Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

02.02.2007

Samkommunestyret 01.02.07

sak 008/07

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

INNHERREDSPROGRAMMET FOR NÆRINGSUTVIKLING PÅ INNHERRED - HANDLINGSPLAN ÅR 2007 - FINANSIERING FRA KOMMUNENE

Saksbehandler:

Rudolf Holmvik

Arkivref:  2005/6898 - /U01

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 01.02.07 008/07

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.       Innherred  Samkommunestyre er positiv til en videreutvikling av samarbeidet med Investkommunene med den hensikt å gjøre Innherredsregionen til en enda mer attraktiv og offensiv næringsregion.

2.       Innherred samkommunestyre vil ut fra en helhetlig vurdering utvikle samarbeidet gjennom et dynamisk næringsrettet prosjektsamarbeid framfor et omfattende programsamarbeid slik det er foreslått i Innherredsprogrammet 2007 – 2009, strategisk del.

Handlingsplanen for 2007 skaleres til et omfang som er tilpasset en lavere ressurstilgang fra samkommunen i 2008.

3.       Som representanter i styringsgruppa fra Innherred samkommune for 2007 oppnevnes: ________________

Vedlegg:

- Utviklingsplan for Innherredsregionen 2007 – 2009. Strategisk del  PDF (3MB)

- Handlingsplan 2007 Innherredsprogrammet  PDF

- Foreløpig årsrapport Innherredsprogrammet 2006  PDF

- Sammendrag næringsanalyse Innherredsregionen 2006  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Oppstarten til et felles planarbeide for utvikling av Innherredsregionen ble tatt i møte på Jægtvolden Fjordhotell 3.mai 2005 hvor deltagere fra kommunene og næringsselskapene deltok. Med utgangspunkt i konklusjonene på dette møtet, fikk Innherred vekst og Steinkjer næringsselskap i oppdrag å utarbeide et felles strategisk dokument som skulle redegjøre for et tettere næringspolitisk samarbeid på Innherred..

Formannskapene og lederne av næringsselskapene i Innherredskommunene møttes på nytt 21.september 2005 hvor videre framdrift og organisering ble drøftet.

Innherredsprogrammet for 2006 er ledet av et styre på 4 personer med Kjell Morten Myrvang fra Innherred vekst som leder. De øvrige styremedlemmene representerer Investkommunene.

Den totale økonomiske rammen for 2006 har vært på 4,3 mill kroner finansiert slik:

- Verdal/Levanger (Innherred Vekst AS)             kr 2.150.000,-

- InVeSt kommunene (inkl. kr 1 mill via NTFK)      kr 2.150.000,-

Det er arbeidet i følgende prosjektområder for 2006:

  • Innovasjon og gründerutvikling
  • Landbruk/inkubator
  • Industri/teknologi
  • Opplevelsesnæring/reiseliv
  • Infrastruktur

Foreliggende sak gjelder forslag til Utviklingsplan for Innherredsregionen 2007 -2009, strategisk del, samt handlingsplan 2007 for Innherredsprogrammet.

Handlingsplanen for 2007 har et forslag til kostnadsramme på kr 2.790.000 og er forutsatt finansiert slik:

- Verdal og Levanger kommune                kr 930.000,-

- Steinkjer, Inderøy og Verran kommune    kr 930.000,-

- Nord-Trøndelag Fylkeskommune            kr 930.000,-

I 2007 er det foreslått å prioritere følgende prosjektområder:

  • Reiseliv/Opplevelser
  • Rekruttering/kompetanse/bolyst
  • Samhandling/arenabygging/klynger

Kommunene bes om å oppnevne en representant til styringsgruppen for programmet i 2007.

Vurdering:

Gjennom de siste to åra er det etablert et godt samarbeid på prosjektnivå mellom kommuner i Innherredsregionen. Det er et uttrykt ønske fra kommunene å forsterke samarbeidet på Innherred og at området i større grad kan framstå som en samlet enhet  når større regionale og nasjonale oppgaver drøftes.

I stortingsmelding nr.21 om distrikts - og regionpolitikken er det lagt vekt på å bevare dagens kommunestruktur med generalistkommuner og det er meget svake føringer som peker mot noen endringer i regionleddet. Status quo kan synes å bli et meget sannsynlig scenarie. Dette vil kreve en videre utvikling av det interkommunale samarbeidet i regionen.

Det er i dag etablert en rekke arenaer i det offentlige som skal ivareta interkommunal samhandling slik som:  ISK, Invest, Frostating, Bysamarbeidet Midt – Norge og Trøndelagsrådet. Dette er i tillegg til de ordinære arenaer som fylkeskommunen/fylkesmannen og KS representerer.

Alle disse fora har næringsmessig og kulturell regionutvikling på sin agenda, og har  forskjellige samarbeidsprosjekt gående.

Et viktig spørsmål for kommunene i tiden framover blir derfor på hvilken måte en best kan ivareta sine interesser i dette konglomeratet av samarbeidsrelasjoner som alle er viktige for kommunal og regional utvikling.

Innherred samkommune har gjennom Innherred vekst hatt et apparat som sammen med kommunene har hatt kompetanse og kapasitet til å delta aktivt på de arenaer som kommunen har prioritert. Fra 1.1.2008 blir denne situasjonen merkbart endret da de ekstraordinære midlene til næringsutvikling gjennom nyskapings – og utviklingsstatusen faller bort.

Hvordan næringsarbeidet skal organiseres i Samkommunen etter 1.1. 08 er under utredning.  Uansett konklusjon på dette vil de totale ressurser som Samkommunen kan avsette til dette formålet bli mer enn halvert i forhold til dagens nivå.

Dette vil bety at de disponible midler i langt større grad må målrettes mot konkrete næringsrettede prosjekt som kommunene/næringslivet vil prioritere framfor å drifte større programområder på mer strategisk nivå. Fylkeskommunen gjennom regional utviklingsprogram RUP har et redskap som bedre kan stå for denne del av planarbeidet. For kommunene betyr dette at næringsarbeidet må være dynamisk med tilgang på rett kompetanse til de enkelte prosjektene som skal løses lokalt/regionalt, og at kommunene må delta mer aktivt på utarbeidelse av regional utviklingsprogram f.eks gjennom Frostatingsamarbeidet.

Utviklingsplan for Innherredsregionen, Innherredsprogrammet 2007 – 2009, strategisk del, er lagt fram med en ambisjon som vil kreve ressurser som ligger ut over det vi kan forvente å bruke til dette formålet etter at omstillingsperioden er over i 2007.  Et forpliktende samarbeid mellom fem kommuner på et slikt program vil vanskelig få noen brei kommunikasjon og forankring i den enkelte kommune eller lokalt næringsliv.

Innherred samkommune står ovenfor en omstrukturering av næringsarbeidet der erfaringene og kompetansen som er bygd opp i Innherred vekst vil kunne gå inn i nye roller fordelt på kommunene og næringslivet. En meget viktig oppgave blir å videreføre gjennomføringsfasen for prosjekt som er utviklet i de siste åra.

En prioritert arbeidsform blir på denne bakgrunn mer å arbeide i dynamiske nettverk opp mot næringslivet og de offentlige arenaer som allerede er etablert. Her ligger det klart flere konkrete prosjekt som passer for et utstrakt samarbeide mellom Investkommunene og ISK, men også prosjekter som vil kunne innbefatte andre kommuner/aktører. Denne måten å arbeide på vil være langt mindre ressurskrevende enn å etablere et programsamarbeide med eget styre og administrativ beslutningsgruppe med tilhørende plan- og rapporteringskrav i en fastsatt konstellasjon på Innherred.

Handlingsplanen for 2007 inneholder en videreføring av de prosjektene som er oppstartet i 2006 og forslag til oppstart av en del nye prosjekter. Det foreslås å videreføre styringsgruppemodellen fra 2006. Det er lagt opp til en kostnadsramme på ca 2,7 mil kroner som finansieres fra næringselskapene. Med de utsikter til finansiering som kan forventes fra Innherred samkommune fra 2008, vil det være riktig å skalere ned prosjektportefølgen allerede i år.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune