Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 19.01.06

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus, kl. 10:00-11:50

Sakliste: som PDF  |  møteprotokoll som PDF

Saksnr

Innhold

 

PS 1/06

Godkjenning av møteprotokoll fra møte 01.12.05

01.12.05

PS 2/06

Budsjett 2006 - Innherred samkommune

utredning

PS 3/06

Søknad om tillatelse til oppføring av vindmølle på eiendommen gnr/bnr 136/5, Verdal. Eier: Bjørn Lundsvoll

utredning

PS 4/06

Søknad om tillatelse til oppføring av vindmølle på eiendommen gnr/bnr 59/1, Levanger  Eier: Per Olav Ringstad

utredning

PS 5/06

Berit M. Spillum - Deling av eiendommen Halsan østre - 312/1 - jordlovsbehandling

utredning

PS 6/06

Orienteringer

-

PS 7/06

Prosjektrapport - digitalt utstyr og kompetanse - utviklingslinjer frem mot 2008  -  utdelt i møte

utredning

Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18

Representant Status

Møtte

Merknad
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V ordfører x  
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp varaordfører x  
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem x  
Johansson Lennart Verdal Sv medlem - forfall
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem - forfall
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norum Kåre Verdal FrP,H,KrF medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Svensson Svein Verdal Dna,Sp medlem x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Weisæth Odd Helge Verdal Frp,H,Krf medlem x  
Holten Steinar Levanger Frp Varamedlem 1 x (Meinhardt)
Winnberg Stein Ove Levanger Dna,H,Krf,V Varamedlem 3 x (Arentz)
Hallem Trine Verdal Sv Varamedlem 1 x (Johansson)

Fra administrasjonen møtte:

Rudolf Holmvik

administrasjonssjef

Ola Stene

rådmann

Line Therese Ertsås

førstesekretær

Sak nr. 7/06  blir behandlet som orienteringssak. Endelig behandling i morkommunestyrene. Sak nr. 7/06 ble behandlet før sak nr. 6/06. | ^

 

 

PS 1/06 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 01.12.05

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Protokoll fra samkommunestyret 1.12.05 godkjennes.

Avstemning:

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyret 1.12.05 godkjennes. | ^

 

 

 

PS 2/06 Budsjett 2006 - Innherred samkommune

Forslag i møte:

SV v/Jostein Trøite fremmet følgende forslag:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling. Om nødvendig sendes saken tilbake til kommunestyrene for ny behandling. Opprettholdelse av helsestasjonene fastholdes.

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende tilleggsforslag:

Vedtaket i sak 45/05 fremmet av Trude Holm og Kristin Johanne Hildrum i samkommunen opprettholdes. Nedbemanning tilsvarende 60% på helsestasjon dekkes innenfor enhetens eget budsjett.

Avstemning:

Ved votering falt forslag fra SV om utsettelse av saken med 14 mot 3 stemmer.

Det ble først votert over tilleggsforlaget fra SP som ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer.

Det ble så votert over administrasjonssjefens forslag til vedtak med tilleggsforslag fra SP som ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Budsjett 2006 for Innherred Samkommune, med tilleggsopplysninger til gjennomføring av vedtatte endringer innenfor enhet Barn-Familie vedtas med de endringer som er vedtatt.. Vedtaket i sak 45/05 fremmet av Trude Holm og Kristin Johanne Hildrum i samkommunen opprettholdes. Nedbemanning tilsvarende 60% på helsestasjon dekkes innenfor enhetens eget budsjett. ^

 


 

PS 3/06 Søknad om tillatelse til oppføring av vindmølle på eiendommen gnr/bnr 136/5, Verdal. Eier: Bjørn Lundsvoll

Forslag i møte:

H  v/Kåre Norum fremmet følgende forslag til vedtak:

Søknad om oppføring av vindmølle på eiendommen gnr/bnr 136/5 i Verdal innvilges.

SP og AP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:

1.      Samkommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med kommunedelplan for etablering av vindmøller i Verdal og Levanger kommuner. Plandokumentet skal innarbeides i bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanene for Levanger og Verdal.

2.      Arbeidet med de overordnede retningslinjene skal skje i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Da det ikke foreligger noen retningslinjer for vindkraftutbygging fra overordnet plannivå i Nord-Trøndelag.

3.      Arbeidet skal sluttføres innen et år.

4.      I medhold av plan- og bygningsloven § 33 vedtar samkommunestyret midlertidig byggeforbud for vindkraftutbygging i Levanger og Verdal.

5.      Samkommunestyret vedtar utsettelse av behandlingen av byggesøknad for vindmølle på eiendommen 136/5 Verdal, inntil kommunedelplan for vindkraftutbygging er vedtatt.

6.      Søknaden skal bygge på privat reguleringsplan og dokumentasjon i h.h.t. kommende bestemmelser og retningslinjer.

Avstemning:

Det ble først votert over forslaget fra Høyre som falt med med 13 mot 4 stemmer.

Det ble deretter votert alternativt mellom forslaget fra SP/AP og forslaget til vedtak fra administrasjonssjefen, der forslaget fra SP/AP ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.      Samkommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med kommunedelplan for etablering av vindmøller i Verdal og Levanger kommuner. Plandokumentet skal innarbeides i bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanene for Levanger og Verdal.

2.      Arbeidet med de overordnede retningslinjene skal skje i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Da det ikke foreligger noen retningslinjer for vindkraftutbygging fra overordnet plannivå i Nord-Trøndelag.

3.      Arbeidet skal sluttføres innen et år.

4.      I medhold av plan- og bygningsloven § 33 vedtar samkommunestyret midlertidig byggeforbud for vindkraftutbygging i Levanger og Verdal.

5.      Samkommunestyret vedtar utsettelse av behandlingen av byggesøknad for vindmølle på eiendommen 136/5 Verdal, inntil kommunedelplan for vindkraftutbygging er vedtatt.

6.      Søknaden skal bygge på privat reguleringsplan og dokumentasjon i h.h.t. kommende bestemmelser og retningslinjer. | ^

 

 

PS 4/06 Søknad om tillatelse til oppføring av vindmølle på eiendommen gnr/bnr 59/1, Levanger  Eier: Per Olav Ringstad

Forslag i møte:

FRP v/Steinar Holten fremmet følgende forslag til vedtak:

Søknad om oppføring av vindmølle på eiendommen gnr/bnr 59/1 i Levanger innvilges.

SP og AP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:

1.      Samkommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med kommunedelplan for etablering av vindmøller i Verdal og Levanger kommuner. Plandokumentet skal innarbeides i bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanene for Levanger og Verdal.

2.      Arbeidet med de overordnede retningslinjene skal skje i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Da det ikke foreligger noen retningslinjer for vindkraftutbygging fra overordnet plannivå i Nord-Trøndelag.

3.      Arbeidet skal sluttføres innen et år.

4.      I medhold av plan- og bygningsloven § 33 vedtar samkommunestyret midlertidig byggeforbud for vindkraftutbygging i Levanger og Verdal.

5.      Samkommunestyret vedtar utsettelse av behandlingen av byggesøknad for vindmølle på eiendommen 59/1, Levanger inntil kommunedelplan for vindkraftutbygging er vedtatt.

6.      Søknaden skal bygge på privat reguleringsplan og dokumentasjon i h.h.t. kommende bestemmelser og retningslinjer.

Avstemning:

Det ble først votert over forslaget fra Frp  som falt med 13 mot 4 stemmer.

Det ble deretter votert alternativt mellom forslaget fra SP/AP og forslaget til vedtak fra administrasjonssjefen, der forslaget fra SP/AP ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.      Samkommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med kommunedelplan for etablering av vindmøller i Verdal og Levanger kommuner. Plandokumentet skal innarbeides i bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanene for Levanger og Verdal.

2.      Arbeidet med de overordnede retningslinjene skal skje i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Da det ikke foreligger noen retningslinjer for vindkraftutbygging fra overordnet plannivå i Nord-Trøndelag.

3.      Arbeidet skal sluttføres innen et år.

4.      I medhold av plan- og bygningsloven § 33 vedtar samkommunestyret midlertidig byggeforbud for vindkraftutbygging i Levanger og Verdal.

5.      Samkommunestyret vedtar utsettelse av behandlingen av byggesøknad for vindmølle på eiendommen 59/1, Levanger inntil kommunedelplan for vindkraftutbygging er vedtatt.

6.      Søknaden skal bygge på privat reguleringsplan og dokumentasjon i h.h.t. kommende bestemmelser og retningslinjer. | ^

 

 

PS 5/06 Berit M. Spillum - Deling av eiendommen Halsan østre - 312/1 - jordlovsbehandling

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Ved votering ble administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 gis med dette Berit M. Spillum avslag på søknaden om fradeling av en parsell på  ca. 950 m2 av eiendommen  Halsan østre, gnr. 312, bnr. 1 i Levanger..  Avslaget begrunnes med at fradelinga vil føre til drifts- og miljømessige ulemper, og at den ikke er forsvarlig ut fra brukets avkastning.  Det legges videre til grunn at det tidligere i 2005 er gitt avslag, både av kommunen og Fylkelandbruksstyret for en tomt ca. 30 m fra den det her søkes om.  Det omsøkte arealet ønskes nyttet til boligformål. | ^

 

 

 

PS 6/06 Orienteringer

Forslag i møte:

Ingen.

BEHANDLING:

Administrasjonssjefen orienterte om:

- NAV-reformen. (Trygdekontor, aetat, sosialkontor)

- Økonomien i ISK – foreløpige regnskapstall

- Legevaktsamarbeid | ^

 

 

 

PS 7/06 Prosjektrapport - Digitalt utstyr og kompetanse - utviklingslinjer frem mot 2008

(behandlet som orienteringssak, endelig behandling i morkommunestyrene)

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

Prosjektrapporten tas til orientering.

Administrasjonssjefen trakk sitt forslag til vedtak.

Avstemning:

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Prosjektrapporten tas til orientering. | ^

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune