Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

02.02.2007

Samkommunestyret 01.02.07

sak 007/07

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

1721/80/1 - HALLGEIR STORNES - SØKNAD OM EIENDOMSDELING – AASEN- KLAGEBEHANDLING

Saksbehandler:

Petter Bjartnes

Arkivref:  2006/8943 - /1721/80/1

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 01.02.07 007/07

2. GANGS BEHANDLING - KLAGEBEHANDLING

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 taes klage fra Hallgeir Stornes ikke til følge. Landbrukssjefens avslag på søknaden om fradeling av en ubebygd parsell på ca. 2 dekar dyrkajord av eiendommen Aasen østre, gnr. 80 bnr. 1 i Verdal kommune opprettholdes. Vedtaket begrunnes med at fradelinga ikke er forsvarlig ut fra brukets avkastning og vern av dyrkajord, det vil medføre drifts- og miljømessige ulemper og den er ikke forenlig med plansituasjonen. det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål.

Nye vedlegg:

Klage fra Hallgeir Stornes, datert 08.12.2006  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til saksopplysninger gitt ved første gangs behandling, landbrukssjefens delegert sak nr. 2006/8943 av 24.11.2006 der søknaden om fradeling ble avslått.

Innen klagefristen er det mottatt klage fra søkeren hvor det bes om at søknaden tas opp til ny behandling. Momenter det vises til i klagen er blant annet:

1. § 12 i jordloven

2. Landbruksdepartementets rundskriv M-6/2003

Vurdering:

Det vises i utgangspunktet til den vurdering som er gjort ved første gangs behandling. Når det gjelder momenter som klager framfører, vil en kommentere følgende:

1. Landbrukssjefen mener at den fradelinga det her søkes om vil beslaglegge dyrkajord og at den vil medføre ulemper med flere hjørner. Erfaringsmessig har det vist seg at boligtomter inntil dyrkajord har medført konflikter ved støy, lukt og støvplager i forbindelse med onnearbeid.

En vil også bemerke at det i saken er innkommet uttalelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling hvor det vises til plansituasjonen og innkjerpingskravet om jordvern. Det vises i den forbindelse til brev fra Landbruks- og matdepartementet av 21.02.2006.

Det vises også til Fylkeslandbruksstyrets vedtak i møte 12.12.2006 hvor de enstemmig opphevde Innherred samkommunestyre sitt vedtak i sak 46/06 vedrørende samtykke til fradeling av tomt på ca. 1,2 da. dyrka jord på eiendommen Nordtun, gnr. 31 bnr. 4 i Levanger kommune.

1. GANGS BEHANDLING

LANDBRUKSJEFENS VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M- 4/2003 og M-6/2003 og delegasjonsreglementet i Innherred samkommune gis med dette Hallgeir Stornes avslag på søknaden om fradeling av en parsell på ca. 2 dekar av eiendommen Åsen østre gnr. 80 bnr. 1 i Verdal kommune. Vedtaket begrunnes med at det ikke er samfunnsinteresser knyttet til søknaden og det omsøkte arealet er dyrkajord. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligtomt.

Vedlegg:

1. Kart i m. stokk 1: 5000

Andre saksdokumenter ( ikke vedlagt )

1. Søknad fra Hallgeir Stornes om deling av grunneiendom, gnr. 80, bnr. 1 i Verdal kommune.

Saksopplysninger:

Saka gjelder fradeling av et areal på ca. 2 dekar av eiendommen Åsen østre, gnr. 80 bnr. 1.

I henhold til Jordregistret har eiendommen Åsen østre følgende arealressurser: 88 dekar lettdrevet fulldyrka jord, 22 dekar B- jord. 28 dekar skog med høg bonitet, 61 dekar med middels bonitet, 52 dekar låg bonitet og 68 dekar anna areal.

Vurdering:

I henhold til jordlovens § 12 kan det gis samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi. Det skal videre tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet.

I dette tilfellet kan en ikke se at det er store samfunnsinteresser knyttet til søknaden, og det dreier seg om jord av god kvalitet.

På grunn av helsemessige årsaker har dagens eier, Hallgeir Stornes leid bort dyrkajorda siden 1994.

Det er tidligere bygd kårhus på eiendommen, og der bor foreldrene til dagens eier. De har borett så lenge de ønsker.

I søknaden oppgis det at det er datter til dagens eier, Kristin Stornes med familie som har planer om å flytte heim for å ta over bruket.

Jordlovens utgangspunkt er at dyrka jord ikke skal tas ut av produksjon: ” dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.” ( Første setning i § 9.) Riktig nok finnes det unntaksbestemmelser, jmf. § 12, men det skal være unntaksvis, og det understrekes i flere rundskriv o. l. fra Landbruksdepartementet at dette skal handheves strengt. 

Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 omhandler de momenter som er nevnt ovenfor, og i hvilken grad de skal vektlegges ved avgjørelse.

I følge rundskriv M-6/2003 fra Landbruksdepartementet: ”Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven” er avgjørelse i denne saken delegert til kommunen.

I tillegg til §§ 9 og 12 i Jordloven har den nye regjeringa sendt brev datert 21.02.06 til alle landets kommuner hvor det uttrykkes som et nasjonalt mål å redusere nedbyggingen av dyrka jord til det halve innen 2010.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune