Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

09.06.2005

Samkommunestyret 09.06.05

sak 023/05

<<sakliste | neste sak>> | vedtak

BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005

Saksansvarlig: Trond Selseth

Arkiv:   K1-151
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2005003105

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

09.06.2005

TRSE

023/05

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005 til  orientering.

2.      Samkommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

Vedlegg:

Rapport om budsjettsituasjonen for 1. kvartal 2005  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen for 1. kvartal 2005.

Som det framgår av rapportene fra enhetene er det stipulert et merforbruk innen Barn- og familie og Helse/Rehabilitering på 1.350.000 kroner.

Rapportene fra de administrative enhetene konkluderer foreløpig med balanse ved årets slutt.

Innen flere av disse enhetene er det pr. dato vakanser i stillinger i forbindelse med sykefravær. Administrasjonsjefen vil pålegge enhetslederne fortsatt å holde stillingene vakante. Det må foreligge meget spesielle grunner for innleie/utlysing av ledig stilling. En slik praksis må gjennomføres skal det være mulig å oppfylle følgende vedtak i samkommunestyret:

Administrasjonssjefen pålegges å arbeide for at det  kan gjennomføres tiltak innenfor de administrative ISK-enhetene, som kan sikre en reserve på ca 1 mill kr, som evt kan disponeres til uforutsette kostnader i de tjenesteytende enhetene.”

Vurdering:

Administrasjonssjefen ser med bekymring på den økonomiske situasjonen som avtegner seg i denne rapporten. Det er helt nødvendig at det på alle områder foretas en meget streng prioritering.

Konsekvensen av å ikke holde rammene vil medføre enda større utfordringer i de kommende årene for å tilpasse drifta i samkommunen til de økonomiske realitetene.

<<sakliste | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune