Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

02.02.2007

Samkommunestyret 01.02.07

sak 004/07

<<sakliste | vedtakneste sak>>

TORDENSKJOLD COD FARM AS - AKVAKULTUR AV TORSK I TRONDHEIMSFJORDEN - UTTALELSE TIL UTREDNINGSPROGRAM

Saksbehandler:

Johannes Bremer

Arkivref:  2007/150 - /U43

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 01.02.07 004/07

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Innherred samkommune gir sin tilslutning til forslag til utredningsprogram for akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden. 

Det tilrås at følgende nye hovedpunkt/ tema tas inn i planprogrammet:

 • Oppdrettsnæring i Trondheimsfjorden i forhold til bærekraftig utvikling.
 • Mulige forurensninger, håndtering av avfall og avbøtende tiltak.
 • Mulig konflikter i forhold til tett befolkede områder langs Trondheimsfjorden 
 • Samfunnsmessige virkninger
 • Beskrivelse av aktuelle områder for lokalisering av akvakultur for torsk.
 • Miljøstatus i Trondheimsfjorden

Vedlegg:

1. Forslag til utredningsprogram PDF (1,5MB)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Fiskeridirektoratet har i samråd med Tordenskjold Cod Farm A/S besluttet å utarbeide en konsekvensutredning for akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden. I denne forbindelse er forslag til utredningsprogram sendt ut på høring. 

Utredningsprogrammet følger som vedlegg 1.

For tiden har Fiskeridirektoratet to søknader om  konsesjon for oppdrett av torsk til behandling (ved Djupvika og Hestøya i Levanger). Denne behandlingen er stilt i bero i påvente av sluttbehandlingen av konsekvensutredningen.  Av den grunn opplyses det at formålet med utredningsprogrammet og konsekvensutredningen er todelt, nemlig :

1. Utrede forhold som kommer i konflikt med akvakulturdøknadene som foreligger i     Levanger kommune (Djupvika og Hestøya).

2. Få en generell vurdering av konsekvensene av potensialet for akvakultur av torsk i     Trondheimsfjorden.

Med bakgrunn denne todelingen legges saken fram for samkommunestyret  (del 2) og PUK i Levanger (del 1).

Frist for uttalelse er satt til 19.02.07.

Nedenfor følger et utdrag av utredningsprogrammet.

 

Det er Tordenskjold Cod Farm A/S som har utarbeidet forslag til utredningsprogram. Fiskeridirektoratet er ansvarlig myndighet og kommunene er blant de instanser som uttaler seg til det foreliggende forslaget. Når utredningsprogrammet er fastsatt vil konsekvensutredningen bli utarbeidet i samsvar med dette. Konsekvensutredningen vil også bli sendt ut på høring.

Når det gjelder de tidligere omsøkte etableringene i Levanger (Hestøya og Djupvika) så ble disse behandlet i plan – og utviklingskomiteen i Levanger som sak nr 83/ 06 0g 84/06)

Vurdering:

Av  forslag til utredningsprogram går det fram at følgende tema skal utredes:

 • Potensialet for oppdrett i Trondheimsfjorden
 • Samferdsel/ skipstrafikk (farleder ) og kulturminner (matinarkeologi).
 • Fiskeriaktivitet ( både nøringsfiske, fritidsfiske og turfiske
 • Oppdrett av torsk og forholdet til villtorsk og sild i Trondheimsfjorden
 • Oppdrett av Torsk og forholdet til vill- laks i Trondheimsfjorden
 • Oppdrett av Torsk og forholdet til friluftsinteresser som hytteområder, badeplasser.
 • Kulturminner (matinarkeologi).
 • Nærmere undersøkelser ( blant annet foreslå undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av tiltaket).

Torskeoppdrett er en ny næringsaktivitet i vårt område. Dette kan trolig bli en vekstnæring. Skal denne utviklingen lykkes i Indre Trondheimsfjord er det viktig at slike etableringer settes inn i et helhetsperspektiv. Det er særlig viktig å se oppdrettsnæringen i sammenheng med bærekraftig utvikling. Dette gjelder i forhold til biologisk mangfold i sjøen, bruk av sjøareal og i forhold til nærliggende strandsone og landareal samt håndtering av mulige forurensninger som følger med virksomheten .

Trondheimsfjorden er noe mer en et viktig område for fiskeoppdrett. Den er også et veldig viktig friluftsområde for svært mange av innbyggerne i regionen. Dette er rimelig bra ivaretatt  i planprogrammet.  Mulige oppdrettsanlegg for torsk vil bli lokalisert nær inntil tett befolkede områder. Utredningsprogrammet er noe mangelfullt på dette området. Mulig konflikter i forhold til tett befolkede områder langs Trondheimsfjorden  bør utredes.

Etablering av torskeoppdrett som næring vil unektelig ha samfunnsmessige virkninger i regionen. I denne forbindelse er det naturlig å peke på virkninger i forbindelse med levering av varer og tjenester i byggeperioden og i forbindelse med vanlig drift. Oppdrettsnæringen vil også skape nye arbeidsplasser og økt bosetting. Dette er forhold som bør belyses.

Ut fra de faktorene som belyses i konsekvensutredningen bør det forventes at områder som er spesielt egnet for lokalisering av anlegg for akvakultur for torsk pekes ut.

Fra tid til annen registreres det noe ulike oppfatninger av nåsituasjonen i Trondheimsfjorden.  Dette går på en helhetlig forståelse av miljøstatusen. Det er sterkt ønskelig at konsekvensutredningen beskriver den overordnede miljøstatusen i Trondheimsfjorden.

Ut fra ovennevnte foreslås det at følgende nye hovedpunkt/ tema tas inn i planprogrammet:

 • Oppdrettsnæring i Trondheimsfjorden i forhold til bærekraftig utvikling.
 • Mulige forurensninger, håndtering av avfall og avbøtende tiltak.
 • Mulige konflikter i forhold til tett befolkede områder langs Trondheimsfjorden 
 • Samfunnsmessige virkninger
 • Beskrivelse av aktuelle områder for lokalisering av akvakultur for torsk.
 • Miljøstatus i Trondheimsfjorden

<<sakliste | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune