Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

31.03.2006

Samkommunestyret 30.03.06

sak 022/06

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

PSYKIATRIPLAN 2006- NY BEHANDLING

Saksbehandler:

Ingvar Rolstad

Arkivref:  2006/1314

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 16.02.2006 010/06
Samkommunestyret 30.03.2006 022/06

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1. Forslag til fordeling av tilskudd for 2006 skjer i samsvar med revidert tabell.

Vedlegg:

1

Korrigert regneark psykiatrimidler  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Psykiatriplan 2006 PDF

Saksopplysninger:

Samkommunestyret vedtok i sak 10/06 fordeling av psykiatrimidlene for 2006. I ettertid har saksbehandler orientert administrasjonssjefen at et tiltak har ”sneket” seg to ganger. Viser til vedlegget i sak 10/06. Verdal kommune sin andel når det gjelder rehabiliteringshuset på Rinnleiret, er ført opp både under kultur og helse- rehabilitering. Dermed er det for dette tiltaket ført opp kr. 262.000,- for mye. Tiltaket skal kun føres opp under helse- og rehabilitering.

Vurdering:

Administrasjonssjefen vil etter en samlet vurdering foreslå overfor Samkommunestyret at midlene blir brukt til ytterligere å styrke innsatsen på grønn omsorg i Verdal med kr. 187.000,-. Totalt står det da kr. 437.000,-til dette tiltaket.  Det gjenstår da kr. 75.000,- av de 262.000,-.

Homestart i Vinne sogneråd var ikke inneforstått med at de ikke var tildelt midler i 2005. Men har i 2005 driftet tiltaket i den tro at de skulle få overført kr. 75.000,-. Administrasjonssjefen tilrår at de får dekt dette beløpet.

16.02.06 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.      Forslag til fordeling av tilskudd for 2006 skjer i samsvar med tabellene gjengitt under vurderinger.

2.      Det tas forbehold om fordeling av evt. endringer av udisponert beløp pr. 1. halvår 2006

3.      Tilskudd nye tiltak utbetales forholdsmessig og fra iverksettelsestidspunktet. | ^

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.      Forslag til fordeling av tilskudd for 2006 skjer i samsvar med tabellene gjengitt under vurderinger.

2.      Det tas forbehold om fordeling av evt. endringer av udisponert beløp pr. 1. halvår 2006

3.      Tilskudd nye tiltak utbetales forholdsmessig og fra iverksettelsestidspunktet.

Vedlegg:

1

Psykiatriplan 2006 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Saksopplysninger:

I samsvar med samkommuneforskriften og Grunnavtalen vedtaok samkommunestyret den 20.01.2005 i sak 06/05 at forankringen av forvaltningen av tilskuddene ivaretas av samkommuneenhet ”Helse og rehabilitering”.

Kommunene har de siste årene fått øremerka midler for styrking av tiltak retta mot mennesker med psykiske lidelser. Pengene skal utelukkende gå til kommunenes arbeid med å styrke tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser og skal komme i tillegg til kommunenes ordinære driftsutgifter til målgruppen. Kommunene må kunne dokumentere at aktiviteten er på et tilfredsstillende og forsvarlig nivå også uten midler fra Opptrappingsplanen.

Opptrappingsplanen krever at den enkelte kommune redegjør for disponeringen av de årlige tilskudd. Forvaltningen av "Opptrappingsplan for psykisk helse" var både i Levanger og Verdal lagt til virksomhetsområde/resultatenhet "Helse og rehabilitering" og med politisk behandling og vedtak i kommunestyrene. Fra og med 01.04.04 ble ansvar for helsetjeneste mv. overført til Innherred samkommune.

Administrasjonssjefen oppnevnte en tverrfaglig gruppe fra aktuelle fagområder i samkommunen og morkommunene inklusive bruker-representanter.

Gruppen fikk følgende mandat:

  1. a. Utarbeide forslag til målsettinger for bruk av psykiatritilskuddet for perioden 2006 - 2008, med grunnlag i sentrale målsettinger og føringer.

b.               Utarbeide interne søknads- og behandlingsprosedyrer for forslag til tiltak fom 2006.

c.               Gjennomføre en evaluering og vurdering av eksisterende tiltak og utarbeide forslag om forbedring videreføring og eller oppstart av nye tiltak innenfor de gitte rammer for perioden.

d.               Utarbeide rutiner for tilbakemeldinger fra brukere og pårørende.

  1. Fremskaffe en oversikt av ubrukte midler fra 2004 innen 2. mai 2005
  2. Fremskaffe en oversikt over tidspunkt for igangsatte tiltak jfr. plan 2005. Sak om dette legges frem for samkommunestyret  25. august 2005
  3. Det søkes etablert et forpliktende samarbeidsavtaler med helseforetaket i Nord-Trøndelag.

Målet med et slikt arbeid var å sikre en felles plan med utgangspunkt i pågående og nye tiltak. Og å revidere pågående tiltak/satsninger.

Begge morkommunene har siden "Opptrappingsplan for psykisk helse" ble  etablert i 1999, oppnevnt tverrfaglige "fordelingsgrupper". Disse har årlig utarbeidet forslag til fordeling på bakgrunn av sentrale føringer og innspill fra fagenheter og andre på nye tiltak. Det har ikke vært lagt opp til faste rutiner for evaluering av iverksatte tiltak. Forslagene er deretter undergitt politisk behandling i respektive kommunestyrer.

For 2006 har Innherred samkommune til sammen omlag 16,6 mill til disposisjon. Opptrappingsbeløpet er på 2,995 mill. Både i Levanger og Verdal har vi udisponerte midler/fond. Beløpene er henholdsvis kr. 52.000 og kr. 679.732.

Prosjektgruppen har utarbeidet egne kommunevise forslag for 2006. Verdal kommune har lagt en forutsetning at nye midler for 2006 i sin helhet skal gå til bofellesskapet på Kvisla. Levanger kommune har ikke kommet med tilsvarende føringer. Disse bygger i stor grad på videreføring av etablerte tiltak og forslag på nye innenfor tilskuddsrammen. Administrasjonssjefen legger dette arbeidet til grunn som forslag til fordeling for 2006 fremmes.

Vurdering:

For 2006 mottar som tidligere anført Innherred samkommune til sammen omlag 16,6 mill til disposisjon. Staten legger endel føringer for bruken av midlene. Administrasjonssjefen har i det vesentligste valgt å følge forslag til  konkrete tiltak for 2006, men foreslår en endring når det gjelder bruk av ubrukte midler (fond) for 2005. For Levanger sin del foreslår administrasjonssjefen at midlene benyttes til å dekke kostnadene ved medlemskapet i FOLK 2, som er et helse og kulturprosjekt i samarbeid med Fylkeskommunen, HINT, Sykehuset Levanger og HUNT, samt flere kommuner i NT. For Verdal sin del så foreslå administrasjonssjefen av overførte midler i sin helhet benyttes til å dekke opp foreslått tiltak på Kvisla. Dette tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 1.338.000.

Gjennom gjennomgangen er det påvist tildels store forskjeller i måten midlene er ført på og graden av evaluering av bruken. Dette er et arbeid som prioriteres. Prosjektgruppen har heller ikke svart på alle mandatpunktene. Men det arbeides videre med disse. Det er spesielt viktig at vi får fremforhandlet en samarbeidsavtale med Helseforetaket. Likeså at det utarbeides et forslag til prioriteringer for hele perioden, dvs frem t.o.m. 2008.

Neste rullering må være ferdig før årsskifte 2006. Dette for å ha akseptabel tid på å planlegge tiltak for 2007 mv. Det må utarbeides bedre rutiner for å sikre dokumentasjon av satsningen og at effekten og kvaliteten på tiltakene er gode nok. Sosial- og helsedirektoratet har ved rundskriv krevd standardisert rapporteringsrutiner fra 2005, slik at disse antas avklart.

Midlene er fortsatt spredt på mange tiltak. Administrasjonssjefen stiller spørsmål om en slik spredning av tiltak gir en optimal effekt for målgruppen. Kanskje burde tiltakene i større grad vært spisset. Spesielt vil administrasjonssjefen bemerka at vi for fremtiden bør rette inn tiltak mot skole og oppvekstsektoren. Tiltakene bygger i stor grad på videreføring av etablerte tiltak.

Fordeling for 2006 har i det vesentligste fulgt innstilling fra prosjektgruppen og føringen fra Verdal kommune. Overførte fondsmidler er for Verdal sin del brukt til å imøtekomme forslaget om økt bemanning på Kvisla og for Levanger sin del medlemskapet i FOLK 2.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune