Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

03.05.2007

Samkommunestyret 03.05.07

sak 012/07

<<sakliste | vedtak | neste sak>>

KOMMUNEDELPLAN VINDMØLLER FOR VERDAL OG LEVANGER. 1. GANGS BEHANDLING

Saksbehandler:

Øivind Holand

Arkivref:  2005/6426 - /1721/136/5

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 03.05.07 012/07

Administrasjonssjefen tilrår at samkommunestyret gjør slikt vedtak:

Med hjemmel i Plan- og byggningsloven § 27-1 nr.2 sendes ”Kommunedelplan vindmøller for Verdal og Levanger” på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg:

Kommunedelplan vindmøller for Verdal og Levanger  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det er tidligere søkt om oppføring av to vindmøller i samkommunen. Innherred samkommunestyre behandlet søknadene og deretter klage på vedtak om oppføring av vindmølle. Klagen ble behandlet den 13.06.06 med følgende vedtak:

  1. Samkommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med kommunedelplan for etablering av vindmøller i Verdal og Levanger kommuner. Plandokumentet skal innarbeides i bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanene for Levanger og Verdal.
  2. Arbeidet med de overordnede retningslinjene skal skje i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Da det ikke foreligger noen retningslinjer for vindkraftutbygging fra overordnet plannivå i Nord-Trøndelag.
  3. Arbeidet skal sluttføres innen et år.
  4. I medhold av plan- og bygningsloven § 33 vedtar samkommunestyret midlertidig byggeforbud for vindkraftutbygging i Levanger og Verdal.
  5. Samkommunestyret vedtar utsettelse av behandlingen av byggesøknad for vindmølle på eiendommen 136/5 Verdal, inntil kommunedelplan for vindkraftutbygging er vedtatt.
  6. Samkommunestyret vedtar utsettelse av behandlingen av byggesøknad for vindmølle på eiendommen 59/1, Levanger, inntil kommunedelplan for vindkraftbygging er vedtatt.
  7. Søknaden skal bygge på privat reguleringsplan og dokumentasjon i ht. kommende bestemmelser og kriterier.
  8. Hvis offentlig kunngjøring/høring til tiltakshaver resulterer i vesentlige merknader fremmes saken på nytt for samkommunestyret. 

I arbeidet med kommunedelplanen har en gjennom to møter hatt bistand fra forskjellige representanter fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og fylkesmannens kommunal- og administrasjonsavdeling, landbruksavdeling, miljøvernavdeling. Det har vært jevnlig kontakt med jurist Sissel Slapgård.

Arbeidet med denne kommunedelplanen har noe karakter av pionerarbeid. Utenom kommunedelplanen for Ørland og Bjugn kjenner en ikke til at tilsvarende plan er laget i landet. Problemstillingene etter innføring av Landbruk Pluss har i tillegg vanskeliggjort vurderingene og framstillingen.

Det er både planfaglige og prosessuelle utfordringer i dette planarbeidet. Vindmøller vil bli elementer som kan forandre/påvirke folks hverdag fordi møllene påvirker både landskapet og miljøet på andre måter. Dette innebærer at mange har sterke meninger når det gjelder vindkraft. Det er derfor viktig at det etableres gode prosesser.

Vurdering:

Kommunedelplanen kunne vært laget geografisk eller tematisk.

Kommentar til de to planformene i denne forbindelse er følgende:

  • En geografisk plan er bestemmende geografisk for hvor en kan gjøre tiltak og ikke. En slik plan er meget arbeidskrevende og uansett unøyaktig. Å lage en plan som delvis er geografisk dvs. utpeke enkelte nei-områder vil erfaringsmessig lett føre til at alle andre områder oppfattes som frigitte for tiltak. Dette ville ikke blitt et egnet styringsverktøy.
  • En tematisk kommunedelplan tar opp det aktuelle emnet til vurdering og evt. lager kriterier og/eller retningslinjer for aktuelle tiltak. Kriteriene/retningslinjene er generelle og ikke juridisk bindende, men tjener som redskap for den administrative og politiske behandling av tiltak. Kriterier/retningslinjer kan gjøres bindende ved at de innarbeides i kommuneplanens arealdel.

En har konkludert med at en tematisk kommunedelplan for Verdal og Levanger vil være det beste og mest anvendelige som planredskap.

Det er flere lovverk som kan komme til anvendelse i forbindelse til evt. søknader og behandlingen kan derfor bli forskjellig. I juni 2005 utformet Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet en ny strategi kalt ”Landbruk Pluss”.  Landbruk Pluss er departementenes samlebetegnelse på arbeidet med modernisering og ny strategi i landbrukspolitikken, og skal bidra til utvikling av ny næringsaktivitet og bosetting knyttet til landbruket. Dette omfatter mange ulike næringssatsninger/aktiviteter også vindkraftverk.

Med bakgrunn i Landbruk Pluss var det derfor naturlig å framstille planen med et skille mellom:

·         Vindkraftverk i samsvar med LNF-formålet

·         Vindkraftverk ikke i samsvar med LNF-formålet.

For å klargjøre om bl.a. vindkraftverk kan tolkes som landbruk (i samsvar med LNF-formålet) skriver departementene i sin veileder for Landbruk Pluss følgende: ”Inngår i landbruksbegrepet hvis anlegget i det vesentlige forsyner garden med egen energi”. Det anmerkes at behovet må dokumenteres.

Begrepet ”vesentlig” er det ikke gitt noen tolkning på. En har derfor søkt departement og regionmyndighet for å få en definisjon. Regionmyndigheten konkluderer med at en er tvilende til at 51 % er vesentlig, men 75 % er klart vesentlig. For behandling av søknader er det helt nødvendig å ha en klar definisjon for begrepet.

I kommunedelplanen er ”vesentlig” definert som ≥ 70 %. Dvs. at egenbruken skal være ≥ 70 % av produsert energi for å kunne defineres som landbruk etter bestemmelsene i Landbruk Pluss.

Dette innebærer at vindkraftverk som ”i det vesentlige forsyner gården med egen energi” er i samsvar med LNF-formålet, slik at det ikke er nødvendig med dispensasjon fra arealdelen eller utarbeidelse av reguleringsplan.

<<sakliste | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune