Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

09.06.2005

Samkommunestyret 09.06.05

sak 024/05

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

SAMARBEID OM NÆRINGSUTVIKLING PÅ INNHERRED

Saksansvarlig: Alf Birger Haugnes / Inger Marie Bakken

Arkiv:   K1-U01
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2005002887

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

09.06.2005

ABH

024/05

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Det arrangeres et fellesmøte høsten 2005 hvor formannskapsmedlemmene i Investkommunene og samkommunestyremedlemmene deltar. Møtet søkes gjennomført etter samme opplegg som seminaret på Inderøy.

2.      Innherred Vekst og Steinkjer næringsselskap får ansvaret for gjennomføring.

3.      Møtet skal ha som mål å utarbeide strategier for næringssamarbeidet og komme med forslag til samarbeidsprosjekt

Vedlegg:

1.      Referat fra. seminar 3. mai 2005: Samarbeid om næringsutvikling på Innherred  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.      PowerPoint presentasjon av Cand.oecon Erik Holmelin, Agenda AS: Muligheter for næringssamarbeid og vekst på Innherred. Oppspill til debatt

2.      Arbeidsrapport 10/2005, Telemarksforskning-Bø av Knut Vareid; Næringsanalyse Innherred  PDF

3.      PowerPoint presentasjon av Knut Vareid, Telemarksforskning-Bø vedr. Næringsanalyse Innherred

Saksopplysninger:

Innherred Vekst og Steinkjer næringsselskap inviterte politiske og administrative ledere fra Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran, ledere av næringsfora, partnere fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Innovasjon Norge til seminar 3. mai 2005 om framtidig samarbeid om næringsutvikling på Innherred. Referatet fra møtet følger vedlagt.

Forsker Knut Vareide, Telemarksforskning la fram Næringsanalyse Innherred og konsulent Erik Holmelin, Agenda utvikling la fram Innherredsregionens muligheter og trusler før ca 40 deltakere diskuterte i grupper ”Hva kan regionen oppnå med felles visjoner, mål og strategier? Hvordan kommer vi dit og hvordan organiserer vi oss?” Stikkord fra innledningene samt gruppediskusjonene følger av referatet.

Som det framgår av Næringsanalysen for Innherred ligger regionen lagt fram bl.a. mht. ”næringsindeks”,  hvor vi ligger på en 19 plass blant 80 regioner i Norge. Det er god lønnsomhet og høy egenkapital i bedriftene. Regionen har god befolkningsøkning spesielt i den søndre del – totalt ca. 61.000 innbyggere, det samme som Tromsø.

Veksten kommer sørfra ved at et stadig større område blir påvirket av Trondheim. Grensen i dag går ca. på Åsen, men vil etter hvert dra seg innover på Innherred.

Konklusjonene fra gruppediskusjonene, jfr. møtereferatet, var bl.a.:

  • Størrelsen gir mulighet til å bli en slagkraft tyngdepunkt og til å ta større oppgaver

  • Etablere ambisjonsnivå med felles nærings- og utviklingsplan med synlig satsing

  • Felles opptreden – regionalt og nasjonalt

  • Etablere gjensidig tillit og holdninger – bred forankring

  • Formulere felles mål – felles formannskap

  • Tid til prosess, men samtidig ta ut noen ”Quick Wins”

Følgende forslag ble lagt fram for et prosjekt (frist for etablering av prosjektet 01.07.2005):

Opprette en arbeidsgruppe som skal beskrive konsekvensene av felles næringssatsing på Innherred, herunder foreslå modell, arbeidsinnhold, framdrift i etableringen og beskrivemulig finansiering av drift samt legge en plan for forankring av modellen.

Figuren nedenfor illustrerer forslaget:

Møtereferatet beskriver forslag til arbeidsopplegget og framdrift nærmere.

Vurdering:

Administrasjonssjefen er for en stor del enig i de synspunkter som framkom under gruppediskusjonene på seminaret. Det er viktig at en i en slik prosess bevilger seg tid til å skape tillit mellom partene. Sannsynligvis vil det på sikt være behov for et større felles selskap/et tettere formelt samarbeid for å kunne ta de utfordringer regionen står ovenfor.

Verdal kommune og Levanger kommune har lagt ansvaret for næringsarbeidet til samkommunestyret. I tillegg er Innherred Vekst AS dannet med basis i Verdal Vekst AS fra 01.01.2005. Selskapet har som hovedoppgave å arbeide med nyskaping og utvikling innen næringslivet i regionen. Dette arbeidet finansieres ved de omstillingsmidler Verdal kommune blir tilført, RUP-midler, omstillingsmidler i forbindelse med Rinnleiret samt direkte overføring fra morkommunene.

Det arbeides nå med å etablere et Innherred Næringsselskap AS eid av kommunene. Dette selskapet vil få en del av de samme oppgavene som Levanger Næringsselskap AS i dag har – forvaltning og utvikling av næringsarealer og bygninger. I den videre prosessen ser en for seg en fusjon mellom de to selskapene når omstillingsperioden er slutt, 31.12.2007. Administrasjonssjefen håper da at et slikt selskap vi være så robust at en i tillegg til forvaltning og utvikling av næringsarealer og bygninger, kan drive et omfattende nyskapings- og utviklingsarbeid uten omstillingsmidler og økte overføringer fra kommunene.

Som det framgår av det ovennevnt, har samkommunen og de to selskapene behov for tid til utvikling og konsolidering fram til 31.12.2007. Administrasjonssjefen vil derfor foreslå at dannelse av et eventuelt selskap for Innherred må ha en tidshorisont etter 31.12.2007. Kommunene står også framfor en evaluering av samkommuneforsøket.

Et samarbeid om næringsutvikling på Innherred er svært viktig. Administrasjonssjefen vil derfor foreslå at vi går inn i et tettere samarbeid så snart som mulig. Tiden fram til dannelsen  av et eventuelt større selskap, bør derfor brukes til utvikling av strategier næringssamarbeidet og enighet om konkrete samarbeidsprosjekt. I en slik fase vi nå er inne i, er det viktig at det skapes tillit mellom partene. Administrasjonssjefen tror derfor at det vil være svært viktig at de samarbeidprosjekt som blir igangsatt, har et stort potesial til å lykkes. Å lykkes med de samarbeidsprosjekt som blir tatt fram, vil være avgjørende for hvor hurtig og eventuelt om et felles næringsselskap vil kunne etableres.

Under arbeidet med dannelsen av samkommunen hadde vi stor suksess med felles samling av formannskapene. Disse samlingene var helt avgjørende for at det ble skapt det nødvendige klima og den nødvendige tilliten til å gå videre i dannelsen av et forpliktende samarbeid gjennom opprettelsen av ISK.

Administrasjonssjefen vil derfor foreslå at det til høsten innkalles til et fellesmøte mellom Invest og samkommunen. På møtet bør formannskapsmedlemmene fra Investkommunene og samkommunestyremedlemmene delta. Administrasjonssjefen ser for seg at programmet for et slikt møte, følger opplegget for seminaret på Inderøy med en generell innledning om status, utviklingstreder og muligheter i regionen med et etterfølgende gruppearbeid/-diskusjoner. Målet for møte bør være å lage en strategi for næringssamarbeidet i Innherred-regionen og komme fram til et mindre antall samarbeidsprosjekt som kan igangsettes. Det er også viktig å ta fatt i mindre samarbeidstiltak som kan tas ut som ”quick wins”.

I en eventuell oppfølging og konkretisering av det videre arbeid med næringssamarbeidet, vil det være naturlig at arbeidet videreføres gjennom opprettelse av en arbeidsgruppe slik det er skissert i møtereferatet fra Inderøy-seminaret. Skisse til rammer/mandat for en slik arbeidsgruppe må kunne fastsettes på fellesmøte.

Administrasjonssjefen vil foreslå at Innherred Vekst AS og Steinkjer Næringsselskap AS får ansvaret for gjennomføringen av seminaret.

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune