Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

31.03.2006

Samkommunestyret 30.03.06

sak 015/06

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

MIDTVEISEVALUERING AV SAMKOMMUNEN

Saksbehandler: Ola Stene

Arkivref:  2006/2411

Saken avgjøres av: SKS
Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 30.03.2006 015/06

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.      Basert på pågående midtveis-evaluering og gjennomføring av NAV-reformen vil samkommunestyret 8. juni ta stilling til justering av oppgaveporteføljen i samkommunen.

2.      Dersom det viser seg at en kommer fram til at noen oppgaver bør gå ut, kan det være aktuelt å legge nye oppgaver til samkommunen i forsøksperioden, jfr bl.a vedtaket fra Verdal kommunestyre 13.03.06 ang brann og beredskap.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Samkommunestyresak 36/04

Samkommunestyresak 047/04

Presentasjon av NAV på dialogseminaret i Åre

Saksopplysninger:

Beskrivelse av prosessen før oppstart, målbilde og målformuleringer.

Tankene om et tett interkommunalt samarbeid mellom kommunene Frosta, Levanger og Verdal oppsto i 2001. Forstudie ble behandlet av felles formannskap og kommunestyrene på slutten av 2001. I 2002 dukket ideen om samkommune opp og kommunestyrene vedtok en forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner" vedtatt i kommunestyrene i august og september 2003. Senere trakk som kjent Frosta seg ut av samarbeidet og forskriften ble noe justert før den ble godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet 30.01.04.

I tillegg til denne forskriften er samarbeidet regulert i Grunnavtale for Innherred samkommune vedtatt i Verdal kommunestyre 19.01.04/30.08.2004 og Levanger kommunestyre 28.01.04/15.09.2004

Av grunnavtalen framgår følgende om formål og hovedmål for samkommuneforsøket:

Formål

Innherred samkommune skal bidra til å gi innbyggerne bedre tjenester, effektiv offentlig ressursbruk som skal gi reduserte driftsutgifter på sikt, grunnlag for helhetlig politisk styring over regionale oppgaver og styrkede fagmiljøer.

Hovedmål

  • Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer
  • Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer
  • Være drivkraft i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen
  • Være tyngdepunkt for regional utvikling ( kulturbasert forretningsutvikling)
  • Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen
  • Reduserte driftsutgifter på sikt

Samkommuneforsøket er et nasjonalt nybrottsarbeid som følges med stor interesse av andre kommuner, KS og departement/fylkesmann. Både KS og KRD har derfor bevilget penger til følgeforskning og evaluering. I sak 36/04 behandlet samkommunestyret første milepælsevaluering og i sak 47/04 ble videre evalueringsopplegg behandlet.

Følgende faser i evalueringen ble besluttet:

Fase 1 ble avsluttet i juni 2004.

Fase 2 høsten/vinteren 2004/2005. Denne fasen omfatter arbeid med datainnsamling for å sikre et sammenligningsgrunnlag for senere målinger av utvikling i samkommunen.

Fase 3 fra august 2005 og ut juni 2006 og videreføre aktiviteter fra fase 1, samt foreta datainnsamlinger og målinger ett år etter forrige måling av tjenestekvalitet og utvikling på andre områder, jf. fase 2. NTF dokumenterer status for utvikling i samkommunen i et NTF-notat i april/mai 2006.

Fase 4 fra august 2006 til mai/juni 2007. Det samles inn data og det foretas måloppfyllingsanalyse. Alt dokumenteres i en avsluttende NTF-rapport som skal foreligge i mai/juni 2007. Dette vil gi mulighet for en politisk behandling av samkommuneforsøkets videre "skjebne" før forsøket formelt avsluttes 31.12.07.

I evalueringsopplegget skal følgende perspektiver vies oppmerksomhet:

  • Demokrati
  • Regional utvikling
  • Tjenesteyting
  • Økonomi

I den fasen vi er inne i nå (fase 3 –midtveisevaluering) inngår intervjuer med ledere og folkevalgte samt andre samarbeidspartnere i tillegg til en nettbasert ansattundersøkelse.

I tillegg til evalueringsopplegget fra NT forskning ser administrasjonssjefen et behov for egenevaluering i de ulike enheter og har tatt initiativ til dette.

Vurdering:

I et forsøk som dett er det viktig at en har evne og vilje til å evaluere hva en har oppnådd i forhold til målene og at en har vilje til å gjøre justeringer dersom dette viser seg å være hensiktsmessig. Særlig er dette nødvendig når rammebetingelsene endrer seg.

En betydelig endring i rammebetingelse i forhold til oppstarttidspunktet er etableringen av ny Arbeids- og Velferdsforvaltning fra 1.7.2006. Her vi minimum kommunens sosialtjeneste inngå sammen med de to statsetatene a-etat og trygd. Storparten av de kommunale oppgavene det kan være aktuelt å legge til NAV-kontoret ligger i dag i samkommunen. I og med at det skal opprettes en avtale mellom stat og den enkelte kommune må derfor oppgaver som ønskes inn i NAV føres tilbake fra samkomunen til morkommunene. Administrasjonssjefen har nedsatt en prosjektgruppe som skal komme med forslag til hvilke oppgaver våre kommuner bør foreslå inn i NAV.

En annen endring i rammebetingelsene for forsøket er endra signaler fra KRD i forhold til arbeidet med kommunestruktur. Der forrige kommunalminister var tydelig på at hun ønsket å ta ut stordriftsfordeler gjennom tett samarbeid og gjerne kommunesammenslutninger, snakker sittende kommunalminister om styrkene med små kommuner og at det ikke vil bli oppmuntret til sammenslutninger. Om dette regimeskifte gjør samkommuneideen mer eller mindre aktuell kan det være ulike oppfatninger om. Vi må uansett ta det med i vårt vurderingsgrunnlag.

Etter to års drift har vi høstet mange erfaringer. Vi har mange eksempler på store gevinster med samkommunen, og vi kan ha eksempler på områder uten særlige gevinster. Ambisjonene for midtveisevalueringen bør være å plukke ut indikatorer på oppgaver der det er gode gevinster å hente, og evt det motsatte.

Administrasjonssjefen tolket signalene fra dialogseminaret i Åre dit at det var interesse for å starte en slik kartleggingsprosess som kan føre til en justering av oppgaveporteføljen basert på erfaringene. Samkommunestyrets vedtak av 17.02.05 om at overføringen av oppgaver til Samkommunens ansvarsområde å være sluttført i forsøksperioden, bør da kunne revurderes. I denne sammenheng kan det bl.a pekes på vedtak i Verrdal kommunestyre 13.03.06

Kommunestyret vil at prosjekt for tettere samarbeid innen området brann og beredskap i ISK tas opp igjen og at ny rapport foreligger innen 01.07.2006. Organisering og mandat bestemmes av samkommunestyret.

Det vil være naturlig å se særskilt på de områdene som er utredet men som ble ”lagt på is” i februar 2005, men det kan selvsagt også være andre områder som ”matcher” suksesskriteriene.

Aministrasjonssjefen vil foreslå følgende plan for evalueringsarbeidet:

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune