Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 26.10.06

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

Innherred Produkter, Helga den Fagres gate 5. | kart, kl. 10:00-11:55

Sakliste: som PDF  |  møteprotokoll som PDF

Saksnr

Innhold

 

PS 39/06

Godkjenning av møteprotokoll

07.09.06

PS 40/06

1719/14/1 - Nils Edvard Støp - Delingssøknad - Eidesli - klagebehandling

utredning

PS 41/06

Kvartalsrapporter 30.09.06 Innherred samkommune

utredning

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 15 av 18.

Representant Status

Møtte

Merknad
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V ordfører x  
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp varaordfører - forfall
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem - forfall
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem x  
Johansson Lennart Verdal Uavhengig medlem - forfall
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem - forfall
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norum Kåre Verdal FrP,H,KrF medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Svensson Svein Verdal Dna,Sp medlem - forfall
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem - forfall
Weisæth Odd Helge Verdal Frp,H,Krf medlem - forfall
Nøst Solfrid L. Levanger Sp,Sv varamedlem 4 x (Heieraas)
Holten Steinar Levanger FrP varamedlem 1 x (Meinhardt)
Hallem Trine Verdal Uavhengig varamedlem 1 x (Johansson)
Malmstein, Tor E. S. Verdal Frp,H,Krf varamedlem 1 x (Weisæth)

Fra administrasjonen møtte:

Rudolf Holmvik

Administrasjonssjef

Ola Stene

Rådmann Levanger kommune

Meier Hallan

Enhetsleder økonomi

Line Therese Ertsås

Førstesekretær

Det ble gitt følgende orienteringer:

Det ble i møtet bli gitt følgende orienteringer:

Administrasjonssjefen orienterte om:

-          Samkommunens ledergruppe og tillitsvalgte har vært på Workshop i Sandvika 24. og 25. oktober for å drøfte ISK sin framtid etter forsøksperiodens utløp i 2007. Det var stor samstemmighet i at samarbeidet må fortsette, og at vi snarest mulig må få en overgang fra dagens forsøksordning til en permanent ordning. Oppsummering etter workshopen vil danne grunnlag for de politiske prosessene som nå skal gjennomføres i samkommunestyret og morkommunene.

-          Det vil bli en redegjørelse om spredt bygging i samkommunestyret ved et senere møte.

Merknader

Sak nr. 41/06 ble utdelt i møtet

 

 

 

PS 39/06 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.10.2006

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 7. september 2006 ble godkjent.

 

 

 

 

 

PS 40/06 1719/14/1 - Nils Edvard Støp - Delingssøknad - Eidesli - klagebehandling

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.10.2006

Forslag i møte:

FRP v/Steinar Holten fremmet følgende forslag til vedtak:

”Klagen tas til følge, og Nils Edv. Støp gis adgang til fradeling av parsell på ca 2,0 dekar av eiendommen Eidesli, gnr. 14, bnr. 1 og 3 i Levanger, til boligformål. Fradelinga vil ikke føre til drifts- og miljømessige ulemper. Dette forutsetter at klagers intensjoner med fradelinga følges.”

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom administrasjonssjefens innstilling og forslaget fra FRP, ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Klagen tas til følge, og Nils Edv. Støp gis adgang til fradeling av parsell på ca 2,0 dekar av eiendommen Eidesli, gnr. 14, bnr. 1 og 3 i Levanger, til boligformål. Fradelinga vil ikke føre til drifts- og miljømessige ulemper. Dette forutsetter at klagers intensjoner med fradelinga følges.

 

 


 

PS 41/06 Kvartalsrapporter 30.09.06 Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 26.10.2006

 

Behandling:

Enhetsleder Meier Hallan orienterte om kvartalsrapporten pr. 30.09.06 for Innherred samkommune.

Forslag i møte:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

”Redegjørelsen tas til orientering. Realitetsbehandling av saken vil bli i samkommunestyrets møte den 30. november 2006.”

Avstemning:

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Redegjørelsen tas til orientering. Realitetsbehandling av saken vil bli i samkommunestyrets møte den 30. november 2006

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune