Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 13.06.06

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

Kommunestyresalen, Levanger Rådhus, 10:00-13:30

Sakliste: som PDF  |  møteprotokoll som PDF

Saksnr

Innhold

 

PS 28/06

Godkjenning av møteprotokoll

11.05.06

PS 29/06

Referater:

-

6/06

Tilbakemelding på kvartalsrapportering 1. kvartal 2006, Barnevernstjenesten avd. Levanger  PDF

 

7/06

Tilbakemelding på kvartalsrapportering 1. kvartal 2006, Barneverntjenesten avd. Verdal  PDF

PS 30/06

Inn på Tunet (Grønn omsorg) - videreføring i 2006

utredning

PS 31/06

Klage på Innherred samkommunes vedtak om avslag om oppføring av vindmølle på eiendommen 136/5, Verdal kommune

utredning

PS 32/06

Midtveisevaluering av samkommunen

utredning

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18.

Representant Status

Møtte

Merknad
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V ordfører x  
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp varaordfører x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem x  
Johansson Lennart Verdal Uavhengig medlem x  
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem x  
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Norum Kåre Verdal FrP,H,KrF medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Svensson Svein Verdal Dna,Sp medlem x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem - forfall
Weisæth Odd Helge Verdal Frp,H,Krf medlem - forfall
Karlsen Jann Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 5 x Nesgård
Grande Rigmor Aglen Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 7 x Norberg
Malmstein, Tor E. S. Verdal Frp,H,Krf varamedlem 1 x Weisæth
Nøst Solfrid L. Levanger Sp,Sv varamedlem 4 x Trøite

Fra administrasjonen møtte:

Rudolf Holmvik

Administrasjonssjef

Ola Stene

Rådmann Levanger kommune

Meier Hallan

Enhetsleder økonomi

Line Therese Ertsås

Førstesekretær

Merknad

Møtet ble hevet mellom kl. 11.40 og kl. 12.10 for lunsj.
Lennart Johansson møtte f.o.m. sak nr. 32/06

Roald Sande fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFU) orienterte og svarte på spørsmål i sak nr. 32/06  |  powerpoint

Det ble gitt følgende orientering:

  • Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai v/enhetsleder Meier Hallan

 

 

 

PS 28/06 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 13.06.2006

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Møteprotokoll godkjent | ^

 

 

 

PS 29/06 REFERATER

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 13.06.2006

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

”Referatene tas til etterretning.”

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatene tas til etterretning | ^

 

 

 

PS 30/06 INN PÅ TUNET (GRØNN OMSORG) - VIDEREFØRING I 2006

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 13.06.2006

Forslag i møte:

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til pkt. 2:

”Samkommunestyret bevilger kr 800.000,- ekstra til tiltaket ”Inn på Tunet”. En ber om at morkommunene foretar denne ekstra bevilgningen.”

Avstemning:

Det ble først votert over administrasjonssjefens innstilling pkt. 1 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert alternativt mellom administrasjonssjefens innstilling pkt. 2 og forslaget fra SP til pkt. 2, der administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 9 stemmer. 8 stemmer ble avgitt for SP sitt forslag.

VEDTAK:

  1. Samkommunestyret ser positivt på det tilbud som blir gitt brukerne gjennom  prosjektet  ”Inn på tunet”.
  2. Samkommunestyret viser til de økonomiske utfordringer som er beskrevet i kvartalsrapporten for 1.kvartal, og forutsetter at driften må tilpasses vedtatt budsjett for enheten for 2006. | ^

 

 

 

PS 31/06 KLAGE PÅ INNHERRED SAMKOMMUNES VEDTAK OM AVSLAG OM OPPFØRING AV VINDMØLLE PÅ EIENDOMMEN 136/5, VERDAL KOMMUNE

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 13.06.2006

Forslag i møte:

Høyre v/Kåre Norum fremmet følgende forslag til vedtak:

”Søknaden om oppføring av vindmølle på eiendommen gnr/bnr 136/5 i Verdal innvilges”.

Avstemning:

Det ble votert alternativt mellom administrasjonssjefens innstilling og forslaget fra Høyre, der administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 12 stemmer. 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra Høyre.

VEDTAK:

Forutsatt ingen merknader i forbindelse med offentlig kunngjøring/høring til tiltakshavere gjør Innherred samkommunestyre følgende vedtak:

1.  Samkommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med kommunedelplan for etablering av vindmøller i Verdal og Levanger kommuner. Plandokumentet skal innarbeides i bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanene for Levanger og Verdal.

2.   Arbeidet med de overordnede retningslinjene skal skje i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Da det ikke foreligger noen retningslinjer for vindkraftutbygging fra overordnet plannivå i Nord-Trøndelag.

3.   Arbeidet skal sluttføres innen et år.

4.   I medhold av plan- og bygningsloven § 33 vedtar samkommunestyret midlertidig byggeforbud for vindkraftutbygging i Levanger og Verdal.

5.   Samkommunestyret vedtar utsettelse av behandlingen av byggesøknad for vindmølle på eiendommen 136/5 Verdal, inntil kommunedelplan for vindkraftutbygging er vedtatt.

6.   Samkommunestyret vedtar utsettelse av behandlingen av byggesøknad for vindmølle på eiendommen 59/1, Levanger, inntil kommunedelplan for vindkraftbygging er vedtatt.

7.   Søknaden skal bygge på privat reguleringsplan og dokumentasjon i h.h.t. kommende bestemmelser og retningslinjer.

8.   Hvis offentlig kunngjøring/høring til tiltakshaver resulterer i vesentlige merknader fremmes saken på nytt for samkommunestyret  ^

 

 

 

PS 32/06 MIDTVEISEVALUERING AV SAMKOMMUNEN

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 13.06.2006

Behandling:

Lennart Johansson møtte. Til stede: 18 representanter. Roald Sand fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFU) var til stede og orienterte og svarte på spørsmål om midtveisevalueringen   |  powerpoint

Foreløpig utgave av evalueringsrapporten ble utdelt.

Forslag i møte:

KRF v/Gudny Ronglan og representanten Kristin Hildrum (DNA) fremmet følgende forslag til pkt. 3:

”3. Enheten barn- og familie føres i sin helhet tilbake til morkommunen fra 01.10.2006. Det legges fortsatt vekt på å utvikle gode samarbeidsmodeller mellom kommunene.”

SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6:

”6. Politiske og administrativ ledelse må i forbindelse med vurderingen av samkommunens fremtid arbeide opp mot kommunaldepartementet for å tilpasse organisasjonen etter de samarbeidsordninger som er mulig på permanent basis, slik at intensjonen med samkommunen kan videreføres etter forsøksperioden.”

Avstemning:

Det ble først votert alternativt mellom administrasjonssjefens innstilling pkt. 3 og forslaget fra KRF og representanten Hildrum, der endringsforslaget ble vedtatt med 13 stemmer. 5 stemmer ble avgitt for administrasjonssjefens innstilling.

Det ble deretter votert over forslaget fra SP til nytt pkt. 6 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over administrasjonssjefens innstilling, med de vedtatte endringer i pkt. 3 og 6, som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.                 Samkommunestyret konstaterer at samkommuneforsøket i all hovedsak har vært vellykket så langt, og at det er oppnådd store gevinster for innbyggerne i de to kommunene

2.                 Som følge av etableringen av NAV-kontoret føres oppgavene som har ligget til helse og rehabilitering tilbake til morkommunene fra 1.10.2006

3.                 Enheten barn- og familie føres i sin helhet tilbake til morkommunen fra 01.10.2006. Det legges fortsatt vekt på å utvikle gode samarbeidsmodeller mellom kommunene.

4.                 På bakgrunn i at regjeringen gjennom kommuneproposisjonen for 2007 ikke foreslår å åpne for samkommunemodellen som en varig organisasjonsform, anses det lite aktuelt å legge nye oppgaver til samkommunen nå.

5.                 Samkommunestyret vil i løpet av 2006 ta standpunkt til hvordan en foreslår at samarbeidet mellom de to kommunene skal videreføres etter 2007.

6.                 Politiske og administrativ ledelse må i forbindelse med vurderingen av samkommunens fremtid arbeide opp mot kommunaldepartementet for å tilpasse organisasjonen etter de samarbeidsordninger som er mulig på permanent basis, slik at intensjonen med samkommunen kan videreføres etter forsøksperioden. | ^
 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune