Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

03.05.2007

Samkommunestyret 03.05.07

sak 020/07

<<forrige sak | vedtak | sakliste>>

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, INNHERRED SAMKOMMUNE - MINDRE JUSTERINGER

Saksbehandler:

Trond Rian

Arkivref:  2006/983

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.

Utmarksnemnda i Verdal kommune

08.03.07

5/07

Samkommunestyret 03.05.07 020/07

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

De reviderte kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune vedtas.

Saksprotokoll i Utmarksnemnda i Verdal kommune - 08.03.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Utmarksnemnda tilrår at samkommunetsyret vedtar de reviderte kommunale retningslinjer for  motorferdselsaker i Innherred Samkommune.

Vedlegg:

1. Justerte retningslinjer

2. Uttalelse fra Fylkesmannen datert 06.09.2006 PDF

Behandling:

Saken har vært framlagt for utmarksnemnd og viltnemnd uten merknader. Det er foretatt mindre språklige/redigeringsmessige korreksjoner i denne forbindelse som er tatt direkte inn i retningslinjene.

Saksopplysninger:

Retningslinjene ble vedtatt i sak 17/06 i samkommunestyret. Retningslinjene ble sendt Fylkesmannen til orientering. I brev av 06.09.06 har Fylkesmannen kommentert retningslinjene.

Fylkesmannen tilrår noen endringer knyttet til § 3, § 5 d, § 5 e i forskriften, samt § 6 i lov om motorferdsel. Retningslinjene er i tråd med dette tilpasset i ordlyd for å imøtekomme innspillet fra Fylkesmannen - slik at framtidige vedtak basert på retningslinjene vil være lovlige.

Det er tillegg gjort endringer slik at teksten er helt lik for Verdal og Levanger når det gjelder funksjonshemmedes bruk av snøscooter iht § 5 b i forskriften. I praksis innebærer dette en presisering av at det også i Levanger er adgang til å innvilge mer enn 5 turer pr år etter særskilt søknad/vurdering.

Vurdering:

Endringene i retningslinjene knyttet til Fylkesmannens innspill innebærer ikke vesentlige endringer i praksis, men gjør at de på noen punkter blir mer presise i forhold til lovverket. I sum blir resultatet verken en innstramming eller en liberalisering av betydning.

<<forrige sak | vedtak | sakliste>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune