Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

31.03.2006

Samkommunestyret 30.03.06

sak 017/06

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK, INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksbehandler: Gunnar Kjærstad

Arkivref:  2006/983

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 30.03.2006 017/06

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune vedtas.

Vedlegg:

1

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV MOTORFERDSELSAKER I INNHERRED SAMKOMMUNE  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Vedlegg 1. Uttalelse til retningslinjer fra utmarksnemnda i Verdal kommune.

Vedlegg 2. Uttalelse til retningslinjer fra viltnemnda i Levanger kommune.

Vedlegg 3. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Vedlegg 4. Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag

Vedlegg 5. Sak 18/05 Innherred samkommune v/samkommunestyret

Vedlegg 6. Frolfjellplanen, vedtatt av kommunestyret i Levanger i sak 11/04, den 03.03.04  PDF

Saksopplysninger:

Innherred Samkommune v/samkommunestyret vedtok i sak nr 018/05 at det skulle utarbeides retningslinjer for motorferdsel. Retningslinjene skulle ta hensyn til lokale forskjeller og behov, men samordne der det var naturlig. Forslaget skulle sendes til uttalelse i viltnemnd (Levanger) og utmarksnemnd (Verdal).

Utkast til retningslinjer for motorferdsel har vært til uttalelse til utmarksnemnda i Verdal og viltnemnda i Levanger. I utmarksnemnda ble det foreslått noen endringer i retningslinjene vedr. Verdal, disse innspillene er i stor grad endret i det forslaget som nå ligger til behandling.

Der det ikke er gjort endringer er dette beskrevet under vurderinger. Viltnemnda i Levanger støttet opp om de foreslåtte retningslinjer og hadde ingen forslag til endringer. Etter behandlingen i viltnemnda er det ikke gjort endringer på den del som omhandler Levanger.

Bruk av motorkjøretøy er regulert gjennom lov om motorferdsel i utmark, forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og retningslinjer gitt av Miljøverndepartementet. For Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er forvaltningsplan nå til godkjenning i Direktoratet for naturforvaltning. Forvaltningsplanen omhandler også retningslinjer for motorferdsel innen nasjonalparken. Innenfor nasjonalparken vil disse retningslinjene bli gjeldende.

Vurdering:

I henhold til vedtak fattet av samkommunestyret skal retningslinjene kunne ta høyde for lokale forskjeller og behov i de to kommunene. I retningslinjene er dette gjort ved at kommunene er omtalt hver for seg, der det er naturlig er ordlyden mellom kommunene lik. Generelt sett er det imidlertid lagt til grunn en mer liberal holdning til motorferdsel i Verdal enn i Levanger. Dette skyldes naturgitte forhold og opparbeidet praksis.

Levanger:

Det meste av motorferdselen i Levanger er knyttet til Frolfjellet, Tomtvatnet og Grønningen. Samtlige områder har konsentrerte hyttefelt, og brukes mye til utfartsområder, særlig av skiløpere da det er et godt opparbeidet løypenett her. Øst for disse områdene finner vi Øvre Forra naturreservat der det meste av kjøringen er knyttet til oppkjøring av skiløyper. Som følge av den intensive bruken av området ble det i Frolfjellplanen, vedtatt av Levanger kommune v/kommunestyret den 03.03.04 lagt til grunn en restriktiv holdning til motorferdsel, denne holdningen er videreført i retningslinjene for motorferdsel.

Verdal:

Verdal har store fjellområder med en relativt spredt hyttebebyggelse. Friluftslivet er også spredt over større områder med noen unntak, som f.eks Volhaugen. I retningslinjene er tidligere praksis lagt til grunn. Tidligere praksis er delvis gitt gjennom tidligere retningslinjer og delvis gjennom prinsippvedtak. Det foreslås imidlertid en rekke avklaringer og noen endringer.

Utmarksnemnda i Verdal har kommet med uttalelse på noen punkter de vil ha endret, i stor grad er dette endret i det forslaget som nå fremmes. Følgende punkter er imidlertid ikke endret:

Innledning.

Det foreslås av utmarksnemnda å beskrive praksis i kommunene Lierne, Snåsa og Meråker. Det er kun Lierne kommune som har lagt ut retningslinjer på internett, og det vurderes som for omfattende å beskrive praksis i hver kommune. Interesserte bes ta kontakt med de respektive kommuner når det er aktuelt.

§5c Kjøring til hytter som ligger lengre unna vinterbrøytet vei enn 2,5 km. Forskriften sier at tillatelse kan gis til følgende formål ”eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a”. Utmarksnemnda foreslår at det gis tillatelse til slik kjøring selv om det finnes mulighet for leiekjøring. Dette vurderes å være i strid med forskriften og administrasjonen ønsker ikke å innstille på dette. En endring av praksis på dette områder åpner for inntil ca 70 nye løyver, dvs en økning i antall søknader på inntil ca 40 %. I tillegg kommer søknader til utleiehytter som vil komme inn under samme bestemmelse.

Totalt sett kan kjøringen øke med over 50 % ved å åpne for kjøring til hytter som ligger lengre unna brøytet vei enn 2,5 km.

§5e. Vedkjøring.

Utmarksnemnda foreslår at vedkjøring gis innenfor en periode på tre uker uten begrensing i antall dager.

Tidligere praksis har vært at det gis ca 2 dager innen en periode på 1 uke. Fra en del søkere oppfattes antall kjøredager som tilstrekkelig men det ønskes at kjøringen kan strekke seg over en lengre periode. I forslaget fra administrasjonen er dette foreslått utvidet til tre dager innen en periode på inntil tre uker, noe som normalt er tilstrekkelig. I noen tilfeller under særskilte forhold bør det også kunne tillates en ny tre-ukers periode, f.eks ved uforutsette værforhold. Det vurderes derimot ikke å være behov for flere kjøredager. Fritt antall turer fører lett til utnyttelse av løyvet til unødig kjøring.

§ 6. Utmarksnemnda foreslår å ta med en del av retningslinjene gitt av Miljøverndepartementet. Dette som informasjon. Det er under utarbeidelse ny søknadsportal for bla.a. motorferdsel. Link til forskrifter og retningslinjer vil bli lagt her og det foreslås at interesserte går inn i rundskrivet gitt av departementet.

Utmarksnemnda ønsker også tatt inn følgende punkt i eksempel på kjøring som kan komme inn under særlige behov:

- Transport til fjerntliggende hytter (>2,5 km fra brøytet veg).

Slik kjøring skal vurderes etter § 5c, avstand fra vei vil ikke være tilstrekkelig som særskilt grunn.

Lovens § 6.

Utmarksnemnda har spilt inn følgende punkt som ikke er endret i foreliggende forslag til retningslinjer. Dette gjelder innspill til bruk av helikopter:

Tillatelse kan gis for transport av byggematerialer i henhold til godkjent byggeløyve i perioden 15. juni – 1. november.” Administrasjonen foreslår at slikt løyve kun gis i regulerte hyttefelt. I henhold til lov om motorferdsel i utmark skal det gjøres en konkret vurdering av skader og ulemper ved kjøringen. I regulerte hyttefelt er denne vurderingen gjort når feltet ble tillatt bebygd med hytter, for spredte hytter er slik vurdering ikke foretatt. Etter opplysninger fra biologisk mangfoldregistreringer i kommunen vet man imidlertid om sårbare/sjeldne viltarter som ligger nært hytter og som kan bli negativt berørt av slik ferdsel.

I unntakstilfeller kan også eier av fjerntliggende hytter gis inntil to landingstillatelser pr år.” Det at hytta ligger langt unna vei er i seg selv ikke særskilt grunn, det er transporten i seg selv som må vurderes, punktet foreslås derfor ikke tatt med.

AS Værdalsbruket innvilges et begrenset antall turer til hver av følgende hytter i forbindelse med eksklusiv utleie; Lakevassbua, Bjarnetjern og Grønningen. Tillatelsen til de to førstnevnte gjelder to turer årlig (Jfr. Forvaltningsplan for nasjonalparken).” Utmarksnemnda foreslår med dette å slette siste setning i administrasjonens forslag som er: ”I den grad det er ledig kapasitet kan passasjerer medbringes”.

Administrasjonen oppfatter dette forslaget som et ønske om å tillate persontransport i forbindelse med utleie av eksklusiv jakt. Direktoratet har i forbindelse med klagebehandling (brev fra DN datert 17.02.2006) av bruk av helikopter i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark slått fast at ”det generelt ikke er adgang til persontransport innenfor nasjonalparken og at det ikke er adgang til ”ren” fornøyelseskjøring. Som Fylkesmannen har pekt på er det imidlertid adgang til å la personer sitte på når det er plass til det sammen med utstyret, såfremt dette ikke medfører ekstra turer”. Administrasjonen vurderer dette til at persontransport til Værdalsbrukets hytter ikke er i henhold til gjeldende regelverk. Siste setning foreslås derfor tatt med.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune