Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune  

12.09.2012

Samkommunestyret 07.04.05

sakliste PDF
møteprotokoll PDF

<< | møteplan | >>

07.04.2005 Kl. 12:00-14:40, Verdal Rådhus, kommunestyresalen

SAKLISTE: som PDF  |  møteprotokoll som PDF
 

Sak nr.

Sakstittel

 

013/05

REFERATSAKER

utredning

014/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

17.02.05

015/05

INNFØRING AV BALANSERT MÅL - OG RESULTATSTYRING - 1. GENERASJONS STYRINGSKORT FOR INNHERRED SAMKOMMUNE - ANDRE GANGS BEHANDLING

utredning

016/05

ÅRSREGNSKAP/ÅRSRAPPORT 2004 FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

utredning

017/05

HØRINGSUTTALELSE - NOU 2004:18 HELHET OG PLAN I SOSIAL- OG HELSETJENESTENE

utredning

018/05

SAMORDNING AV RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

utredning

019/05

NYTT MINSTEAREAL FOR ELG OG HJORT I VERDAL KOMMUNE

utredning

020/05

FINANSIERING AV DATAPROGRAM FOR ELEKTRONISKE TIMELISTER

utredning

021/05

KS - DEN VIDERE BEHANDLING AV KOMMUNESTRUKTUR I NORD-TRØNDELAG

utredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18.
Oppmøte:

Representant Status

Møtte

Merknad
Kristoffersen Gerd Janne Verdal Dna,Sp

ordfører

- forfall
Thraning Odd Levanger Dna,H,Krf,V varaordfører x  
Arentz Rannveig Munkeby Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Eriksson Robert Verdal Frp, H, Krf medlem x  
Fredriksen Brit Verdal Dna,Sp medlem x  
Hallem Tomas Iver Verdal Dna,Sp medlem x  
Heieraas Hans Levanger Sp,Sv medlem x  
Hildrum Kristin Johanne Verdal Dna,Sp medlem x  
Holm Trude Verdal Dna,Sp medlem x  
Hynne Hilde Haugan Levanger Sp,Sv medlem - forfall
Iversen Bjørn Verdal Dna,Sp medlem x  
Johansson Lennart Verdal Sv medlem x  
Meinhardt Birger Levanger FrP medlem x  
Nesgård Gunhild Øwrum Levanger Dna,H,Krf,V medlem x  
Norberg Olav Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Norum Kåre Verdal FrP, H, KrF medlem x  
Ronglan Gudny Levanger Dna,H,Krf,V medlem - forfall
Trøite Jostein Levanger Sp,Sv medlem x  
Grevskott Eli Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 1 x (Ronglan)
Mikalsen Steinar Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 2 x (Arentz)
Winnberg Stein Ove Levanger Dna,H,Krf,V varamedlem 3 x (Norberg)
Midthjell Sverre B. Verdal Dna,Sp varamedlem 1 x (Kristoffersen)
Solem Arne Levanger Sp,Sv varamedlem 2 x (Hynne)

Ellers møtte:

Administrasjonssjef Ola Stene, rådmann Rudolf Holmvik og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Dessuten møtte:

Assisterende rådmann Inger Marie Bakken, økonomisjef Meier Hallan, enhetsleder Barn- og familie Marit Aksnes, enhetsleder Helse- og rehabilitering Tore Fjerdingen, enhetsleder Landbruk- og naturforvaltning Petter Bjartnes, prosjektleder Øystein Lunnan og fra revisjonen Terje Wist.

Settevaraordfører:

Tomas Iver Hallem ble enstemmig valgt som settevaraordfører.

Orientering:

Prosjektleder Arne Hoff orienterte om ”Innherred Næringsselskap” powerpoint | PDF | ^

 

 

013/05: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

07.04.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-013/05 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. | ^

 

 

 

014/05: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 17. februar 2005 godkjennes.

07.04.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-014/05 Vedtak:

Protokoll fra Samkommunestyrets møte den 17. februar 2005 godkjennes. | ^

 

 

 

015/05: INNFØRING AV BALANSERT MÅL - OG RESULTATSTYRING - 1. GENERASJONS STYRINGSKORT FOR INNHERRED SAMKOMMUNE - ANDRE GANGS BEHANDLING

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Forslag til styringskort for 2005 vedtas som foreslått.

2.      På neste møte avsettes tid til opplæring i bruk av balansert målstyring og styringskort som verktøy i den politiske styringen av samkommunen

07.04.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-015/05 Vedtak:

1.      Forslag til styringskort for 2005 vedtas som foreslått.

På neste møte avsettes tid til opplæring i bruk av balansert målstyring og styringskort som verktøy i den politiske styringen av samkommunen. | ^

 

 

 

016/05: ÅRSREGNSKAP/ÅRSRAPPORT 2004 FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Samkommunestyret tar årsregnskap/årsrapport for Innherred samkommune for 2004 til etterretning.

2.      Samkommunestyret slutter seg til fordelingen av utgiftene mellom morkommunene.
Verdal kommune dekker 42.856.726 kroner og Levanger kommune dekker 57.730.374 kroner av et samlet finansieringsbehov på 100.587.100 kroner.

07.04.2005 Samkommunestyret

Utdelt i møte:

Utskrift av sak 001/05 fra kontrollutvalgets møte den 06.04.05 side 2
 - Kontrollutvalgets uttalelse
 - Revisors uttalelse 06.04.05

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-016/05 Vedtak:

1.      Samkommunestyret tar årsregnskap/årsrapport for Innherred samkommune for 2004 til etterretning.

2.  Samkommunestyret slutter seg til fordelingen av utgiftene mellom morkommunene.
Verdal kommune dekker 42.856.726 kroner og Levanger kommune dekker 57.730.374 kroner av et samlet finansieringsbehov på 100.587.100 kroner.
| ^

 

 

 

017/05: HØRINGSUTTALELSE - NOU 2004:18 HELHET OG PLAN I SOSIAL- OG HELSETJENESTENE

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til høringsuttalelse til NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene, vedtas.

07.04.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-017/05 Vedtak:

Forslag til høringsuttalelse til NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene, vedtas. | ^

 

 

 

018/05: SAMORDNING AV RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Administrasjonen gis i oppdrag å framlegge forslag til felles retningslinjer som grunnlag for saksbehandling av motorferdsel i utmark i samkommunen.  Retningslinjene skal kunne ta høyde for lokale forskjeller og behov i de to kommunene, samt sørge for nødvendig samordning der dette er naturlig. Retningslinjene bør omhandle motorferdsel både sommer og vinter, og inkludere helikoptertransporter.

2.      Forslaget til retningslinjer skal sendes til uttalelse i både viltnemnd (Levanger) og utmarksnemnda (Verdal) før behandling i samkommunestyret. Fram til saken er behandlet i samkommunestyret skal det ikke fattes flere nye lokale retningslinjer eller gjøres andre endringer av prinsipiell betydning innen saksfeltet.

3.      Saken fremmes til samkommunestyret innen 1.februar 2006.

07.04.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Robert Eriksson (FRP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:

Innherred Samkommune søker departementet om en forsøksordning om at myndighet gitt i medhold av lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag, slik at myndighet gitt med hjemmel i lov flyttes fra fylkesmannen til Innherred Samkommune, for kommunene Verdal og Levanger.

Det søkes om at forsøket gjøres gjeldende fra 1.11.2005 og ut forsøksperioden for Innherred Samkommune.

Saken fremmes til samkommunestyret innen 1. oktober 2005.

Lennart Johansson (SV) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 3:

Saken fremmes til samkommunestyret innen 1. oktober 2005.

Kåre Norum (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Dagens ordning beholdes.

Begrunnelse:

Det er store kulturforskjeller mellom kommunene, begge er både industri – og store landbrukskommuner. Verdal kommune må i tillegg i høyeste grad også betegnes som en Utmarkskommune. Kommunen er i lys av dette også medlem i Utmarkskommunenes Landsforbund. Verdal kommune ønsker å utnytte de muligheter som utmarksressursene gir innen for dagens lovverk. Når ulikhetene i omfang og behov er store, vil ikke kommunale felles retningslinjer klargjøre bruken bedre enn hva statlig lovverk gjør i dag.

Avstemning:

Norums forslag til vedtak avvist med 15 mot 3 stemmer.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 1 vedtatt med 17 mot 1 stemme.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Johanssons forslag pkt. 3 enstemmig vedtatt.

Erissons forslag pkt. 4 avvist med 15 mot 3 stemmer.

ISK-018/05 Vedtak:

1.      Administrasjonen gis i oppdrag å framlegge forslag til felles retningslinjer som grunnlag for saksbehandling av motorferdsel i utmark i samkommunen.  Retningslinjene skal kunne ta høyde for lokale forskjeller og behov i de to kommunene, samt sørge for nødvendig samordning der dette er naturlig. Retningslinjene bør omhandle motorferdsel både sommer og vinter, og inkludere helikoptertransporter.

2.      Forslaget til retningslinjer skal sendes til uttalelse i både viltnemnd (Levanger) og utmarksnemnda (Verdal) før behandling i samkommunestyret. Fram til saken er behandlet i samkommunestyret skal det ikke fattes flere nye lokale retningslinjer eller gjøres andre endringer av prinsipiell betydning innen saksfeltet.

3.  Saken fremmes til samkommunestyret innen 1.oktober 2005. | ^

 

 

 

019/05: NYTT MINSTEAREAL FOR ELG OG HJORT I VERDAL KOMMUNE

UTMARKSNEMNDAS INNSTILLING TIL SAMKOMMUNESTYRET:

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og hjort i Verdal kommune, Nord-Trøndelag.

Fastsatt av Innherred samkommunestyre ……..med hjemmel i forskrift av 22.mars 2002 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5.

1.

Sone 1 :   Alt tellende utmarksareal ikke omfattet av sone 2

Nytt minsteareal for elg fastsettes til 1500 da.

Nytt minsteareal for hjort fastsettes til 3000 da.

Sone 2 :  Værdalsbruket, statsallmenningene med unntak av Volhaug statsalmenning

Nytt minsteareal for elg fastsettes til 5000 da.

Nytt minsteareal for hjort fastsettes til 9000 da.

2.

Forskriften erstatter bestemmelser for Verdal kommune i forskrift av 11.juli 1996 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Steinkjer, Stjørdal og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag, og tilsvarende eldre bestemmelser for hjort.

3.

Denne forskrift trer i kraft straks

07.04.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Bjørn Iversen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

Samkommunestyret ber Utmarksnemnda bruke 50%-regelen aktivt for å hindre at utilsiktede skjevheter oppstår.

Avstemning:

Utmarksnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Iversens tilleggsforslag vedtatt med 12 mot 6 stemmer.

ISK-019/05 Vedtak:

Samkommunestyret ber Utmarksnemnda bruke 50%-regelen aktivt for å hindre at utilsiktede skjevheter oppstår og vedtar følgende forskrift:

Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og hjort i Verdal kommune, Nord-Trøndelag.

Fastsatt av Innherred samkommunestyre ……..med hjemmel i forskrift av 22.mars 2002 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5.

1.

Sone 1 :   Alt tellende utmarksareal ikke omfattet av sone 2

Nytt minsteareal for elg fastsettes til 1500 da.

Nytt minsteareal for hjort fastsettes til 3000 da.

Sone 2 :  Værdalsbruket, statsallmenningene med unntak av Volhaug statsalmenning

Nytt minsteareal for elg fastsettes til 5000 da.

Nytt minsteareal for hjort fastsettes til 9000 da.

2.

Forskriften erstatter bestemmelser for Verdal kommune i forskrift av 11.juli 1996 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Steinkjer, Stjørdal og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag, og tilsvarende eldre bestemmelser for hjort.

3.

Denne forskrift trer i kraft straks. | ^

 

 

 

020/05: FINANSIERING AV DATAPROGRAM FOR ELEKTRONISKE TIMELISTER

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Overgang til elektronisk system for turnus og timelister er ei lønnsom investering. Finansiering av dataprogrammet fordeles på Levanger og Verdal kommuner etter folketall slik at Levanger Kommune betaler kr 346980 og Verdal kommune kr 266020. Investeringen finansieres av den respektive kommunes kapitalfond.

07.04.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

ISK-020/05 INNSTILLING:

Overgang til elektronisk system for turnus og timelister er ei lønnsom investering. Finansiering av dataprogrammet fordeles på Levanger og Verdal kommuner etter folketall slik at Levanger Kommune betaler kr 346980 og Verdal kommune kr 266020. Investeringen finansieres av den respektive kommunes kapitalfond. | ^

 

 

 

021/05: KS - DEN VIDERE BEHANDLING AV KOMMUNESTRUKTUR I NORD-TRØNDELAG

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Levanger og Verdal kommuner vil i perioden fram til 2008 være fokusert på å gjennomføre og evaluere forsøket med Innherred Samkommune. Endringer i kommunestruktur vil  være en del av sluttevalueringa.

2.      Innherred Samkommune vil ha en naturlig samarbeidretning nordover, mot Inderøy og Steinkjer. Omfang av og integrasjon i dette kan ikke beskrives nå.

3.      Kommunene må få beholde gevinsten av samarbeid og sammenslåing for å gi bedre tjenester til innbyggerne.

4.      Framtidas regionstruktur vil påvirke framtidas kommunestruktur

5.      Gjennomføring og evaluering av forsøk med Innherred Samkommune vil være avgjørende for framtidig kommunestruktur for og samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner.

6.      En kommunereform i Norge krever politisk trykk fra Regjering og Storting og økonomiske virkemidler tilpassa dette.  Tilpassing til dagens inntektssystem kan ikke være retningsgivende for framtidas kommunestruktur. Lokaldemokratiet  må ha faste, forutsigbare rammer for å kunne handtere spørsmål rundt kommunestruktur. Dette kommunestrukturprosjektet i KS er prega av mangel på dette, og blir da langt på vei handlingslammet.

07.04.2005 Samkommunestyret

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Tillegg pkt. 1:

Målsettinga med samkommunen er at det er et alternativ til kommunesammenslåing.

Pkt. 2: Går ut.

Alternativt forslag pkt. 6:

Kommunene må selv avgjøre kommunestruktur, og inntektssystemet må tilpasses dette.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag – tillegg til 1. setning punkt 2:

”.... og sørover mot Frosta.”

Administrasjonssjefen trakk sitt forslag til siste setning i punkt nr. 6.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Trøites tilleggsforslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Trøites forslag pkt. 2 avvist med 13 mot 5 stemmer.

Administrasjonssjefens forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Heieraas tilleggsforslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag pkt. 3 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag pkt. 4 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag pkt. 5 enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag pkt. 6 vedtatt med 11 mot 7 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

ISK-021/05 Vedtak:

1.      Levanger og Verdal kommuner vil i perioden fram til 2008 være fokusert på å gjennomføre og evaluere forsøket med Innherred Samkommune. Endringer i kommunestruktur vil  være en del av sluttevalueringa.
Målsettinga med samkommunen er at det er et alternativ til kommunesammenslåing.

2.      Innherred Samkommune vil ha en naturlig samarbeidretning nordover, mot Inderøy og Steinkjer og sørover mot Frosta. Omfang av og integrasjon i dette kan ikke beskrives nå.

3.      Kommunene må få beholde gevinsten av samarbeid og sammenslåing for å gi bedre tjenester til innbyggerne.

4.      Framtidas regionstruktur vil påvirke framtidas kommunestruktur

5.      Gjennomføring og evaluering av forsøk med Innherred Samkommune vil være avgjørende for framtidig kommunestruktur for og samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner.

6.      En kommunereform i Norge krever politisk trykk fra Regjering og Storting og økonomiske virkemidler tilpassa dette.  Tilpassing til dagens inntektssystem kan ikke være retningsgivende for framtidas kommunestruktur. Lokaldemokratiet  må ha faste, forutsigbare rammer for å kunne handtere spørsmål rundt kommunestruktur.

<< | møteplan | >> | ^
Gå til hovedside Innherred samkommune