Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

15.08.2006

Samkommunestyret 13.06.06

sak 032/06

<<forrige sak | vedtak | sakliste>>

MIDTVEISEVALUERING AV SAMKOMMUNEN

Saksbehandler:

Ola Stene

Arkivref:  2006/2411

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 13.06.2006 032/06

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.                 Samkommunestyret konstaterer at samkommuneforsøket i all hovedsak har vært vellykket så langt, og at det er oppnådd store gevinster for innbyggerne i de to kommunene

2.                 Som følge av etableringen av NAV-kontoret føres oppgavene som har ligget til helse og rehabilitering tilbake til morkommunene fra 1.10.2006

3.                 Bortsett fra barnevern tilbakeføres også oppgavene som har ligget til barn og familie tilbake til morkommunene fra samme dato. Innen 1.09.2006 skal det være nærmere utredet om en bør ha en felles barnevernstjenste for de to kommunene.

4.                 På bakgrunn i at regjeringen gjennom kommuneproposisjonen for 2007 ikke foreslår å åpne for samkommunemodellen som en varig organisasjonsform, anses det lite aktuelt å legge nye oppgaver til samkommunen nå.

5.                 Samkommunestyret vil i løpet av 2006 ta standpunkt til hvordan en foreslår at samarbeidet mellom de to kommunene skal videreføres etter 2007.

Vedlegg:

o        Powerpointpresentasjon fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFU)  |  som PDF

o        Rapport fra TFU PDF (ettersendes/deles ut i møtet)

o        Internevaluering enhetene i Innherred samkomune  PDF

o        Sluttrapport delprosjekt om NAV  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Samkommunestyresak 15/06

Saksopplysninger:

Samkommunestyret vedtok i sitt møte 30. mars (sak 15/2006) følgende:

1.            Basert på pågående midtveis-evaluering og gjennomføring av NAV-reformen vil samkommunestyret 8. juni ta stilling til justering av oppgaveporteføljen i samkommunen.

2.            Dersom det viser seg at en kommer fram til at noen oppgaver bør gå ut, kan det være aktuelt å legge nye oppgaver til samkommunen i forsøksperioden, jfr bl.a vedtaket fra Verdal kommunestyre 13.03.06 ang brann og beredskap.

Samkommuneforsøket er unikt i norsk forvaltning. Dette var bakgrunnen for at KS i 2003 bevilget 1,5 mill kr av sine midler avsatt til UoD-prosjekter. Ressurstildelingen var bl.a basert på tilbud om følgeforskning og prosessassistanse fra Nord-Trøndelagsforskning innenfor en ramme på 775 000 kr. Den 20.09.04 bevilget Kommunal- og regionaldepartementet 300 000 til utvidelse av følgeforskningen. Dette fordi man ønsket å belyse om en samkommuneløsning kan være et mulig alternativ og supplement til strukturendringer i kommune-Norge. Det er således ressurser til relativt grundig evaluering av forsøket.

Nord-Trøndelagsforskning har nå endret navn til Trøndelag Forskning og Utvikling. Sammendrag av deres midtveisevaluering i powerpointformat vedlegges saken. Representant fra selskapet vil presentere rapporten i møtet. Den komplette Midtveisevalueringen vil bli trykket som forskningsrapport og vil ettersendes/deles ut i møtet.

Midtsveisevalueringen fra TFU har som formål å øke kunnskapen om hvordan den politiske løsningen i en samkommune fungerer som organisasjonsform i kommunesektoren. Evalueringen skal belyse i hvilken grad forsøket ser ut til å nå sentrale mål og gi innspill til forbedringer i ISK

Data er samlet inn gjennom dokumentanalyser og observasjon, intervjuer og spørreskjema til ansatte og folkevalgte

Ansattundersøkelsen har denne gang fått 214 svar, hvilket er 72% av alle mulige. Svarprosenten for tilsvarende undersøkelse i 2005 var 62%.

TFU sine foreløpige konklusjoner er følgende:

ü       En har spart betydelig beløp innen spesielt interne tjenester uten at tjenestekvaliteten er blitt forringet

ü       BaFa og HeRe har store utfordringer

o        går store deler av disse ut, forsvinner en del av det politiske

ü       Politikerne engasjerer seg i lokalisering og oppgavefordeling

o        må få flere løpende saker som involverer begge kommuner

ü       ISK bærer preg av forsøk, usikkerhet og venting på evaluering

ü       ISK har behov for:

o        avklaring av oppgaver og forsøkstid

o        politiske saker som vekker engasjement også i driftsfasen spesielt innen lokal nærings- og samfunnsutvikling

o        remobilisering, et kjent fenomen ved omorganisering

ü       Får man inn flere saker innen nærings- og samfunnsutvikling, kan dette veie opp for at andre oppgaver ser ut til å forsvinne ut av samkommunen

TFU vil være til stede i samkommunestyremøtet 13.6 og gjennomgå sin rapport.

I tillegg til oppdraget til NTF/TFU har administrasjonssjefen tatt initiativ til egenevaluering i de ulike enhetene. Alle enhetene ble bedt om å svare på spørsmål om hvordan vi har lyktes i forhold til målene så langt i forsøket og hva som kjennetegner det vi har lyktes best med. Enhetene ble også bedt om å svare på hva som kan forbedres for at det skal fungere enda bedre? Barn og familie har gjennomført et grundigere opplegg, mens Helse- og rehab anses avklart gjennom forberedelsene til gjennomføring av NAV. Vedlagt følger et utdrag av svar for de ulike enhetene.

Vurdering:

Administrasjonssjefen vurderer resultatene av TFUs midtveisevaluering og internevalueringen i de ulike enheter som svært positive. Det er oppnådd veldig mye på to år, slik at det er vanskelig å tenke seg at de to kommunene går tilbake til å løse oppgavene hver for seg. Samkommuneforsøket har hele tiden vært et politisk prosjekt for å ta ut stordriftsfordeler uten å slå seg sammen som kommuner. Mange ansatte har opplevd ulemper som strammere rammer og lengre arbeidsveg som følge av forsøket. Likevel er det bare 10,3 % av de ansatte som er svært misfornøyd med innføringen av Innherred samkommune. På spørsmål om hva de ansatte tror vil være situasjonen for de to kommunene om fire år svarer 91,1% av de ansatte at de tror på et fortsatt samarbeid. Svarene fordeler seg slik på de ulike alternativene som er lansert:

 Hva tror du vil være mest riktig beskrivelse av situasjonen for Levanger og Verdal om 4 år?

To adskilte kommuner som før
To adskilte kommuner med samarbeid
En samkommune omtrendt som nå
En videreutviklet samkommune
Sammenslått til en kommune

8,9 %

44,4%
17,8%
21,5%
7,5%

De viktigste gevinstene etter administrasjonssjefens vurdering er følgene

o        Effektivisering med mindre ressursbruk til administrasjon og dermed mer til tjensteproduksjon opp mot innbyggerne

o        Bedre kompetanse og mindre sårbarhet

o        Etablert en kultur for samhandling og det å ”ta det beste ut av to system”

o        Blitt en slagkraftig næringsregion som framstår utad som en enhet

o        Både ansatte og folkevalgte har lært å kjenne kolleger i nabokommunen og lært seg å samarbeide til felles beste.

Det er tydelig at det er lettere å oppnå gevinster på de administrative interne enhetene enn i de større tjenesteproduserende enhetene. Videre at samlokalisering er et suksesskriterium.

Forskrift om Samkommuneforsøket ble som kjent godkjent av fra Kommunal og regionaldepartementet. 30.01.2004 i medhold av forsøksloven. Forskriften gjelder i utgangspunktet til 1.1.2008. Etter at departementet i 2005 hadde forslag om å lovregulere bl.a samkommunemodellen, jfr sak i samkommunestyret 29.09.05 har en sett for seg at samkommuneforsøket kunne gå over til en varig løsning fra 1.1.2008. I Kommuneproposisjonen for 2006 varsler imidlertid Stoltenberg-regjeringen at de ikke går videre på denne lovendringsarbeidet for så vidt det gjelder samkommune. På side 58 i proposisjonen står bl.a følgende:

”…. Kommunal- og regionaldepartementet legger inntil videre ikke opp til å godkjenne nye forsøk med interkommunalt samarbeid om myndighetsutøvelse basert på vertskommunemodeller.

Forsøket med Innherred samkommune vil bli sluttført i løpet av 2007. I det lovforslag som er nevnt ovenfor vil det ikke bli fremmet forslag om lovregulering av samkommunemodellen. Det er imidlertid ønskelig å legge opp til ytterligere forsøksvirksomhet med en samkommunemodell…”

Dette må tolkes som at vi ikke vil få mulighet til å etablere samkommune som en varig organisering, og bør starte søket etter andre egna modeller så snart som mulig. Slike modeller kan være vertskommunemodell, f.eks med felles politisk nemnd. Det kan være interkommunalt selskap (IKS) eller det kan være f.eks aksjeselskap som form for noe av samarbeidet.

I tillegg til denne endringen i rammebetingelser har vi NAV-etableringen som en betydelig reform som får følger for oppgavene til Samkommunen.

Erfaringene i forsøket tilsier også at en kan tjene på å justere oppgaveporteføljen. Administrasjonssjefen har kommet til at det vil være riktig å ta helse-rehab ut av samkommunen fra den dagen Verdal kommune går i gang som pilotkommune for NAV, 01.10.06. Når det gjelder barn og familie har jeg også kommet fram til at denne enheten, muligens med unntak av barnevern, bør ut av samkommunen fra samme dato. Når jeg er i tvil om barnevern, er det fordi det pågår så mange andre forsøk med interkommunale barnevernstjenester og at evalueringene av disse, i følge Kommuneproposisjonen i all hovedsak er positive. Før en konkluderer endelig bør en derfor vurdere å lage en felles barnevernstjenste i samkommunen til tross for at resten av barn og familie føres tilbake til morkommunene.

Dett blir viktig å informere godt om endringene og oppdatere kommunikasjonsplanen for samkommunen.

Det er nødvendig å starte arbeidet med å finne ut av hvordan samarbeidet skal videreutvikles etter 1.1.2008 så raskt som mulig etter sommerferien.

<<forrige sak | vedtak | sakliste>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune