Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

29.09.2005

Samkommunestyret 29.09.05

sak 033/05

<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

KOMMUNEDELPLAN VERDAL BYOMRÅDE - HØRING

Saksansvarlig: Åge Isaksen

Arkivref:
2005/6602

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

26.08.2005

053/05

Samkommunestyret

29.09.2005

033/05

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.08.2005

Behandling:

Forslag fra SP v/Tomas Iver Hallem:

Senterpartiet mener at det blir feil å tilrettelegge for boligbygging på jordbruksarealet ved Nestvold og Reinsholm.  Dette begrunner vi ut fra at vi har areal ledig i Vinne og i Sentrum som det vil ta 5-7 år før det er utbygd.  Derfor mener vi at det ikke er nødvendig å ta stilling til hvilken retning byområdet skal vokse i denne planrulleringen.

Saken utsettes.  Administrasjonen bes utforme planforslaget på nytt, der det er tatt høyde for dette.

Ved votering ble forslaget forkastet med 6 mot 2 stemmer.

Åge Isaksen orienterte.

Forslag fra SP v/Tomas Iver Hallem:

Landbruksarealet som er foreslått omdisponert til boligformål på Nestvold vest og Tinden øst taes ut av planforslaget.  Administrasjonen redigerer planforslaget før det sendes ut på høring.

Ved votering  ble forslaget forkastet med 6 mot 2 stemmer.

Det ble så votert over rådmannens forslag til vedtak.

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-5 vedtar Plan- og utviklingskomiteen å legge fram forslag til kommunedelplan for Verdal byområde dat. 17.08.05 for høring og offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-5 vedtar Plan- og utviklingskomiteen å legge fram forslag til kommunedelplan for Verdal byområde dat. 17.08.05 for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse med bestemmelser dat. august 2005  PDF (3MB)

2

Plankart dat. august 2005  PDF (1,5MB)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

20 stk. innspill til planarbeidet.

Saksopplysninger:

Kommunedelplanen for Verdal sentrum er senest behandlet og vedtatt av kommunestyret i 2001. Etter den tid har det kommet flere innspill om å ta i bruk sentrumsnære landbruksarealer til utbyggingsformål. Kommunen har avvist å ta konkret stilling til disse enkeltinnspillene, da framtidig utvikling av byområdet må vurderes i en helhetlig sammenheng og alle forhold knyttet til natur, miljø og samfunn må inngå i denne vurderingen. Kommunen står forøvrig ovenfor flere utfordrende oppgaver på vegen videre i å utvikle byen til et attraktivt bo- og handelssentrum. Plan- og utviklingskomiteen som er kommunens planutvalg, har derfor i møte den 16. september 2004 vedtatt at kommunedelplanen for Verdal byområde skal revideres.

Verdal sentrum fikk bystatus i 1998, og det aktuelle planområdet er stort sett sammenfallende med bygrensen. Området strekker seg fra boligfeltene i Vinne i sør til og med Ydsedalen boligfelt i nord, og fra sjøen og Ørin i vest til og med Kirkehaug boligfelt i øst. Innenfor planområdet er det bosatt ca 7630 personer som utgjør ca 55 % av kommunens befolkning, og derav er ca 4900 bosatt på Verdalsøra/Ørmelen.

Planarbeidet er gjennomført som et forprosjekt i henhold til prosjektlederprosessen. Høsten 2004 ble det utarbeidet og vedtatt prosjektplan for arbeidet. Prosjektorganisasjon ble etablert, og Plan- og utviklingskomiteen som er kommunens planutvalg har rollen som styringsgruppe. Det ble dessuten oppnevnt en prosjektgruppe med personer fra et bredt fagmiljø, som har hatt ansvaret med det faglige planarbeidet. Planarbeidet ble kunngjort oppstartet og det ble sendt melding om oppstart til aktuelle fagmyndigheter, organisasjoner og foreninger. I oktober 2004 ble det arrangert et drøftingsmøte der fagmyndigheter deltok sammen med styrings- og prosjektgruppen. Formålet med dette møte var å få klarlagt viktige forutsetninger og premisser for planarbeidet. I tillegg ble det i februar 2005 arrangert en idédugnad om planarbeidet. Der deltok ca 50 engasjerte personer fra et vidt spekter brukere av sentrum. Disse arbeidet i grupper og la fram mange gode ideer om tiltak, og mange av ideene er innarbeidet i vårt planforslag.

Planløsninger er knyttet til de mest aktuelle utfordringer en står ovenfor i utviklingen av Verdal by som et attraktivt bo- og handelssentrum. Noe av det viktigste i den sammenheng har vært å få vurdert fortettingsmuligheter i sentrum samt aktuelle utvidelsesmuligheter. Sentrum har et noe begrenset fortettingspotensialet som synes godt egnet til boligbebyggelse. Når det gjelder forretning-/kontorformål er fortettingspotensialet imidlertid betydelig. Aktuelle areal som kan fortettes er i all hovedsak privat eid, og det vil dermed i stor grad være markedets ønsker som styrer hvordan arealene blir brukt. Kommunens reelle rolle som styringsmyndighet vil dermed være sterkt amputert i saker som omhandler fortettingsspørsmål.

For at kommunen skal kunne opptre som en god tilrettelegger for alle interesser knyttet til utviklingen av et attraktivt bo- og handelssentrum, er det viktig at det er sikret tilgjengelige areal for dette. I dagens situasjon synes kommunen å mangle et attraktivt sentrumsnært tomtetilbud for eneboliger. Dette er en tradisjonell bebyggelse i randsonen til Verdal by, som bør gis muligheter for å videreutvikles. Dette er også et vilkår for å gi byen et helhetlig boligtilbud, slik at den fortsatt vil være attraktiv for alle grupper boligsøkende. Ikke minst for å møte konkurransen om befolkningsutviklingen fra andre by og tettsteder i Innherredsregionen, er det påkrevd at det gis noenlunde like vilkår på boligmarkedet.  Gjennom den sentrumsutvidelse som nå foreslås, ønsker kommunen å tilrettelegge for framtidig utvikling som skal sikre kommunens vekstmuligheter.

Planforslaget gir ikke svar på alle utfordringer, da det for endel forhold vil være nødvendig med mer omfattende utredninger. Spesielt gjelder dette tilrettelegging for bruk av elva og forholdene omkring arkitektur og estetikk. Vi foreslår derfor at det på disse områder igangsettes særskilte prosjekt for å vurdere mulige løsninger. Tiltakene som er opplistet i planforslaget, er i denne omgang ikke gitt noen prioritering. Eventuell prioritering vil det bli tatt stilling til etter høringen.

Vurdering:

Selv om det legges opp til en relativt omfattende sentrumsutvidelse, må dette ses i et betydelig langsiktig perspektiv. Vi ønsker gjennom denne planbehandling å få fastlagt rammene for framtidens byutvikling. Dette for å ha et attraktivt tilbud i møte med aktuelle utbyggingsinteresser, samt fastlegge vilkårene for utbyggingen av nødvendig infrastruktur. Planen er en oversiktsplan, og vil ikke gi løsninger på alle utfordringer. Den kan imidlertid sette fokus på forhold som det er nødvendig å få gjort noe med, og prioritere tiltak for å få vurdert disse. Vi tilrår med dette at planen legges fram for høring og offentlig ettersyn.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune