Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 01.12.05

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

Sykehuset Levanger  - Psykiatrisk avdeling, gymsalen, kl. 10:00-13:45

 SAKLISTE: som PDF | møteprotokoll som PDF

Saksnr. Tittel  

PS 40/05

Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 20.10.05

20.10.05

PS 41/05

Referatsaker

utredning

PS 42/05

Møteplan for Samkommunestyret 2006

utredning

PS 43/05

Industrikraft Midt-Norge AS- Søknad om utsettelse av tidspunkt for idriftsettelse av kraftvarmeverk på Skogn og forlengelse av konsesjonens varighet - uttalelse

utredning

PS 44/05

Budsjettsituasjonen 3. kvartal Innherred samkommune

utredning

PS 45/05

Budsjett 2006 – Innherred samkommune

utredning

Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18

Representant Status

Møtte

Merknad
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp ordfører x  
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V varaordfører x  
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem - forfall
Johansson Lennart Verdal Sv medlem x  
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem - forfall
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norum Kåre Verdal FrP,H,KrF medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Svensson Svein Verdal Dna,Sp medlem x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Weisæth Odd Helge Verdal Frp,H,Krf medlem x  
Gilstad Sigvard Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 4 x (Arentz)
Haugom Vebjørn Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 7 x (Norberg)
Solem Arne Levanger Sp,Sv varamedlem 2 x (Hynne)
Holten Steinar Levanger FrP varamedlem 1 x (Meinhardt)

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Administrasjonssjef

Alf Birger Haugnes

Rådmann

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Meier Hallan

Økonomisjef

Trond Selseth

Økonomikonsulent

 

 

I tillegg var tilstede:

 

Sølvi Melvold

Enhetsleder Servicekontor

Torbjørn Olsen

Enhetsleder IKT

Marit E Aksnes

Enhetsleder Barn og familie

 

 

Permisjoner:

Kåre Norum (H) fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 44/05.

Merknad til saklista fra Jostein Trøite (SV):

Sak 43/05 er ein høringssak og hører heime i kommunestyret. Saka går derfor ut.

Trøites forslag ble avvist mot 1 stemme.

Orienteringer:

Det ble gitt en orientering fra Helseforetaket v/administrerende direktør Arne Flaat. | ^

 

 

 

PS 40/05 Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 20.10.05

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte 20. oktober 2005 godkjennes.

Avstemning:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte 20. oktober 2005 godkjennes. | ^

 

 

PS 41/05 Referatsaker

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. | ^

 

 

PS 42/05 Møteplan for Samkommunestyret 2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

VEDTAK:

Følgende møteplan for samkommunestyret vedtas for 2006:

19. januar

kl. 10.00, Verdal

16.- 17. februar

Økonomiplanseminar felles med formannskapene

23. mars

kl. 10.00, Levanger

11. mai

kl. 10.00, Verdal

08. juni

kl. 10.00, Levanger

07. september

kl. 10.00, Verdal

26. oktober

kl. 10.00, Levanger

30. november

kl. 10.00, Verdal | ^

 

 

PS 43/05 Industrikraft Midt-Norge AS- Søknad om utsettelse av tidspunkt for idriftsettelse av kraftvarmeverk på Skogn og forlengelse av konsesjonens varighet - uttalelse

Forslag i møte:

SV v/Lennart Johasson fremmet følgende tilleggsforslag:

Innherred samkommunestyre viser til plattformen for regjeringssamarbeidet mellom Ap, SV og Sp (Soria Moria erklæringen) kapittel 13 om energipolitikk, side 59: ”Dersom det blir aktuelt å ta i bruk de gitte konsesjonene for gasskraftverk på Skogn og Kollsnes vil Regjeringen også bidra til CO2-fjerning ved disse.” Videre sier de at ”Regjeringen vil samarbeide med utbyggerne av gasskraft om anlegg for CO2-fangst, og bidra økonomisk til at dette kan gjennomføres så snart som mulig.” Innherred Samkommunestyre ber om at Olje- og energidepartementet tar Soria Moria erklæringen til etterretning og går i dialog med Industrikraft Midt-Norge om dette.

SV v/Jostein Trøite fremmet følgende tilleggsforslag:

Samkommunestyret støtter Soria-Moria-erklæringa om at framtidige gasskraftverk skal ha fullverdig Co2-håndtering.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

SV’s tilleggsforslag fremmet av Johansson avvist med 16 mot 2 stemmer.

SV’s tilleggsforslag fremmet av Trøite avvist med 16 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Innherred samkommunestyre anbefaler at den foreliggende søknad, datert 27.10.2005, fra Industrikraft Midt-Norge om utsettelse av tidspunktet for idriftsettelse av  kraftvarmeverket på Skogn og forlengelse av konsesjonens varighet godkjennes.  | ^

 

 

PS 44/05 Budsjettsituasjonen 3. kvartal Innherred samkommune 

Utdelt i møte:

Oversikt - budsjettsituasjonen pr. 31.10.05.

Forslag i møte:

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag til vedtak:

1.      Samkommunestyret registrerer at rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 3. kvartal antyder at samkommunen vil gå ned 1,250 mill i underskudd ved utgangen av året.

2.      Samkommunestyret vil presisere at det er uakseptabelt med slike overforbruk. Det er avgjørende viktig å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

Avstemning:

Ved Alternativ votering mellom administrasjonssjefens og Arbeiderpartiets forslag, ble Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.      Samkommunestyret registrerer at rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 3. kvartal antyder at samkommunen vil gå ned 1,250 mill i underskudd ved utgangen av året.

2.      Samkommunestyret vil presisere at det er uakseptabelt med slike overforbruk. Det er avgjørende viktig å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. | ^

 

 

PS 45/05 Budsjett 2006 – Innherred samkommune

Forslag i møte:

AP V/Kristin Johanne Hildrum fremmet følgende endringsforslag:

Helsestasjon for ungdom opprettholdes. Tilsvarende innsparing hentes på virksomhetsområdet barn og familie.

SP v/Trude Holm fremmet følgende endringsforslag:

Tilbud om helsestasjon i Åsen og Vuku opprettholdes. Kostnadene dekkes innen enhetens budsjett.

Avstemning:

Holms endringsforslag enstemmig vedtatt.

Hildrums endringsforslag enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 1 med de vedtatte endringer, enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 3 enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.      Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett 2006 for  Innherred samkommune med de vedtatte endringer.

2.      Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2006:

·         Verdal kommune 50.950.000 kroner

·         Levanger kommune 78.600.000 kroner, inkludert 13.200.000 kroner til sosialhjelp.

3.   Nye betalingssatser, gebyrsatser for Innherred Samkommune vedtas i samsvar med 

      vedlagte spesifiserte oversikt. | ^

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune