Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 30.11.06

protokoll PDF
sakliste PDF

<< | møteplan | >>

Konferanserom, Holmen Gård, Vuku, Verdal, kl. 12:45-13:55

Sakliste: som PDF  |  protokoll som PDF

Saksnr

Innhold

 

PS 42/06

Godkjenning av møteprotokoll

26.10.06

PS 43/06

Kvartalsrapporter 30.09.06 Innherred samkommune

utredning

PS 44/06

Budsjett 2007- Innherred Samkommune

utredning

PS 45/06

Nyskapings- og utviklingsprogram for Innherred samkommune 2002- 2007- Søknad om rammetilskudd for 2006

utredning

PS 46/06

1719/32/4 - Eldbjørg og Arne Nakstad - Søknad om deling av grunneiendom - Nordtun - klagebehandling

utredning

PS 47/06

Møteplan 2007

utredning

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18.

Representant Status

Møter

Merknad
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V ordfører x  
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp varaordfører x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem x  
Johansson Lennart Verdal Uavhengig medlem - forfall
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem - forfall
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Norum Kåre Verdal FrP,H,KrF medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Svensson Svein Verdal Dna,Sp medlem x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Weisæth Odd Helge Verdal Frp,H,Krf medlem - forfall
Hallem Trine Verdal Uavhengig varamedlem 1 x (Johansson)
Winnberg Stein Ove Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 2 x (Nesgård)
Gilstad Sigvard Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 3 x (Norberg)
Holten Steinar Levanger FrP varamedlem 1 x (Meinhardt)

Fra administrasjonen møtte:

Rudolf Holmvik

Administrasjonssjef

Ola Stene

Rådmann Levanger kommune

Inger Marie Bakken Ass. rådmann Verdal kommune
Alf Birger Haugnes Kommunalsjef samfunnsutvikling, Levanger
Petter Bjartnes Enhetsleder Landbruk og naturforvaltning

Line Therese Ertsås

Førstesekretær

Varaordfører Bjørn Iversen orienterte om:

- NTE-saken. Eierfordelingsmodell. | ^

 


 

 

PS 42/06 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.11.2006

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 26.10.06 ble godkjent. | ^

 

 

 

PS 43/06 Kvartalsrapporter 30.09.06 Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.11.2006

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

  1. Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.09.06 til etterretning.
  2. Budsjettrammene for enhet Plan, byggsak, oppmåling og miljø reduseres med 750.000 kroner, enhet Fellesutgifter ISK økes tilsvarende. Administrasjonssjefen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
  3. Samkommunestyret ber morkommunen øke budsjettet til samkommunen med til sammen 3 mill. kroner til dekning av merforbruk i enhetene Barn-Familie og Helse-Rehabilitering | ^

 

 

 

 

PS 44/06 Budsjett 2007- Innherred Samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.11.2006

Forslag i møte:

Administrasjonssjefen fremmet nytt forslag til pkt. 3:

”3. Forslag til budsjett 2007 for Innherred samkommune, samt forslag til nye gebyrsatser legges ut til offentlig ettersyn med frist 20.12.2006. Endelig budsjettbehandling i samkommunestyret blir 1. februar 2007.”

SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende forslag til endring på Styringskort organisasjon:

2007: Videreføring av samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommuner.

2010: Videreføring av samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommuner.

Avstemning:

Det ble først votert over endringsforslaget fra Tomas Hallem som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over administrasjonssjefens forslag til vedtak med de foreslåtte endringer som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.  Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett 2007 for Innherred samkommune.

2.  Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2007:

  • Verdal kommune 20.595.000 kroner

  • Levanger kommune 27.288.000 kroner

3. Forslag til budsjett 2007 for Innherred samkommune, samt forslag til nye gebyrsatser legges ut til offentlig ettersyn med frist 20.12.2006. Endelig budsjettbehandling i samkommunestyret blir 1. februar 2007.

4. Innholdet i vedlagte hefte ”Økonomiplan 2007-2010” tas til orientering.

Styringskort organisasjon endres til følgende:

2007: Videreføring av samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommuner.

2010: Videreføring av samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommuner. | ^

 

 

 

 

 

PS 45/06 Nyskapings- og utviklingsprogram for Innherred samkommune 2002- 2007- Søknad om rammetilskudd for 2006

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.11.2006

Behandling:

Odd Thraning, Bjørn Iversen, Tomas Hallem og Hans Heieraas fratrådte som inhabil, er medlemmer og varamedlemmer i styret Innherred Vekst. Svein Svensson ble valgt som setteordfører. Til stede 13 representanter.

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.      Samkommunestyret tar foreløpig årsrapport for Innherred Vekst for 2006 til orientering.

2.      Samkommunestyret anbefaler at Verdal og Levanger kommuner godkjenner Strategisk plan 2007 og Handlingsplan for 2007 og at kommunene bevilger de midler det er søkt om til Innherred Vekst for 2007. | ^

 

 

 

 

PS 46/06 1719/32/4 - Eldbjørg og Arne Nakstad - Søknad om deling av grunneiendom - Nordtun - klagebehandling

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.11.2006

Behandling:

Enhetsleder Petter Bjartnes orienterte om praksis ved behandling av saker etter jordloven.

Forslag i møte:

H v/Sigvard Gilstad fremmet følgende forslag til vedtak:

”Klagen tas til følge og søknad om fradeling imøtekommes. Dette begrunnes med at tomten i kommunedelplanen allerede er avsatt til boligområde.”

Avstemning:

Ved alternativ votering ble forslaget fra Sigvard Gilstad vedtatt med 16 stemmer. 1 stemme ble avgitt for administrasjonssjefens forslag til vedtak.

VEDTAK:

Klagen tas til følge og søknad om fradeling imøtekommes. Dette begrunnes med at tomten i kommunedelplanen allerede er avsatt til boligområde. | ^

 

 

 

 

PS 47/06 Møteplan 2007

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 30.11.2006

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag:

”Møte i samkommunestyret i februar utvides til 2 dager. Møteplan endres til 1. og 2. februar 2007”.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Følgende møteplan for samkommunestyret vedtas for 2007:

1. og 2. februar        kl. 10.00, Levanger
15. og 16. mars        Økonomiplanseminar felles med formannskapene
26. april                  kl. 10.00, Verdal
14. juni                   kl. 10.00, Levanger
30. august              kl. 10.00, Verdal 
5. oktober (fredag)   kl. 10.00, Levanger
29. november          kl. 10.00, Verdal 
 | ^
 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune