Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

29.09.2005

Samkommunestyret 29.09.05

sak 035/05

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

BIOGASSANLEGG I SKJØRDALEN - KONSEKVENSUTREDNING OG REGULERINGSPLAN - HØRING

Saksansvarlig: Åge Isaksen

Arkivref:
2005/7910

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksnr.:

Samkommunestyret

29.09.2005

035/05

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 33-6 vedtas det å legge fram konsekvensutredning for biogassanlegg dat. 15.09.05 for høring og offentlig ettersyn.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-1 vedtas det å legge fram reguleringsplan for biogassanlegg dat. 15.09.05 for høring og offentlig ettersyn.

Saken skal sluttbehandles av Kommunestyret i Verdal. Det faste utvalg for plansaker i Verdal delegeres myndighet til å innstille overfor kommunestyret i denne saken og saken legges derfor fram for dette organet til 2. gangs behandling.

Vedlegg:

1. Konsekvensutredning for biogassanlegg i Skjørdalen/Skalet dat. 15.09.05 PDF (6MB)

2. Reguleringsplan for biogassanlegg, plankart dat. 15.09.05 PDF

3. Planbestemmelser dat. 15.09.05 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Melding dat. 16.12.04.

  • Uttalelser til melding (12 stk)

  • Oppsummeringsnotat dat. 22.04.05.

  • Fastsatt utredningsprogram revidert 17.06.06.

Saksopplysninger:

Ecopro as er et selskap som eies av alle interkommunale avfallsselskap og kommuner fra Saltfjellet til og med Malvik. Selskapets forretningsidé er å ivareta eiernes ansvar og interesser innen følgende områder:

·         Motta og behandle våtorganisk avfall og slam fra kommuner og interkommunale selskaper, industri og private aktører i Midt-Norge på en miljømessig og hygienisk forsvarlig måte.

·         Samordne transport av innsamlet og utsortert avfall til felles behandlingsanlegg.

·         Markedsføre og selge restprodukter og energi fra prosesseringen.

·         Selge tjenester innen området avfallsbehandling.

Ecopro as planlegger nå å bygge et biogassanlegg for håndtering av organisk og animalsk avfall ved Skjørdalen/Skalet, som ligger ca 7 km sørøst for Verdal sentrum. Kapasiteten på anlegget er planlagt til 30.000 tonn, hvorav våtorganisk avfall fra husholdninger og avløpslam fra renseanlegg utgjør halvparten hver. Anlegget planlegges med tanke på fremtidig kapasitetsutvidelse på rundt 50%.

Sannsynligheten for at et framtidig anlegg vil overskride 100 tonn pr. dag, som er grensen for krav om konsekvensutredning, synes relativt stor. Tiltakshaver har med grunnlag i dette og anleggets karakter, valgt å gjennomføre full konsekvensutredning før eventuell etablering av anlegget. Verdal kommune som er planmyndighet og dermed ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen, støtter denne beslutningen.

Ecopro as har utarbeidet melding og forslag til utredningsprogram, som har vært framlagt for høring og offentlig ettersyn i perioden 04.01 – 20.02.05. Med grunnlag i tiltakshavers forslag samt merknader fremkommet under høring av meldingen, har kommunen satt opp et utkast til fastsatt utredningsprogram. Dette er vedtatt med et tilleggspunkt av Verdal kommunestyre i møte den 13.06.05. Fastsatt utredningsprogram skal legges til grunn for utarbeidelse av konsekvensutredning etter Plan- og bygningslovens bestemmelser. Konsekvensutredningen skal deretter ligge til grunn for reguleringsplanvedtak etter Plan- og bygningsloven, samt andre tillatelser som er nødvendig etter særlover.

Med grunnlag i dette har tiltakshaver fått utarbeidet konsekvensutredning og reguleringsplan som nå bes framlagt for høring og behandling. Det forutsettes at konsekvensutredningen og reguleringsplanen legges fram for høring samtidig. Minimums høringsfrist blir da 8 uker, som er kravet for høring av konsekvensutredningen. Etter høring skal ansvarlig myndighet (kommunen) avgjøre om utredningsplikten er oppfylt, og eventuelt godkjenne konsekvensutredningen som grunnlag for de beslutninger som skal tas. For kommunen blir det i første omgang eventuelt å vedta reguleringsplanen, som blir den formelle beslutning om å tillate etablering av biogassanlegget på det omsøkte arealet.

I denne saken som vil kunne påvirke enkelte forhold i begge kommuner, er det etter hovedregelen Samkommunestyret som er det faste utvalg for plansaker. Dette betyr at Samkommunestyret normalt skal vedta om konsekvensutredningen og reguleringsplanen skal framlegges for høring og offentlig ettersyn slik de foreligger, og i neste omgang gir innstilling til Verdal kommunestyre om konsekvensutredningen kan godkjennes og om reguleringsplanen kan vedtas. Lederen av det faste utvalg for plansaker i Verdal har anmodet om at dette utvalget innstiller overfor Kommunestyret i denne saken. Etter samråd med Ordføreren innstiller administrasjonssjefen på dette.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune