Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

30.11.2006

Samkommunestyret 30.11.06

sak 046/06

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

1719/32/4 - ELDBJØRG OG ARNE NAKSTAD - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - NORDTUN - KLAGEBEHANDLING

Saksbehandler:

Arvid Tverdal

Arkivref: 2006/6206 - /1719/32/4

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Landbrukssjefen 25.10.2006 055/06
Samkommunestyret 30.11.2006 046/06


2. GANGS BEHANDLING – KLAGEBEHANDLING

Landbrukssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 taes klage fra Eldbjørg og Arne Nakstad ikke til følge. Landbrukssjefens avslag på søknaden om fradeling av en ubebygd parsell på ca. 1,2 dekar av eiendommen Nordtun, gnr. 32, bnr. 4, på Skogn i Levanger kommune opprettholdes. Vedtaket begrunnes med at fradelinga ikke er forsvarlig ut fra brukets avkastning og vern av dyrkajord, det vil medfør drifts- og miljømessige ulemper og den er ikke forenelig med plansituasjonen. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål.

Nye vedlegg:

Klage fra Eldbjørg og Arne Nakstad, datert 13.11.2006  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til saksopplysninger gitt ved første gangs behandling, landbrukssjefens delegert sak nr. 55/06 av 25.10.2006 der søknaden ble avslått.

Innen klagefristen er det mottatt klage fra søkerne der de ber om at saken blir tatt opp til ny vurdering. Momenter de fører i klagen er bl.a.:

 1. Delinga medfører ikke drifts-, miljø- eller arronderingsmessige ulemper
 2. Bygging/fradeling kan tillates i henhold til reguleringsplan
 3. Det vises til fradeling på naboeiendommen
 4. Om alternativ plassering mot eksisterende bebyggelse kan godkjennes

Det vises også i klagen til reguleringsplan for området.  Gjeldende plan er kommunedelplan Skogn.
Som det får fram der er tomtene på naboeiendom i bebyggelsesområde, mens den omsøkte tomta ligger i B2 der utbygging er betinget av utbygging av fjernvarmeanlegg.

Vurdering:

Det vises i utgangspunktet til den vurdering som er gjort ved første gangs behandling.  Når det gjelder de momenter som klager framfører, vil en kommentere følgende:

 1. Landbrukssjefen mener at den fradelinga det her søkes om vil medføre ulemper rent arronderingsmessig (flere hjørner) En vet også at det lett oppstår konflikter ved støy, lukt og støvplager i forbindelse med onnearbeid der boligtomt ligger helt inntil jordbruksareal.
 2. Som det går fram av kommunedelplan Skogn ligger tomta i område B2 der en utbygging/fradeling er betinget av framføring av fjernvarmeanlegg i forbindelse med en eventuell kraftutbygging på Fiborgtangen.
 3. Nabotomta som er fradelt i 2003, og plan- og byggesakssjefen sier der, sak 218/03 at i forhold til plansituasjonen kreves det ikke behandling etter jordloven.
 4. Slik som plansituasjonen er i området kan ikke se at annen tomteplassering skal ha noen innvirkning på behandlingen av søknaden.

En vil også bemerke at det i saken er innkommet uttalelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling der de klart går mot den omsøkte fradelinga.  Det vises der både til plansituasjonen og den innskjerping av jordvernet. Det vises i den sammenheng til brev, som er nevnt i første gangs behandling, fra Landbruks- og matdepartementet av 21.2.2006.  Landbruksdirektøren ber også om å bli orientert dersom det blir gjort et positivt vedtak i kommunen.

Etter en vurdering av de momenter som fremmes i klagen kan ikke landbrukssjefen se at det er noe nytt som tilsier at tidligere vedtak endres.

1. GANGS BEHANDLING:

LANDBRUKSSJEFENS VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003  og delegasjonsreglementet i Innherred samkommune gis med dette Eldbjørg og Arne Nakstad avslag på søknaden om fradeling av en ubebygd parsell på ca. 1,2 dekar av eiendommen Nordtun, gnr. 32, bnr. 4, på Skogn i Levanger kommune. Vedtaket begrunnes med at fradelinga ikke er forsvarlig ut fra brukets avkastning, det vil medfør drifts- og miljømessige ulemper og den er ikke forenelig med plansituasjonen. Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål.

Etter forvaltningsloven er det klagerett på dette vedtaket. Klagen må fremmes innen tre uker fra mottak av dette brevet. Informasjon om klageadgangen følger vedlagt.

Vedlegg:

1. Kart i m.stokk 1:5000

2. Oversendt fra Enhet for plan, byggesak, oppmåling og miljø: Søknad fra Eldbjørg og

Arne Nakstad om deling av eiendommen Nordtun, gnr. 32, bnr. 4 på Skogn.

Saksopplysninger:

Saka gjelder fradeling av et ubebygd areal på ca. 1,2 dekar fra eiendommen Nordtun, gnr. 32, bnr. 4 på Skogn i Levanger kommune. Arealet ligger ca. 150 nord for bebyggelsen på eiendommen, helt i nordøstre hjørne mot gamle E6.

I henhold til Jordregisteret har eiendommen Nordtun følgende arealressurser: 44 dekar lettdrevet fulldyrka jord og 1 dekar anna areal. Jorda drives ved bortleie. 

Vurdering:

I henhold til Jordlovens § 12 kan det gis samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi. Det skal videre tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet. 

I dette tilfellet gjøres følgende vurdering:

 • det er ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for delingssamtykke

 • det er fulldyrka, produktiv jord som søkes fradelt/omdisponert, og jordloven legger opp til et sterkt vern av slike arealer. Selv om det er snakk om fradeling fra en relativt liten eiendom, skal arealene vernes, både for nåværende og framtidige eiere

 • driftsmessig ser en det som meget uheldig å få en bolig inn til dyrkajorda slik det her søkes om, både arronderingsmessig og miljømessig

 • kommunedelplan står det at bygging i dette området ikke skal skje før området inngår i reguleringsplan

Jordlovens utgangspunkt er at dyrka jord ikke skal tas ut av produksjon: ”Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.” (Første setning i § 9.)

Riktig nok finnes det unntaksbestemmelser, jfr. § 12, men dette skal være unntaksvis, og det understrekes i flere rundskriv o.l. fra Landbruksdepartementet at dette skal håndheves strengt. Dette er i den senere tid innskjerpet, bl.a. ved brev fra Landbruksdepartementet datert 21.2.2006.

Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 omhandler de momenter som er nevnt ovenfor, og i hvilken grad disse skal vektlegges ved en avgjørelse. Etter landbrukssjefens vurdering er det flere forhold som her taler mot et delingssamtykke, og etter en samlet vurdering vil landbrukssjefen nekte den omsøkte fradelingen. I følge rundskriv M-6/2003 fra Landbruksdepartementet: ”Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven” er avgjørelse i denne saka delegert til kommunen.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune