Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 11.05.06

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

Bygg 46., Rinnleiret, 10:00-13:15

Sakliste: som PDF - sak 27 som PDF (1,2MB)  |  møteprotokoll som PDF

Saksnr

Innhold

 

PS 24/06

Årsrapport og årsregnskap 2005 - Innherred Samkommune

utredning

PS 25/06

Kvartalsrapport pr. 31.03.06

utredning

PS 26/06

Orientering om interkommunalt legevaktsamarbeid

utredning

PS 27/06

Høring av forslag til endring av lov 15.juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

utredning

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18
Representant Status

Møtte

Merknad
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V ordfører x  
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp varaordfører x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem x  
Johansson Lennart Verdal Sv medlem x  
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem x  
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norum Kåre Verdal FrP,H,KrF medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Svensson Svein Verdal Dna,Sp medlem x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Weisæth Odd Helge Verdal Frp,H,Krf medlem - forfall
Karlsen Jann Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 5 x (Grevskott
Malmstein, Tor E. S. Verdal Frp,H,Krf varamedlem 1 x (Weisæth

Fra administrasjonen møtte:

Rudolf Holmvik

Administrasjonssjef

Ola Stene

Rådmann Levanger kommune

Line Therese Ertsås

Førstesekretær

Meier Hallan

Enhetsleder økonomi – sak nr. 24/06 og 25/06

Tore Fjerdingen

Enhetsleder helse- og rehabilitering – sak nr. 25/06

Marit Aksnes

Enhetsleder barn og familie – sak nr. 25/06

Inger Marie Bakken

Ass. rådmann Verdal kommune

Alf Birger Haugnes

Ass. rådmann Levanger kommune

Merknad

Det ble gitt følgende orienteringer:

Tone Volden Rostad orienterte om Kunnskapsløftet - presentasjon powerpoint

Tone Sneve og Tore Fjerdingen orienterte om Rusprosjektet og hadde omvisning.

Ass. rådmann i Verdal kommune, Inger Marie Bakken, orienterte om forholdsregler og beredskap ved en eventuell streik i Levanger og Verdal kommuner.

Ordfører orienterte om at han hadde blitt kontaktet av pressen med spørsmål om hva som gjøres for å forebygge/behandle spillegalskap. Ordfører la fram spørsmål om Levanger og Verdal kommuner kan samarbeide i lag med Sykehuset Levanger når det gjelder dette arbeidet. Samkommunestyret sluttet seg fulltallig til det.  | ^

 


 

 

PS 24/06 Årsrapport og årsregnskap 2005 - Innherred Samkommune

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.05.2006

Behandling:                                    

Økonomisjef Meier Hallan orienterte og svarte på spørsmål.

Revisor Terje Wist la fram generelle kommentarer til regnskapet.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

VEDTAK:

1.      Innherred samkommunes årsregnskap for 2005 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr 0,-.

2.      Administrasjonssjefens årsrapport for 2005 tas til orientering. | ^

 

 

 

PS 25/06 Kvartalsrapport pr. 31.03.06

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.05.2006

Behandling:                                    

Enhetsleder økonomi - Meier Hallan orienterte om saken.

Enhetsleder helse og rehabilitering – Tore Fjerdingen svarte på spørsmål.

Enhetsleder barn og familie – Marit Aksnes svarte på spørsmål.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

  1. Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.06 til orientering.
  2. Samkommunestyret understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene som er lagt for samkommunen. | ^

 

 

 

PS 26/06 Orientering om interkommunalt legevaktsamarbeid

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.05.2006

Behandling:                                    

Administrasjonssjef Rudolf Holmvik orienterte om at forhandlinger pågår, kan gå mot løsning slik at lokalisering av interkommunal legevakt kan skje ved Sykehuset Levanger. Satser på start fra oktober 2006.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet slikt forslag:

” Orienteringen tas til orientering.”

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Orienteringen tas til orientering. | ^

 

 

 

PS 27/06 Høring av forslag til endring av lov 15.juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 11.05.2006

Behandling:                                    

Saksframlegg ble lagt fram i møtet.

Uttalelse fra praktiserende veterinærer i Levanger ble utdelt PDF

Forslag i møte:

Rådmannen endret sin tilråding slik:

Alternativ 1 blir administrasjonssjefens tilråding. Alternativ 2 går ut.

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:

”Innherred samkommune mener det er grunn til å være skeptisk til å overføre dette ansvaret til kommunene. Dette fordi en ikke har klarhet i hva dette ansvaret omfatter og hvilke økonomiske rammer kommunene har å forholde seg til. Innherred samkommune mener det er viktig at lovteksten gjør staten ansvarlig for å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste gjennom organisering av klinisk veterinærvakt i hele landet. Det kan imidlertid være en mulighet å åpne for å organisere selve gjennomføringen på forskjellige måter, hvor kommunene kan spille en rolle. Innherred samkommune mener det vil være meget viktig å sikre at staten er vår motpart/samarbeidspart ved forhandlinger om rammevilkår for veterinærtjenesten. En overføring av ansvaret til kommunene vil bidra til ulikt nivå på tilbudet i ulike områder av landet. 

Innherred samkommune går imot forslag til endring av lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell, hvor forslaget er å overføre ansvaret for veterinærtjenester over hele landet fra staten til kommunene. Staten må fortsatt ha ansvar for å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste.”

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom administrasjonssjefens tilråding (alt. 1) og forslaget fra SP v/Hallem, ble forslaget fra SP v/Hallem enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Innherred samkommune mener det er grunn til å være skeptisk til å overføre dette ansvaret til kommunene. Dette fordi en ikke har klarhet i hva dette ansvaret omfatter og hvilke økonomiske rammer kommunene har å forholde seg til. Innherred samkommune mener det er viktig at lovteksten gjør staten ansvarlig for å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste gjennom organisering av klinisk veterinærvakt i hele landet. Det kan imidlertid være en mulighet å åpne for å organisere selve gjennomføringen på forskjellige måter, hvor kommunene kan spille en rolle. Innherred samkommune mener det vil være meget viktig å sikre at staten er vår motpart/samarbeidspart ved forhandlinger om rammevilkår for veterinærtjenesten. En overføring av ansvaret til kommunene vil bidra til ulikt nivå på tilbudet i ulike områder av landet”

Innherred samkommune går imot forslag til endring av lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell, hvor forslaget er å overføre ansvaret for veterinærtjenester over hele landet fra staten til kommunene. Staten må fortsatt ha ansvar for å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste. | ^

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune