Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 29.09.05

sakliste PDF
protokoll PDF

<< | møteplan | >>

29.09.2005, kl. 10:00, Kommunestyresalen, Levanger Rådhus

Sakliste: som PDF  |  protokoll som PDF

Sak nr.

Sakstittel

  

PS 31/05

Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 25.08.05

25.08.09

PS 32/05

Olav Thingstad - fradelingssøknad på eiendommen Haugdal, gnr 115, bnr 1 i Verdal kommune - klagebehandling

utredning

PS 33/05

Kommunedelplan Verdal byområde - høring

utredning

PS 34/05

Forslag til nye lovregler om interkommunalt samarbeid. Høring.

utredning

PS 35/05

Biogassanlegg i Skjørdalen - konsekvensutredning og reguleringsplan - Høring

utredning

PS 36/05

Arbeidet med NTEs framtidige eierskap

utredning

PS 37/05

Økonomiplan 2006-2009 – Innherred samkommune

Arbeid med økonomiplan i møtet – ingen saksutredning

-

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18.
Oppmøte:

Representant Status

Møter

Merknad
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp

ordfører

x  
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V varaordfører x  
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Eriksson Robert Verdal Frp,H,Krf medlem x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem - forfall
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem x  
Johansson Lennart Verdal Sv medlem x  
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem x  
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norum Kåre Verdal FrP,H,KrF medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Skrove Marit Voll Verdal Dna,Sp varamedlem 5 x (Fredriksen)

Ellers møtte:

Administrasjonssjef Ola Stene, formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås, rådmann Rudolf Holmvik, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes og assisterende rådmann Ingvar Rolstad

Merknad:

Robert Eriksson fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 36/05.

Etter behandling av sak 35/05 ble det gitt en orientering fra Ecopro as v/daglig leder Øyvind Nybakken. | ^

 

 

 

PS 31/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SAMKOMMUNESTYRETS MØTE 25.08.05      

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Protokoll fra samkommunestyrets møte den 25. august 2005 godkjennes. | ^

 

 

 

PS 32/05 OLAV THINGSTAD - FRADELINGSSØKNAD PÅ EIENDOMMEN HAUGDAL, GNR 115, BNR 1 I VERDAL KOMMUNE - KLAGEBEHANDLING

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Klagen fra Olav Thingstad tas til følge.

Avstemning:

Heieraas sitt forslag vedtatt med 15 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Klagen fra Olav Thingstad tas til følge. | ^

 

 

 

PS 33/05 KOMMUNEDELPLAN VERDAL BYOMRÅDE - HØRING

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Samkommunestyret presiserer at prinsippet om jordvern må vektlegges.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag enstemmig vedtatt.

Trøites forslag vedtatt med 10 mot 7 stemmer.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

Samkommunestyret presiserer at prinsippet om jordvern må vektlegges. | ^

 

 

 

PS 34/05 FORSLAG TIL NYE LOVREGLER OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID -  HØRING

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Saken oversendes kommunestyrene til behandling.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag vedtatt med 13 mot 4 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

VEDTAK:

Innherred samkommunestyre anser "Forslag til nye lovregler om interkommunalt samarbeid" som et godt bidrag til enklere interkommunale samarbeidsformer.

Samkommunestyret vil likevel bemerke at lovforslagets § 91, 3. avsnitt, "En kommune eller fylkeskommune kan ikke delta i mere enn én samkommune"  i en del sammenhenger, bl.a. ved større regionale samarbeidsløsninger, kan være uheldig og begrensende.  | ^

 

 

 

PS 35/05 BIOGASSANLEGG I SKJØRDALEN - KONSEKVENSUTREDNING OG REGULERINGSPLAN - HØRING

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 33-6 vedtas det å legge fram konsekvensutredning for biogassanlegg dat. 15.09.05 for høring og offentlig ettersyn.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-1 vedtas det å legge fram reguleringsplan for biogassanlegg dat. 15.09.05 for høring og offentlig ettersyn.

Saken skal sluttbehandles av Kommunestyret i Verdal. Det faste utvalg for plansaker i Verdal delegeres myndighet til å innstille overfor kommunestyret i denne saken og saken legges derfor fram for dette organet til 2. gangs behandling. | ^

 

 

 

PS 36/05 ARBEIDET MED NTES FRAMTIDIGE EIERSKAP

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Samkommunestyret avgir ingen høringsuttalelse i saken. Verdal og Levanger kommuner har avgitt egne uttalelser i saken.

Avstemning:

Heieraas sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret avgir ingen høringsuttalelse i saken. Verdal og Levanger kommuner har avgitt egne uttalelser i saken. | ^

 

 

 

PS 37/05 ØKONOMIPLAN 2006-2009 – INNHERRED SAMKOMMUNE

Det ble gitt en kort orientering fra administrasjonssjefen om prosessen for økonomiplanarbeidet.

Samkommunestyret jobbet i grupper med styringskort som tema.

Besvarelser i PDF:

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune