Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 07.09.06

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

Brage, 1. etasje (ved kantina), Verdal Industripark (VIP-sentret) – industriområdet – kart PDF, kl. 10:00-11:50

Sakliste: som PDF  |  møteprotokoll som PDF

Saksnr

Innhold

 

PS 33/06

Godkjenning av møteprotokoll

13.06.06

PS 34/06

Referater

-

8/06

Tilbakemelding på barneverntjenestens rapportering 2. kvartal 2006, avd Verdal PDF

-

9/06

Tilbakemelding på barneverntjenestens rapportering 2. kvartal 2006 - Levanger PDF

-

PS 35/06

Felles ruspolitisk handlingsplan for Levanger og Verdal 2006 - 2008

utredning

PS 36/06

Reiselivssamarbeid på Innherred - felles destinasjonssamarbeid

utredning

PS 37/06

Kvartalsrapport pr. 30.06.06 - Innherred samkommune

utredning

PS 38/06

Reguleringsplan for Trollmyra skytebane - klage på gebyr

utredning

 

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18.

Representant Status

Møtte

Merknad
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V ordfører x  
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp varaordfører x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem - forfall
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem x  
Johansson Lennart Verdal Uavhengig medlem - forfall
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem x  
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Norum Kåre Verdal FrP,H,KrF medlem - forfall
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Svensson Svein Verdal Dna,Sp medlem x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Weisæth Odd Helge Verdal Frp,H,Krf medlem - forfall
Mikalsen Steinar Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 1 x (Nesgård)
Winnberg Stein Ove Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 2 x (Grevskott)
Stiklestad Kjell Verdal Dna,Sp varamedlem 3 x (Fredriksen)
Hallem Trine Verdal Uavhengig varamedlem 1 x (Johansson)
Malmstein, Aina Verdal Frp,H,Krf varamedlem 2 x (Weisæth)

Fra administrasjonen møtte:

Rudolf Holmvik

Administrasjonssjef

Ola Stene

Rådmann Levanger kommune

Inger Marie Bakken Assisterende rådmann Verdal kommune

Meier Hallan

Enhetsleder økonomi

Line Therese Ertsås

Førstesekretær

Det ble gitt følgende orienteringer:

q       Pål Hofstad orienterte om INDPRO (Industri-inkubator).

q       Varaordfører Bjørn Iversen orienterte om at ordførere og rådmenn fra Levanger og Verdal kommuner skal i møte med Kommunal- og regionaldepartementet den
12. september 2006 med følgende agenda:
- Presentere midtveisevalueringen for Innherred samkommune
- Samkommunen i lys av ot.prp. 95 2005-2006.

Bjørn Iversen orienterte også kort om ot.prp. 95 2005-2006 om interkommunalt samarbeid. | ^

 

 

PS 33/06 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 07.09.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Møteprotokoll fra møte 13.06.06 godkjent. | ^

 

 

 

PS 34/06 Referater

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 07.09.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatene tatt til orientering. | ^

 

 

PS 35/06 Felles ruspolitisk handlingsplan for Levanger og Verdal 2006 - 2008

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 07.09.2006

Behandling: 

Administrasjonssjefen gjorde følgende endringer på forslag til vedtak:

Pkt. 1 – Innherred samkommunestyre anbefaler at den framlagte ruspolitiske handlingsplan vedtas.

Pkt. 2 – uendret.

Pkt. 3 – Dokumentet sendes videre til de to morkommuner for behandling.

Pkt. 4 – uendret.

Baard Skjørholm orienterte om planen og svarte på spørsmål.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.      Innherred samkommunestyre anbefaler at den framlagte ruspolitiske handlingsplan vedtas.

2.      Tiltaksdelen blir grunnlagsmateriale for budsjettarbeid og økonomiplan i Levanger og Verdal kommune.

3.      Dokumentet sendes videre til de to morkommuner for behandling.

4.      Planen rulleres første gang årsskiftet 2007 - 2008 | ^

 

 

 

 

PS 36/06 Reiselivssamarbeid på Innherred - felles destinasjonssamarbeid

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 07.09.2006

Behandling: 

Assisterende rådmann Inger Marie Bakken orienterte om saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.      Samkommunestyret tilrår at Levanger og Verdal inngår avtale med destinasjonsselskapet under etablering for perioden 2007-2010.

2.      Samkommunestyret anmoder Innherred Vekst om å ta kostnader med etablering av vertsfunksjonen i etableringsåret 2007, i alt på kroner 380 000 eks mva. | ^

 

 

 

PS 37/06 Kvartalsrapport pr. 30.06.06 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 07.09.2006

Behandling: 

Enhetsleder økonomi Meier Hallan og administrasjonssjefen orienterte om saken.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.06.06 til etterretning. | ^

 

 

 

 

PS 38/06 Reguleringsplan for Trollmyra skytebane - klage på gebyr

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 07.09.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i samkommunens gebyrregulativ avslås klage på gebyr for behandling av reguleringsplan for Trollmyra skytebane.

Samkommunestyrets vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen. | ^

 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune