Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

02.02.2007

Samkommunestyret 01.02.07

sak 003/07

<<sakliste | vedtak | neste sak>>

BUDSJETT 2007 - INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksbehandler:

Meier Hallan

Arkivref:  2006/9415 - /150

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 01.02.07 003/07

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

I samsvar med tidligere vedtak i samkommunestyret og morkommunenes kommunestyrer vedtas Budsjett 2007 for Innherred Samkommune samt nye betalings- og gebyrsatser.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forslag til budsjett 2007

Økonomiplan 2007-2010

Saksopplysninger:

Det vises til tidligere behandling av Innherred Samkommunens budsjett, sak44/06, dato 30.11.06. På dette møtet ble følgende vedtatt:

1.  Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett 2007 for Innherred samkommune.

2.  Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2007:

·         Verdal kommune 20.595.000 kroner

·         Levanger kommune 27.288.000 kroner

3. Forslag til budsjett 2007 for Innherred samkommune, samt forslag til nye gebyrsatser legges ut til offentlig ettersyn med frist 20.12.2006. Endelig budsjettbehandling i samkommunestyret blir 1. februar 2007.

4. Innholdet i vedlagte hefte ”Økonomiplan 2007-2010” tas til orientering.

Styringskort organisasjon endres til følgende:

2007: Videreføring av samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommuner.

2010: Videreføring av samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommuner.

Vurdering:

I kommunestyremøter for Verdal og Levanger, hhv. 12. og 14.desember, ble budsjettet for 2007 behandlet. Forslagene til overføringer til Innherred Samkommune ble vedtatt i overensstemmelse med rådmannens forslag for begge morkommuner, tilsvarende administrasjonssjefens forslag til overføringer fra morkommunene i samkommunens budsjettforslag. Det er med andre ord ingen endringer i rammene til samkommmunen i forhold til første behandling, og adm.sjefen innstiller på samme fordeling mellom ISK-enhetene nå som ved første gangs behandling.

Budsjettet ble utlagt til offentlig ettersyn som forutsatt. Det er ikke innkommet kommentarer til budsjettet etter første gangs behandling som har betydning for saken.

<<sakliste | vedtakneste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune