Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

07.04.2005

Samkommunestyret 07.04.05

sak 016/05

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak

ÅRSREGNSKAP/ÅRSRAPPORT 2004 FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksansvarlig: Trond Selseth

Arkiv:   K1-212
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2005001734

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

07.04.2005

TRSE

016/05

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Samkommunestyret tar årsregnskap/årsrapport for Innherred samkommune for 2004 til etterretning.

2.      Samkommunestyret slutter seg til fordelingen av utgiftene mellom morkommunene.
Verdal kommune dekker 42.856.726 kroner og Levanger kommune dekker 57.730.374 kroner av et samlet finansieringsbehov på 100.587.100 kroner.

Vedlegg:

1.      Årsregnskap/årsrapport 2004 for Innherred samkommune, datert 18.03.05 PDF

2.      Behandling av saken i kontrollutvalget 06.04.05 side 2
Kontrollutvalgets uttalelse
Revisors uttalelse 06.04.05

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt  årsregnskap/årsrapport for Innherred samkommune(ISK) for 2004.

Hovedtall fra årsregnskapet går fram av kapittel 2 i årsrapporten.

Det totale regnskapet for ISK viser et forbruk på 100.587.100 kroner. Sammenlignet med revidert budsjett for 2004 er dette en besparelse på ca. 30.000 kroner. Finansieringsbehovet for ISK i 2004 er fordelt mellom morkommunene i samsvar med de vedtatte budsjett i morkommunene.

Dette innebærer at Verdal kommune dekker 42.856.726 kroner og Levanger kommune dekker 57.730.374 kroner. For begge kommunene er dette en liten besparelse i forhold til de vedtatte budsjett.

Administrasjonssjefen viser til årsrapporten for nærmere informasjon om det økonomiske resultatet for den enkelte enhet. I årsrapporten er det forøvrig lagt vekt på å beskrive måloppnåelsen i den enkelte enhet, hvordan sykefraværet har utviklet seg og hvilke tiltak som har vært igangsatt for å kunne redusere sykefraværet i 2004.

Behandling

Det legges opp til følgende behandling av årsregnskap/årsrapport i samkommunen og morkommunene:

·         Kontrollutvalget for samkommunen behandler årsregnskap/årsrapport i møte 6. april. Til dette møtet vil revisjonen utarbeide en særattestasjon for prosjektregnskapet for samkommunen.

·         Samkommunestyret behandler årsregnskap/årsrapport for Innherred samkommune i møte 7. april. Behandlingen av saken i kontrollutvalget 6. april vil bli framlagt for samkommunestyret i møtet.

·         Kontrollutvalgene i Verdal og Levanger behandler årsregnskap/årsrapport for morkommunene i møter  henholdsvis 18. og 20. april.

·         Kommunestyrene sluttbehandler årsregnskap/årsrapport for Verdal og Levanger i møter henholdsvis 2. og 4. mai.

<<forrige sak | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune