Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

03.05.2007

Samkommunestyret 03.05.07

sak 017/07

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

ÅRSREGNSKAP/ÅRSRAPPORT 2006 ISK

Saksbehandler:

Meier Hallan

Arkivref:  2007/3433

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 03.05.07 017/07

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.   Innherred samkommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr 0,-.

2.   Administrasjonssjefens årsrapport for 2006 tas til orientering.

Vedlegg:

1.     Årsrapport 2006 PDF (utsendt tidligere)

2.     Årsregnskap 2006 PDF

3.     Utskrift av kontrollutvalgets møtebok m/vedlegg i sak nr. 1/07 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Med dette legges Innherreds samkommunes årsrapport og årsregnskap for 2006 fram til behandling.

Det vises til tidligere utsendte dokumenter i saken samt kontrollutvalgets behandling av saken

Vurdering:

Samkommunens regnskap for 2006 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0,-

Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med budsjett 2006 og regnskap 2005. I 2006 er det kun de tre første kvartal som er med i oppstillingen for enhetene Barn/Familie og Helse/Rehabilitering. Disse to enheter ble lagt tilbake til morkommunene fra 1.10.2006.

Enhet 711 Sosialhjelp er overført til Levanger i sin helhet i 2006.

Sammenlignet med revidert budsjett for 2006 er det samlet for enhetene en innsparing på 156.162 kroner.

Verdal kommune og Levanger kommune dekker kostnadene for tjenester lagt til ISK i forhold til folketallet i den enkelte kommune, hhv. ca 43 % fra Verdal og 57 % fra Levanger.

I løpet av året er rammene justert for lønnsoppgjøret. I tillegg er budsjettrammene etter vedtak i samkommunestyret redusert med 750.000 kroner for enhet Plan, byggsak, oppmåling og miljø, mens budsjettet for enhet Politiske organer/Fellesutgifter økt tilsvarende.

Etter forslag fra samkommunestyret vedtok kommunestyrene at enhetene Helse/Rehab og Barn / Familie i løpet av året fikk økt sine rammer med til sammen 3 mill. kroner, forholdsmessig bevilget fra hver av morkommunene.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune