Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 03.05.07

sakliste PDF
hovedutskrift PDF

<< | møteplan | >>

Kommunestyresalen, Levanger rådhus, 03.05.2007, 09:00-11:25

Sakliste: som PDF | hovedutskrift som PDF  | videoopptak

Opprop/merknader

video

Saksnr

Innhold

 

 

PS 10/07

Godkjenning av møteprotokoll

01.02.07

video

PS 11/07

Referater

-

video

2/07

1719/338/1 - Atle Olav Skjerve - Søknad om deling av grunneiendom - Skjerve - jordlovsbehandling

-

 

3/07

1719/59/5 - Olav Ringstad - Fradeling av tunet på eiendommen Grytesmo - jordlovsbehandling

-

 

4/07

1719/257/2 - Børge Lund - Delingssøknad - Kleiven nordre - jordlovsbehandling

-

 

5/07

1719/247/3 - Steinar Røkke - Søknad om deling av grunneiendom - Aavikaunet - jordlovsbehandling

-

 

6/07

1719/159/2 - Hans P. Skjervø - Fradeling av tilleggsareal fra eiendommen Hernes - jordlovsbehandling

-

 

7/07

1719/15/3 - Sigrun Moe - Deling av eiendommen Rognhaug - jordlovsbehandling

-

 

8/07

Godkjenning av ny forskrift til vedtekter til forsøk med Innherred samkommune PDF - forskrift

-

 

PS 12/07

Kommunedelplan vindmøller for Verdal og Levanger. 1. gangs behandling

utredning

video

PS 13/07

Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - fastsetting av planprogram

utredning

video

PS 14/07

Ny organisering av arbeid knyttet til friluftsliv / forurensning i Innherred samkommune

utredning

video

PS 15/07

Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk (ISK II)

utredning

video

PS 16/07

Forvaltningsreformen

utredning

video

PS 17/07

Årsregnskap/årsrapport 2006 ISK

utredning

video

PS 18/07

Budsjettsituasjonen pr. 31.03.2007

utredning

video

PS 19/07

1719/257/2 - Børge Lund - Delingssøknad - Kleiven nordre - klagebehandling etter jordloven

utredning

video

PS 20/07

Retningslinjer for motorferdsel i utmark, innherred samkommune - mindre justeringer etter høringsrunde

utredning

video

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18.

Representant Status

Møtte

Merknad
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V ordfører x  
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp varaordfører x  
Fortun Knut Verdal Frp,H,Krf medlem x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem - forfall
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem x  
Johansson Lennart Verdal Uavhengig medlem x  
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem - forfall
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norum Kåre Verdal FrP,H,KrF medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Svensson Svein Verdal Dna,Sp medlem x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Tveita Knut Verdal Dna,Sp varamedlem 1 x (Hallem)
Holten Steinar Levanger FrP varamedlem 1 x (Meinhardt)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Administrasjonssjef

Ola Stene

Rådmann Levanger kommune

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef Verdal kommune

Alf Birger Haugnes

Kommunalsjef Levanger kommuner

Meier Hallan

Enhetsleder ISK

Line Therese Ertsås

Konsulent

Terje Wist

KomRev

Merknader til innkalling:

Kristin Hildrum – Ønsker seg A4 format på sakspapirene.

Merknader til sakliste:

Jostein Trøite: Sak 16/07. Forvaltningsreformen. Mener denne hører hjemme i kommunestyrene og ikke i samkommunestyret. Allmenn karakter. ISK har ikke delegert myndighet til å behandle slike saker. Saken må derfor utgå fra saklista  -  video

SV v/Jostein Trøite fremmet følgende forslag:  -  video

Sak 16/07 oversendes kommunestyrene til behandling. Samkommunestyret har ikke delegert myndighet til å behandle saker av slik karakter.

Ved votering falt forslaget med at det fikk 2 stemmer. 16 stemte i mot. | ^

 

 

PS 10/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007  - video

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag:

”Møteprotokoll fra møte den 1.2.07 godkjennes”.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte den 1.2.07 godkjennes. | ^

 

 

PS 11/07 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007  - video

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

”Referatene tas til etterretning.”

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatene tas til etterretning. | ^

 

 

PS 12/07 Kommunedelplan vindmøller for Verdal og Levanger. 1. gangs behandling

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007  - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og byggningsloven § 27-1 nr.2 sendes ”Kommunedelplan vindmøller for Verdal og Levanger” på høring og legges ut til offentlig ettersyn. | ^

 

 

PS 13/07 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - fastsetting av planprogram

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007   - video

Forslag i møte:

AP/SP v/Knut Tveita og Hans Heieraas fremmet følgende tilleggsforslag:    - video

1.      Samkommunestyret legger stor vekt på ivareta det lokale eierskapet til planprosessen gjennom å sikre innflytelsen til morkommunenes plan- og utviklingskomiteer.

2.      Morkommunenes planutvalg involveres i planarbeidet gjennom temadrøftinger underveis i prosessen.”

Representant Hans Heieraas (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag til rådmannen i Levanger kommune:

”Det bør vurderes å legge fram Kommunedelplan Åsen som egen delplan så snart som mulig.”

Avstemning:

Det ble først votert over administrasjonssjefens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra AP/SP som ble enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslaget ble enstemmig oversendt rådmann i Levanger.

VEDTAK:

1.      Med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. VII-a og forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2005-04-01-276) fastsettes planprogram for kommuneplanens arealdel – Innherred samkommune rev. 18.04.2007.

2.      Samkommunestyret legger stor vekt på ivareta det lokale eierskapet til planprosessen gjennom å sikre innflytelsen til morkommunenes plan- og utviklingskomiteer.

3.      Morkommunenes planutvalg involveres i planarbeidet gjennom temadrøftinger underveis i prosessen.

Oversendelsesforslag til rådmannen i Levanger kommune:

Det bør vurderes å legge fram Kommunedelplan Åsen som egen delplan så snart som mulig. | ^

 

 

PS 14/07 Ny organisering av arbeid knyttet til friluftsliv / forurensning i Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007    - video

Forslag i møte:

SV v/Jostein Trøite fremmet følgende utsettelsesforslag:     - video

”Saken oversendes til kommunestyrene i Levanger – Verdal. Samkommunestyret kan ikke vedta overflytting av oppgaver fra kommunene til samkommunen”.

Avstemning:

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken oversendes til kommunestyrene i Levanger – Verdal. Samkommunestyret kan ikke vedta overflytting av oppgaver fra kommunene til samkommunen. | ^

 

 

PS 15/07 Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk (ISK II)

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007     - video

Forslag i møte:

SV v/Jostein Trøite fremmet følgende tilleggsforslag:    - video

1.      Ekstern bistand til kr 300.000,- engasjeres ikke.

2.      Det utredes på objektivt grunnlag om det interkommunale samarbeidet i samkommunen kan videreføres med vertskommunemodellen.

3.      Det er uaktuelt å overføre arbeidsgiveransvaret i forsøksperioden.”

Avstemning:

Det ble først votert over administrasjonssjefens forslag til innstilling som vedtatt med 16 mot 2 stemmer.

Det ble deretter votert punktvis over tilleggsforslag fra SV v/Jostein Trøite med følgende resultat:

Pkt. 1 – Falt ved at det fikk 2 stemmer. 16 stemte i mot.

Pkt. 2 – Falt ved at det fikk 1 stemme. 17 stemte i mot.

Pkt. 4 – Falt ved at det fikk 4 stemmer. 14 stemte i mot.

INNSTILLING:

1.      Det søkes om et nytt fireåreig forsøk med Innherred samkommune fra 1.1.2008

2.      Prosjektplan og mandat for utredningen godkjennes | ^

 

 

PS 16/07 Forvaltningsreformen

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007      - video

Forslag i møte:

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag til vedtak:     - video

”Administrasjonssjefens vurdering sendes som samkommunestyrets uttalelse i saken.”

Avstemning:

Det ble først votert over administrasjonssjefens forslag til vedtak som falt ved at det fikk ingen stemmer.

Det ble så votert over forslaget fra AP v/Svein Svensson som ble vedtatt med 16 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Administrasjonssjefens vurdering sendes som samkommunestyrets uttalelse i saken. | ^

 

 

PS 17/07 Årsregnskap/årsrapport 2006 ISK

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007       - video

Behandling:

KomRev v/Terje Wist orienterte om sin behandling av regnskapet.       - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.      Innherred samkommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr 0,-.

2.      Administrasjonssjefens årsrapport for 2006 tas til orientering. | ^

 

 

PS 18/07 Budsjettsituasjonen pr. 31.03.2007

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007       - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.      Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.07 til orientering.

2.      Samkommunestyret understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene som er lagt for samkommunen.  | ^

 

 

 

PS 19/07 1719/257/2 - Børge Lund - Delingssøknad - Kleiven nordre - klagebehandling etter jordloven

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007     - video

Forslag i møte:

KRF v/Gudny Ronglan fremmet følgende forslag til vedtak:      - video

”Mottatt klage fra Børge Lund tas til følge. Børge Lund gis samtykke til fradeling av en parsell på ca. 2,5 dekar av eiendommen Kleiven nordre, gnr. 257, bnr. 2 i Levanger kommune. Vedtaket fattes med bakgrunn i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og retningslinjer gitt fra Landbruks- og matdepartementet samt kommunedelplan/arealplan for Levanger. Kommunedelplanen åpner fortsatt spredt boligbygging i deler av LNF-området. Muligheten for fradeling av tomter begrunnes med bakgrunn i at spredt boligbygging vil være et viktig virkemiddel for å opprettholde bosettingen i alle deler av kommunen.”

Avstemning:

Det ble votert alternativt mellom administrasjonssjefens forslag til vedtak og forslag til vedtak fra KRF v/Gudny Ronglan, der forslaget ble vedtatt med 17 mot 1 stemme. 1 stemme ble avgitt for administrasjonssjefens forslag til vedtak.

VEDTAK:

Mottatt klage fra Børge Lund tas til følge. Børge Lund gis samtykke til fradeling av en parsell på ca. 2,5 dekar av eiendommen Kleiven nordre, gnr. 257, bnr. 2 i Levanger kommune. Vedtaket fattes med bakgrunn i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og retningslinjer gitt fra Landbruks- og matdepartementet samt kommunedelplan/arealplan for Levanger. Kommunedelplanen åpner fortsatt spredt boligbygging i deler av LNF-området. Muligheten for fradeling av tomter begrunnes med bakgrunn i at spredt boligbygging vil være et viktig virkemiddel for å opprettholde bosettingen i alle deler av kommunen. | ^

 

 

PS 20/07 Retningslinjer for motorferdsel i utmark, Innherred samkommune - mindre justeringer etter høringsrunde

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 03.05.2007     - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

De reviderte kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune vedtas. | ^

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune