelplan vindmøller Verdal og Levanger

utredning

PS 36/07

Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - oppsummering fra orienteringsmøte og folkemøter

utredning

PS 37/07

Budsjettsituasjonen pr. 30.06.2007

utredning

PS 38/07

1719/3/1 - Brit Anita Haugan - Deling av eiendommen Gjemble nordre vestre - klagebehandling jordlov

utredning

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18.

Representant Status

Møtte

Merknad
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V ordfører - forfall
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp varaordfører x  
Fortun Knut Verdal Frp,H,Krf medlem x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem x  
Johansson Lennart Verdal Uavhengig medlem x  
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem - forfall
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Norum Kåre Verdal FrP,H,KrF medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Svensson Svein Verdal Dna,Sp medlem x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Mikalsen Steinar Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 1 x (Thraning)
Winnberg Stein Ove Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 2 x (Nesgård)
Holten Steinar Levanger FrP varamedlem 1 x (Meinhardt)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Administrasjonssjef

Ola Stene

Rådmann Levanger kommune

Meier Hallan

Enhetsleder ISK

Johannes Bremer

Enhetsleder ISK

Øivind Holand

Fagsjef Miljø

Inger Storstad

Konsulent

Hans Heieraas ble valgt som settevaraordfører.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Administrasjonssjefen hadde til slutt en kort kommentar til dagens oppslag i Trønder-Avisa om resultatet av serviceundersøkelsen. | ^
 


 

 

PS 30/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.08.2007

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag:

Møteprotokoll fra møte den 14.06.07 godkjennes.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 14.06.07 godkjennes. | ^

 

 

 

PS 31/07 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.08.2007

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til etterretning.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatene tas til etterretning. | ^

 

 

 

PS 32/07 Evaluering av Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.08.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Ved votering ble administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret tar rapporten til orientering. | ^

 

 

 

PS 33/07 Innherred samkommune - Videreføring av forsøket i perioden 2008-2011 (ISK 2)

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.08.2007

Behandling:

Utdelt i møtet: Brev av 28.08.07 fra Fagforbundet Levanger til samkommunestyret v/samkommunestyreordfører Odd Thraning PDF

Forslag i møte:

Administrasjonssjefen la fram følgende forslag til nytt pkt. 5:

5. Når det gjelder forskriftenes § 5 om unntak fra Kommunelovens § 25 viser samkommunestyret til at det må foregå en prosess basert på vedtak i de to kommunenes administrasjonsutvalg:

      Administrasjonsutvalget gir sin tilslutning til videre utredning om å legge andre oppgaver til partsammensatt kvalitetsutvalg i tilknytning til ISK2-søknaden.

Spørsmålet legges fram til ny behandling etter denne prosessen, men det søkes allerede nå om anledning til å få dette unntaket.

AP v/Bjørn Iversen og SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende fellesforslag til nytt pkt. 5 og nytt pkt. 6:

5. Samkommunestyret ønsker ikke å opprette felles administrasjonsutvalg som ledd i ISK II.

6. Det er en sentral oppgave å informere godt om erfaringene med samkommunemodellen og om målene med et nytt forsøk. Det må informeres aktivt for å få flere kommuner eventuelt fylkeskommuner til å prøve modellen.

Det er stadig morkommunene som profileres i den eksterne publikumsrettede informasjonen.

Avstemning:

Det ble først votert punktvis over administrasjonssjefens opprinnelige forslag med følgende resultat:

Pkt. 1: Vedtatt med 16 mot 2 stemmer.

Pkt. 2: Vedtatt med 16 mot 2 stemmer.

Pkt. 3: Enstemmig vedtatt.

Pkt. 4: Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert alternativt mellom administrasjonssjefens forslag til nytt pkt. 5 og fellesforslaget fra AP og SP. AP og SP sitt fellesforslag ble vedtatt med 16 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for administrasjonssjefens forslag.

Det ble til slutt votert over AP og SP sitt fellesforslag til nytt pkt. 6 som ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLLING:

1.       Det søkes om et nytt fireårig forsøk med Innherred samkommune fra 1.1.2008. Jfr samkommunestyresak 15/07.

2.       Kommunestyrene i Levanger og Verdal kommuner gir sin tilslutning til konklusjonene i sluttrapport Innherred samkommune, Videreføring av forsøket i perioden 2008 – 2011.

3.       Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtar at foreliggende ”Grunnavtale for Innherred samkommune” legges til grunn for samarbeidet i ny forsøksperiode.

4.       Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtar ”Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner, Nord Trøndelag”.

5.       Samkommunestyret ønsker ikke å opprette felles administrasjonsutvalg som ledd i ISK II.

6.       Det er en sentral oppgave å informere godt om erfaringene med samkommunemodellen og om målene med et nytt forsøk. Det må informeres aktivt for å få flere kommuner eventuelt fylkeskommuner til å prøve modellen.

Det er stadig morkommunene som profileres i den eksterne publikumsrettede informasjonen. | ^

 

 

 

PS 34/07 Tordenskjold Cod Farm AS - Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden - Konsekvensutredning

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.08.2007

Behandling:

Virksomhetsleder Johannes Bremer orienterte.

Administrasjonssjefens tilråding til vedtak ble oppdelt i 3 punkter som følger:

Første avsnitt blir pkt. 1, avsnittet om konsekvensutredningen blir pkt. 2 og siste setning blir pkt. 3.

Forslag i møte:

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:

Trondheimsfjorden er nasjonal laksefjord og Verdalsvassdraget er vernet laksevassdrag.  Risikovurderingene for negativ påvirkning av laksen kan ikke ses å være utredet godt nok i konsekvensutredningen.  Samkommunestyret er i mot at det legges til rette for torskeoppdrett i Trondheimsfjorden.

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag til vedtak:

Innherred samkommunestyre kan ikke se at Konsekvensutredningen gir de avklaringer som er nødvendige for å kunne gi klarsignal for akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden.

Avstemning:

Det ble først votert over SP v/Tomas Iver Hallem sitt forslag. 3 stemmer ble avgitt for forslaget. 15 stemte mot forslaget.

Det ble så votert alternativt mellom administrasjonssjefens tilråding pkt. 1 og forslaget fra AP v/Bjørn Iversen. AP sitt forslag med ble vedtatt med 14 stemmer.  4 stemmer ble avgitt for administrasjonssjefens forslag.

Det ble så votert punktvis over pkt. 2 og 3 i administrasjonssjefens tilråding med følgende resultat:

Pkt. 2: Enstemmig vedtatt.

Pkt. 3: Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.      Innherred samkommunestyre kan ikke se at Konsekvensutredningen gir de avklaringer som er nødvendige for å kunne gi klarsignal for akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden.

2.      Konsekvensutredningen må suppleres med tilleggsutredning av følgende tema:

  • Oppdatert miljøstatus i Trondheimsfjorden.
  • Geografisk angivelse av egnede områder for torskeoppdrett.
  • Geografisk angivelse av områder som ikke egner seg for torskeoppdrett.
  • Nærmere beskrivelse av konsekvenser og risiko ved utnyttelse av produksjonskapasitet opp til 300 000 – 400 000 tonn pr år.
  • Påvirkning av båtliv/ friluftsliv/ allmennhetens interesser ved maksimal produksjon.
  • Samfunnsmessige virkninger.

3.  Tilleggsutredningen må foreligge før konsekvensutredningen sluttbehandles.  | ^

 

 

 

 

PS 35/07 Kommunedelplan vindmøller Verdal og Levanger

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.08.2007

Behandling:

Fagsjef miljø, Øivind Holand, orienterte.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20 – 5 vedtas ”Kommunedelplan vindmøller for Verdal og Levanger”, revidert14.8.07.

De rettelser som framgår av kommentarer til høringsuttalelsene er innført i planen. | ^

 


 

PS 36/07 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - oppsummering fra orienteringsmøte og folkemøter

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.08.2007

Behandling:

Enhetsleder Johannes Bremer orienterte.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Saken tas til orientering. | ^

 

 

 

PS 37/07 Budsjettsituasjonen pr. 30.06.2007

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.08.2007

Behandling:

Meier Hallan svarte på spørsmål.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.      Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.06.07 til orientering.

2.      Samkommunestyret understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene som er lagt for samkommunen.  | ^

 

 

 

PS 38/07 1719/3/1 - Brit Anita Haugan - Deling av eiendommen Gjemble nordre vestre - klagebehandling jordlov

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.08.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak ble vedtatt med 16 stemmer. 2 stemte mot forslaget.

VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og delegasjonsreglementet i Innherred samkommune opprettholdes avslag gitt i landbrukssjefens delegert sak nr. 25/07 av 10.7.2007 der Brit Anita Haugan gies avslag på søknad om fradeling av en parsell på 1,0 dekar av eiendommen Gjemble n.v., gnr. 3, bnr. 1 på Levangernesset i Levanger kommune. Klage datert 6.8.2007 taes derfor ikke til følge. Vedtaket begrunnes med at fradelinga ikke er forenelig med hensynet til vern av dyrkajord, til kulturlandskapet og plansituasjonen. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål.

Saken sendes over til Fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse i forhold til jordlov. | ^

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune