Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 09.06.05

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

TID: 09.06.2005 Kl. 09:00-14:05, Levanger Rådhus, kommunestyresalen

SAKLISTE: som PDF | møteprotokoll som PDF
 

Sak nr.

Sakstittel

 

022/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

07.04.05

023/05

BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005

utredning

024/05

SAMARBEID OM NÆRINGSUTVIKLING PÅ INNHERRED

utredning

025/05

NOU 2004:28 LOV OM BEVARING AV NATUR, LANDSKAP OG BIOLOGISK  MANGFOLD (NATURMANGFOLDLOVEN) - HØRING

utredning

026/05

VIDERE ARBEID MED RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN

utredning

027/05

PROSESSANLEGG FOR ORGANISK RÅSTOFF.  FASTSATT UTREDNINGSPROGRAM

utredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 17 av 18.
Oppmøte:

Representant Status

Møter

Merknad
Kristoffersen Gerd Janne Verdal Dna,Sp

ordfører

x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V varaordfører x  
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V varaordfører - forfall
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Eriksson Robert Verdal Frp,H,Krf medlem x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem - forfall
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem x  
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp medlem x  
Johansson Lennart Verdal Sv medlem - forfall
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem x  
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norum Kåre Verdal FrP,H,KrF medlem - forfall
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 1 x (Ronglan)
Mikalsen Steinar Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 2 x (Thraning)
Hallem Trine Verdal Sv varamedlem 1 x (Johansson)
Weisæth Odd Helge Verdal Frp,H,Krf varamedlem 1 x (Norum)

Permisjoner:

Thomas Hallem (SP) og Brit Fredriksen (DNA) fikk permisjon og forlot møtet før behandling av de ordinære sakene. 

Ellers møtte:

Rådmann Rudolf Holmvik, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Dessuten møtte:

Økonomisjef Meier Hallan, enhetsleder Helse- og rehabilitering Tore Fjerdingen og prosjektleder rusprosjekt Bård Skjørholm.

Først i møtet ble det fra HiNT v/Steinar Nebb, gitt opplæring i bruk av balansert målstyring (BMS)  powerpoint  | PDF

Orienteringer i møtet:

·         NT forskning (powerpoint 1MB) og administrasjonssjefen (powerpoint) presenterte resultatene av 2 medarbeiderundersøkelser

·         ”Forretningsplanen for Innherred Næringsselskap AS" ved senior bedriftsrådgiver Arne U. Hoff (powerpoint) | ^


 

 

022/05: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 7. april 2005 godkjennes.

09.06.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-022/05 Vedtak:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 7. april 2005 godkjennes.  | ^

 

 

 

023/05: BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005 til  orientering.

2.      Samkommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

09.06.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

Samkommunestyret forutsetter at driften i 2005 går i balanse. Reservekravet på 1 mill. kroner ligger fast.

Gunnhild Nesgård (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

Månedlig rapportering angående regnskap legges fram for samkommunestyret.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Iversens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Nesgårds tilleggsforslag vedtatt med 12 mot 3 stemmer.

ISK-023/05 Vedtak:

1.      Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005 til  orientering.

2.      Samkommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.Samkommunestyret forutsetter at driften i 2005 går i balanse. Reservekravet på 1 mill. kroner ligger fast.

3.      Månedlig rapportering angående regnskap legges fram for samkommunestyret. | ^

 

 

 

024/05: SAMARBEID OM NÆRINGSUTVIKLING PÅ INNHERRED

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Det arrangeres et fellesmøte høsten 2005 hvor formannskapsmedlemmene i Investkommunene og samkommunestyremedlemmene deltar. Møtet søkes gjennomført etter samme opplegg som seminaret på Inderøy.

2.      Innherred Vekst og Steinkjer næringsselskap får ansvaret for gjennomføring.

3.      Møtet skal ha som mål å utarbeide strategier for næringssamarbeidet og komme med forslag til samarbeidsprosjekt

09.06.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende tilleggssforslag –pkt. 1:

Det arrangeres et fellesmøte høsten 2005 hvor formannskapsmedlemmene i Investkommunene, formannskapsmedlemmene i Levanger og Verdal og samkommunestyremedlemmene deltar. Møtet søkes gjennomført etter samme opplegg som seminaret på Inderøy.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 1 med Iversens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 3 enstemmig vedtatt.

ISK-024/05 Vedtak:

1.      Det arrangeres et fellesmøte høsten 2005 hvor formannskapsmedlemmene i Investkommunene, formannskapsmedlemmene i Levanger og Verdal og samkommunestyremedlemmene deltar. Møtet søkes gjennomført etter samme opplegg som seminaret på Inderøy.

2.      Innherred Vekst og Steinkjer næringsselskap får ansvaret for gjennomføring.

3.      Møtet skal ha som mål å utarbeide strategier for næringssamarbeidet og komme med forslag til samarbeidsprosjekt | ^

 

 

 

 

025/05: NOU 2004:28 LOV OM BEVARING AV NATUR, LANDSKAP OG BIOLOGISK  MANGFOLD (NATURMANGFOLDLOVEN) - HØRING

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Uttalelse:

Innherred samkommune  (ISK) støtter opprettelsen av en ny lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold. Dette vil gi denne type miljøverdier et nødvendig redskap, samt innebære en samordning i forhold til eksisterende lovverk på området.

De nye regler om erstatning for rådighetsreguleringer ved områdevern innebærer at det ikke lenger skilles mellom vernekategorier samt at erstatningsreglene blir mer fleksible og mindre prosessuelt krevende. Dette er viktige endringer som vil være både konfliktdempende og effektiviserende.

Av spesielle kommentarer knyttet til lovteksten har ISK følgende kommentarer :

Deler av formuleringene i lovteksten vil åpne for interessekonflikter avhengig av ståsted. Eksempler på dette er f.eks § 5 : ”forvaltes slike at artene forekommer i levedyktige bestander...” Videre fra § 7 : ”Myndighetsutøvning som berører det biologiske mangfoldet skal i størst mulig omfang bygge på vitenskapelig kunnskap om arters....  Samtidig vil det være vanskelig å finne uttømmende gode formuleringer som vesentlig reduserer skjønnsrommet.

§ 11 - Miljøpåvirker betaler.

Det legges i loven opp til en bedre samordning mellom naturvern og kulturminnevern bl.a. ved at hensyn til kulturminner kan tas med ved områdevern etter naturmangfoldloven og tilsvarende for biologisk mangfold i kulturminneloven.

I Stortingsmelding nr 16 2004-05 ”Leve med kulturminner” er det lagt opp til at staten i større grad skal dekke utgiftene til å dokumentere og sikre kunnskap når det blir urimelig tyngende for tiltakshaver. Funn av forekomster av verneverdig biologisk mangfold bør derfor koordineres med eventuell ny praksis ved funn av kulturminner. Det vil ikke være styrkende for ivaretakelse av biologisk mangfold dersom enkeltpersoner/grunneiere blir belastet med urimelige kostnader evt inntektstap som følge av at de melder fra om nye funn.

§ 37 Biotopvern / § 49 Utvalgte naturtyper

Landets kommuner er pålagt å registrere sitt biologiske mangfold herunder registrering av naturtyper. Enkelte av disse kan bli omfattet av strengere beskyttelse som følge av denne loven. De midler kommunene fikk til rådighet ved kartleggingene av naturtyper var for de fleste lokaliteters vedkommende ikke tilstrekkelige til å foreta noen dypere kartlegging av artsinventar mv. Dersom bestemte naturtyper skal få et kraftigere rettsvern vil det være nødvendig med mer dyptgående analyser. Det forutsettes at staten setter av midler til slike tiltak.

§ 72 Naturfondet

Et fond for å finansiere ønskede tiltak vil være et viktig virkemiddel. Forvaltningsmessig vil det være gunstig om kommunene kan bestyre deler av et slikt fond. Vi vil også foreslå et pkt c) som kan brukes av kommunene til å inngå leieavtaler av bestemte biotoper som ikke er aktuelle for områdevern, men hvor særlig aktsomhet vil være nødvendig over noe tid.  Ut fra et slikt ekstra formål vil fondets inntektskilder trolig være utilstrekkelige, og det bør derfor også bevilges midler over miljøverndepartementets budsjett. Eksempel på slike tiltak kan være 10 årige leieavtaler (basert på skjøtselsplaner) for hekkelokaliteter av hønsehauk. Slike tiltak blir i dag dekket av tilskuddsmidler i skogbruket, men bør vurderes samordnet i forhold til et eget naturfond.

09.06.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Trude Holm (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Ber om at det søkes Miljøverndepartementet om utsatt høringsfrist til 1. september slik at Utmark- og viltnemnda i de respektive kommuner får uttale seg.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak vedtatt med 14 mot 1 stemme.

Holms tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

ISK-025/05 Vedtak:

Uttalelse:

Innherred samkommune  (ISK) støtter opprettelsen av en ny lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold. Dette vil gi denne type miljøverdier et nødvendig redskap, samt innebære en samordning i forhold til eksisterende lovverk på området.

De nye regler om erstatning for rådighetsreguleringer ved områdevern innebærer at det ikke lenger skilles mellom vernekategorier samt at erstatningsreglene blir mer fleksible og mindre prosessuelt krevende. Dette er viktige endringer som vil være både konfliktdempende og effektiviserende.

Av spesielle kommentarer knyttet til lovteksten har ISK følgende kommentarer :

Deler av formuleringene i lovteksten vil åpne for interessekonflikter avhengig av ståsted. Eksempler på dette er f.eks § 5 : ”forvaltes slike at artene forekommer i levedyktige bestander...” Videre fra § 7 : ”Myndighetsutøvning som berører det biologiske mangfoldet skal i størst mulig omfang bygge på vitenskapelig kunnskap om arters....  Samtidig vil det være vanskelig å finne uttømmende gode formuleringer som vesentlig reduserer skjønnsrommet.

§ 11 - Miljøpåvirker betaler.

Det legges i loven opp til en bedre samordning mellom naturvern og kulturminnevern bl.a. ved at hensyn til kulturminner kan tas med ved områdevern etter naturmangfoldloven og tilsvarende for biologisk mangfold i kulturminneloven.

I Stortingsmelding nr 16 2004-05 ”Leve med kulturminner” er det lagt opp til at staten i større grad skal dekke utgiftene til å dokumentere og sikre kunnskap når det blir urimelig tyngende for tiltakshaver. Funn av forekomster av verneverdig biologisk mangfold bør derfor koordineres med eventuell ny praksis ved funn av kulturminner. Det vil ikke være styrkende for ivaretakelse av biologisk mangfold dersom enkeltpersoner/grunneiere blir belastet med urimelige kostnader evt inntektstap som følge av at de melder fra om nye funn.

§ 37 Biotopvern / § 49 Utvalgte naturtyper

Landets kommuner er pålagt å registrere sitt biologiske mangfold herunder registrering av naturtyper. Enkelte av disse kan bli omfattet av strengere beskyttelse som følge av denne loven. De midler kommunene fikk til rådighet ved kartleggingene av naturtyper var for de fleste lokaliteters vedkommende ikke tilstrekkelige til å foreta noen dypere kartlegging av artsinventar mv. Dersom bestemte naturtyper skal få et kraftigere rettsvern vil det være nødvendig med mer dyptgående analyser. Det forutsettes at staten setter av midler til slike tiltak.

§ 72 Naturfondet

Et fond for å finansiere ønskede tiltak vil være et viktig virkemiddel. Forvaltningsmessig vil det være gunstig om kommunene kan bestyre deler av et slikt fond. Vi vil også foreslå et pkt c) som kan brukes av kommunene til å inngå leieavtaler av bestemte biotoper som ikke er aktuelle for områdevern, men hvor særlig aktsomhet vil være nødvendig over noe tid.  Ut fra et slikt ekstra formål vil fondets inntektskilder trolig være utilstrekkelige, og det bør derfor også bevilges midler over miljøverndepartementets budsjett. Eksempel på slike tiltak kan være 10 årige leieavtaler (basert på skjøtselsplaner) for hekkelokaliteter av hønsehauk. Slike tiltak blir i dag dekket av tilskuddsmidler i skogbruket, men bør vurderes samordnet i forhold til et eget naturfond.

Ber om at det søkes Miljøverndepartementet om utsatt høringsfrist til 1. september slik at Utmark- og viltnemnda i de respektive kommuner får uttale seg. | ^

 

 

 

026/05: VIDERE ARBEID MED RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Innherred Samkommunestyre vedtar følgende prosess for ruspolitisk handlingsplan med bakgrunn i allerede foretatt kartlegging og forberedende arbeid:

 • I samarbeid med ungdomsrådene i samkommunen arrangeres ungdomskonferanse med tema: ”Unge og rus”.
  • Konferansen bygger på dialogmetodikk og skal gi ungdommens vurdering og tilråding i forhold til viktige alkoholpolitiske spørsmål.
  • Det søkes Midt-Norsk Kompetansesenter (MNK) om økonomisk støtte til forberedelse og gjennomføring.
 • Ungdomskonferansen følges opp av dialogseminar for brukere, pårørende, politikere, fagfolk. Tema er ”Realistisk ruspolitisk handlingsplan”. Her inviteres alle politikere i samkommunen og de respektive morkommunene.
  • Ordfører er vert, men praktisk skjer i nært samarbeid med bruker/pårørendeorganisasjoner.
  • Seminaret har som hovedmål å legge de endelige føringer for  utviklingen av plandokumentet
 • Utarbeidelse av endelig planforslag.
 • Høringsrunde for plandokumentet.
 • Endelig vedtak i Innherred Samkommunestyre 1. desember 2005
 • Planen sendes kommunestyrene i Morkommunene for godkjenning.

09.06.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

ISK-026/05 Vedtak:

Innherred Samkommunestyre vedtar følgende prosess for ruspolitisk handlingsplan med bakgrunn i allerede foretatt kartlegging og forberedende arbeid:

 • I samarbeid med ungdomsrådene i samkommunen arrangeres ungdomskonferanse med tema: ”Unge og rus”.
  • Konferansen bygger på dialogmetodikk og skal gi ungdommens vurdering og tilråding i forhold til viktige alkoholpolitiske spørsmål.
  • Det søkes Midt-Norsk Kompetansesenter (MNK) om økonomisk støtte til forberedelse og gjennomføring.
 • Ungdomskonferansen følges opp av dialogseminar for brukere, pårørende, politikere, fagfolk. Tema er ”Realistisk ruspolitisk handlingsplan”. Her inviteres alle politikere i samkommunen og de respektive morkommunene.
  • Ordfører er vert, men praktisk skjer i nært samarbeid med bruker/pårørendeorganisasjoner.
  • Seminaret har som hovedmål å legge de endelige føringer for  utviklingen av plandokumentet
 • Utarbeidelse av endelig planforslag.
 • Høringsrunde for plandokumentet.
 • Endelig vedtak i Innherred Samkommunestyre 1. desember 2005
 • Planen sendes kommunestyrene i Morkommunene for godkjenning. | ^

 

 

 

 

027/05: PROSESSANLEGG FOR ORGANISK RÅSTOFF.  FASTSATT UTREDNINGSPROGRAM

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Samkommunestyret har ingen merknad til innstillingen fra PUK, Verdal , sak 0031/05

09.06.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak vedtatt med 13 mot 2 stemmer.

ISK-027/05 Vedtak:

Samkommunestyret har ingen merknad til innstillingen fra PUK, Verdal , sak 0031/05 | ^
 

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune