Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 01.02.07

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan | >>

 Sakliste: som PDF  |  protokoll som PDF 

Saksnr

Innhold

 

PS 1/07

Godkjenning av møteprotokoll

30.11.06

PS 2/07

Referater

-

1/07

Fradeling av tomt til boligformål - opphevelse av vedtak PDF

-

PS 3/07

Budsjett 2007 - Innherred samkommune

utredning

PS 4/07

Tordenskjold Cod Farm AS - Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden -uttalelse til utredningsprogram

utredning

PS 5/07

1719/23/1 - Pål I. Salberg - Forespørsel om muligheter for fradeling av boligtomt - klagebehandling

utredning

PS 6/07

1721/130/2 - Klage på avslag om fradeling av kårbolig på eiendommen Gudding østre- Klagebehandling

utredning

PS 7/07

1721/80/1 - Hallgeir Stornes - Søknad om eiendomsdeling - Aasen

utredning

PS 8/07

Innherredsprogrammet for næringsutvikling på Innherred - Handlingsplan år 2007 - Finansiering fra kommunene

utredning

PS 9/07

Samkommunens framtid - rammer og muligheter

utredning

 

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 16 av 18.

 

Representant Status

Møter

Merknad
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V ordfører x  
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp varaordfører x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem - forfall
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem - forfall
Johansson Lennart Verdal Uavhengig medlem x  
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem - forfall
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norum Kåre Verdal FrP,H,KrF medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Svensson Svein Verdal Dna,Sp medlem x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Weisæth Odd Helge Verdal Frp,H,Krf medlem - forfall
Granum, Thor Bertil Verdal Dna,Sp varamedlem 4 x (Holm)
Holten Steinar Levanger FrP varamedlem 1 x (Meinhardt)

Fra administrasjonen møtte:

Rudolf Holmvik

Administrasjonssjef

Ola Stene

Rådmann Levanger kommune

Alf Birger Haugnes

Kommunalsjef Levanger kommune

Meier Hallan

Enetsleder Økonomienheten

Johannes Bremer

Enhetsleder PBOM

Petter Bjartnes

Enhetsleder Landbruk og naturforvaltning

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Førstesekretær

Merknad:

Ved møtestart: 15 representanter.  Olav Nordberg møtte kl 0940, under behandlinga av sak 5/07, men tiltrådte først under sak 6/07. Til stede 16 representanter.

Tomas I. Hallem var inhabil under sak 7/07. Tilstede 15 representanter.

Gunhild Øwrum Nesgård ble innvilget permisjon fra kl 1230. Tilstede 15 representanter. Kåre Norum forlot møtet etter at gruppearbeidet var gjort. Tilstede 14 representanter.
 • Ny/oppdatert sakliste ble utdelt

 • Kåre Norum etterlyste sak om kommunedelplan for etablering av vindmøller i Verdal og Levanger kommuner. Jfr. sak 3/06 i samkommunestyrets møte 19.01.06
  Enhetsleder
  Johannes Bremer svarte. Enheten har nå fått inn så mye grunnlagsmateriale at saken kan være ferdig utpå vårparten.

 • Innkallinga ble godkjent | ^

 

 

PS 1/07 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.02.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 30.11.06 ble godkjent. | ^

 

 

 

PS 2/07 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.02.2007

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatet tas til etterretning.

Avstemning:

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatet tas til etterretning. | ^

 

 

 

PS 3/07 Budsjett 2007 - Innherred samkommune

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

I samsvar med tidligere vedtak i samkommunestyret og morkommunenes kommunestyrer vedtas Budsjett 2007 for Innherred Samkommune samt nye betalings- og gebyrsatser.

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.02.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

I samsvar med tidligere vedtak i samkommunestyret og morkommunenes kommunestyrer vedtas Budsjett 2007 for Innherred Samkommune samt nye betalings- og gebyrsatser. | ^

 

 

 

PS 4/07 Tordenskjold Cod Farm AS - Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden -uttalelse til utredningsprogram

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Innherred samkommune gir sin tilslutning til forslag til utredningsprogram for akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden. 

Det tilrås at følgende nye hovedpunkt/ tema tas inn i planprogrammet:

 • Oppdrettsnæring i Trondheimsfjorden i forhold til bærekraftig utvikling.
 • Mulige forurensninger, håndtering av avfall og avbøtende tiltak.
 • Mulig konflikter i forhold til tett befolkede områder langs Trondheimsfjorden 
 • Samfunnsmessige virkninger
 • Beskrivelse av aktuelle områder for lokalisering av akvakultur for torsk.
 • Miljøstatus i Trondheimsfjorden

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.02.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Innherred samkommune gir sin tilslutning til forslag til utredningsprogram for akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden. 

Det tilrås at følgende nye hovedpunkt/ tema tas inn i planprogrammet:

 • Oppdrettsnæring i Trondheimsfjorden i forhold til bærekraftig utvikling.
 • Mulige forurensninger, håndtering av avfall og avbøtende tiltak.
 • Mulig konflikter i forhold til tett befolkede områder langs Trondheimsfjorden  
 • Samfunnsmessige virkninger
 • Beskrivelse av aktuelle områder for lokalisering av akvakultur for torsk.
 • Miljøstatus i Trondheimsfjorden | ^

 

 

PS 5/07 1719/23/1 - Pål I. Salberg - Forespørsel om muligheter for fradeling av boligtomt - klagebehandling

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og delegasjonsreglementet i Innherred samkommune opprettholdes landbrukssjefens avslag på forespørsel fra Pål Inge Salberg om fradeling av en ubebygd parsell av eiendommen Nøisomhet, gnr. 23, bnr. 1 i Levanger. Klage datert 11.1.2007 taes ikke til følge. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål til søkers datter og hennes familie. Vedtaket begrunnes med at fradeling ikke er forenelig med eiendommens avkastning, fradelinga vil medføre drifts- og miljømessige ulemper, og er ikke forenelig med plansituasjonen. Saken oversendes til Fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.02.2007

Behandling:

Petter Bjartnes, enhetsleder Landbruk og naturforvaltning, orienterte og svarte på spørsmål.

Repr. Olav Nordberg møtte under behandlinga av saken men tiltrådte ikke møtet.

Forslag i møte:

Tilleggsforslag fra SP v/Hans Heieraas:

Alle saker som behandles administrativt i forhold til jordlovens § 9 og § 12 legges som referatsaker i Samkommunestyret forløpende.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag vedtatt med 13 mot 2 stemmer.

Tilleggsforslaget fra SP v/Hans Heieraas enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.      Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 og delegasjonsreglementet i Innherred samkommune opprettholdes landbrukssjefens avslag på forespørsel fra Pål Inge Salberg om fradeling av en ubebygd parsell av eiendommen Nøisomhet, gnr. 23, bnr. 1 i Levanger. Klage datert 11.1.2007 taes ikke til følge. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål til søkers datter og hennes familie. Vedtaket begrunnes med at fradeling ikke er forenelig med eiendommens avkastning, fradelinga vil medføre drifts- og miljømessige ulemper, og er ikke forenelig med plansituasjonen. Saken oversendes til Fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse.

2.      Alle saker som behandles administrativt i forhold til jordlovens § 9 og § 12 legges som referatsaker i Samkommunestyret forløpende. | ^

 

 

 

PS 6/07 1721/130/2 - Klage på avslag om fradeling av kårbolig på eiendommen Gudding østre- Klagebehandling

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 taes klage fra Grete og Joachim Liff ikke til følge. Landbrukssjefens avslag på søknaden om fradeling av bebygd kårhustomt på ca. 1 da. av eiendommen Gudding østre, gnr. 130 bnr. 2 i Verdal kommune opprettholdes. Vedtaket begrunnes med at  fradelinga ikke er forsvarlig ut fra brukets avkastning, det er ikke samfunnsinteresser etter jordlovens tolkning knyttet til søknaden, fradelinga kan føre til drifts- og miljømessige ulemper og den er ikke forenlig med plansituasjonen. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål.

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.02.2007

Forslag i møte:

Forslag fra SP v/Tomas I. Hallem:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 har en etter en samlet vurdering kommet frem til at klagen fra Grete og Joacim Liff taes til følge.  Etter jordlovens § 9 kan dispensasjon gies etter en samlet vurdering av forholdene.  Av særlig hensyn er samfunnsgavnet i forhold til å styrke bosetningen av distriktene i Verdal.

Etter Jordlovens § 12 tillates fradeling av inntil 1 daa. som omtalt i klagen. Etter en helhetlig vurdering kan man ikke se at delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området ut over dagens forhold.  Og hensynet til kulturlandskapet er godt i varetatt.  Fradelingen vurderes særlig ut i fra et distriktspolitisk synspunkt som en samfunnsinteresse av stor vekt da det vil styrke bosetningen i Ness.

Avstemning:

Det ble votert alternativt mellom administrasjonssjefens forslag og forslaget fra SP v/Tomas I. Hallem.  Forslaget fra SP ble vedtatt med 15 stemmer.  1 stemme ble avgitt for administrasjonssjefens forslag.

VEDTAK:

Med hjemmel i jordlovens § 9 og 12 og Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 har en etter en samlet vurdering kommet frem til at klagen fra Grete og Joacim Liff taes til følge.  Etter jordlovens § 9 kan dispensasjon gies etter en samlet vurdering av forholdene.  Av særlig hensyn er samfunnsgavnet i forhold til å styrke bosetningen av distriktene i Verdal.

Etter jordlovens § 12 tillates fradeling av inntil 1 daa. som omtalt i klagen. Etter en helhetlig vurdering kan man ikke se at delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området ut over dagens forhold.  Og hensynet til kulturlandskapet er godt i varetatt.  Fradelingen vurderes særlig ut i fra et distriktspolitisk synspunkt som en samfunnsinteresse av stor vekt da det vil styrke bosetningen i Ness. | ^

 

 

 

PS 7/07 1721/80/1 - Hallgeir Stornes - Søknad om eiendomsdeling - Aasen

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 taes klage fra Hallgeir Stornes ikke til følge. Landbrukssjefens avslag på søknaden om fradeling av en ubebygd parsell på ca. 2 dekar dyrkajord av eiendommen Aasen østre, gnr. 80 bnr. 1 i Verdal kommune opprettholdes. Vedtaket begrunnes med at fradelinga ikke er forsvarlig ut fra brukets avkastning og vern av dyrkajord, det vil medføre drifts- og miljømessige ulemper og den er ikke forenlig med plansituasjonen. det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål.

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.02.2007

Behandling:

Repr. Tomas I. Hallem erklærte seg inhabil da han leier jorda av søker. Jfr. kommunelovens § 40 pkt. 4.  Tomas I. Hallem ble erklært inhabil.

Til stede 15 representanter.

Forslag i møte:

Forslag fra SP v/Hans Heieraas:

Med hjemmel i jordlovens § 9 og 12 og Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 har en etter en samlet vurdering kommet frem til at klagen fra Hallgeir Stornes imøtekommes.  Etter jordlovens § 9 kan dispensasjon gies etter en samlet vurdering av forholdene.  Av særlig hensyn er samfunnsgavnet i forhold til å styrke bosetningen av distriktene i Verdal, i dette tilfelle Leksdal.

Etter jordlovens § 12 tillates fradeling av inntil 2 daa. som omtalt i klagen. Etter en helhetlig vurdering kan man ikke se at delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.  Og hensynet til kulturlandskapet er godt i varetatt.  Fradelingen vurderes særlig ut i fra et distriktspolitisk synspunkt som en samfunnsinteresse av stor vekt da det vil styrke bosetningen i Leksdal.

Avstemning:

Det ble votert alternativt mellom administrasjonssjefens forslag og forslaget fra SP v/Hans Heieraas.  SP sitt forslag ble vedtatt med 11 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for administrasjonssjefens forslag.

VEDTAK:

Med hjemmel i jordlovens § 9 og 12 og Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 har en etter en samlet vurdering kommet frem til at klagen fra Hallgeir Stornes imøtekommes.  Etter jordlovens § 9 kan dispensasjon gies etter en samlet vurdering av forholdene.  Av særlig hensyn er samfunnsgavnet i forhold til å styrke bosetningen av distriktene i Verdal, i dette tilfelle Leksdal.

Etter jordlovens § 12 tillates fradeling av inntil 2 daa. som omtalt i klagen. Etter en helhetlig vurdering kan man ikke se at delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Og hensynet til kulturlandskapet er godt i varetatt.  Fradelingen vurderes særlig ut i fra et distriktspolitisk synspunkt som en samfunnsinteresse av stor vekt da det vil styrke bosetningen i Leksdal. | ^

 

 

 

PS 8/07 Innherredsprogrammet for næringsutvikling på Innherred - Handlingsplan år 2007 - Finansiering fra kommunene

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.       Innherred  Samkommunestyre er positiv til en videreutvikling av samarbeidet med Investkommunene med den hensikt å gjøre Innherredsregionen til en enda mer attraktiv og offensiv næringsregion.

2.       Innherred samkommunestyre vil ut fra en helhetlig vurdering utvikle samarbeidet gjennom et dynamisk næringsrettet prosjektsamarbeid framfor et omfattende programsamarbeid slik det er foreslått i Innherredsprogrammet 2007 – 2009, strategisk del.

Handlingsplanen for 2007 skaleres til et omfang som er tilpasset en lavere ressurstilgang fra samkommunen i 2008.

3.       Som representanter i styringsgruppa fra Innherred samkommune for 2007 oppnevnes:

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.02.2007

Forslag i møte:

Forslag fra ordføreren under pkt. 3:

Kjell Morten Myrvang, Innherred Vekst og Alf Birger Haugnes, Levanger kommune, oppnevnes.

Avstemning:

Administrasjonssjefens tilråding med forslaget fra ordføreren under pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.       Innherred  Samkommunestyre er positiv til en videreutvikling av samarbeidet med Investkommunene med den hensikt å gjøre Innherredsregionen til en enda mer attraktiv og offensiv næringsregion.

2.       Innherred samkommunestyre vil ut fra en helhetlig vurdering utvikle samarbeidet gjennom et dynamisk næringsrettet prosjektsamarbeid framfor et omfattende programsamarbeid slik det er foreslått i Innherredsprogrammet 2007 – 2009, strategisk del.

Handlingsplanen for 2007 skaleres til et omfang som er tilpasset en lavere ressurstilgang fra samkommunen i 2008.

3.       Som representanter i styringsgruppa fra Innherred samkommune for 2007 oppnevnes Kjell Morten Myrvang, Innherred Vekst og Alf Birger Haugnes, Levanger kommune. | ^

 

 

 

PS 9/07 Samkommunens framtid - rammer og muligheter

Saken legges fram til diskusjon

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 01.02.2007

Behandling:

Ordfører Odd Thraning og varaordfører Bjørn Iversen innledet.

Gunnhild Øwrum Nesgård ble innvilget permisjon kl 1230.  Til stede 15 representanter. Kåre Norum forlot møtet etter at gruppearbeidet var gjort. Tilstede 14 representanter.

Samkommunestyret ble delt inn i følgende grupper:

Gruppe 1:

Bjørn Iversen, Olav Nordberg, Brit Fredriksen og Jostein Trøite.

Gruppe 2:

Odd Thraning, Tomas Iver Hallem, Eli Grevskott, Thor Bertil Granum, Kåre Norum og Steinar Holten.

Gruppe 3:

Hans Heieraas, Kristin Johanne Hildrum, Lennart Johansson, Svein Svensson og Gudny Ronglan.

I tillegg ble Gruppe 4 opprettet:

7 enhetsledere (med to tillitsvalgte til stede).

Gruppene fikk én time til rådighet for å besvare/drøfte følgende oppgaver:

1.      Drøft fordeler og ulemper med å fortsette samarbeidet mellom Levanger og Verdal i et fornya forsøk med samkommune opp mot evt. fast samarbeid med den nye vertskommunemodellen?

2.      Hvilke saksområder er det mest aktuelt å samarbeide om i ISK II?

3.      Hvilke endringer ser en for seg i forhold til dagens forsøk?

Til slutt la gruppene fram sine svar.  | ^
<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune