Gå til hovedside Innherred samkommune Innherred samkommune

17.02.2005

Samkommunestyret 17.02.05

sak 010/05

<<sakliste | neste sak>> | vedtak

INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER - SERVICEKONTOR

Saksansvarlig: Ingvar Rolstad

Arkiv:   K1-
Objekt:
  

Arkivsaknr:
2005000771

 

Saken avgjøres av: SKS

 

Saksordfører: (Ingen)  

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Samkommunestyret

17.02.2005

IRO

010/05

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.      Servicekontorene organiseres som egen enhet i Innherred samkommune fra 1.6. 2005.

2.      Det utarbeides en framdriftsplan som viser hvordan dette er tenkt ivaretatt.

3.      Høsten 2005 gjennomføres den første brukerundersøkelsen med fokus på servicegrad og tilgjengelighet.

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.      Forprosjektrapport Servicekontor

2.      Prosjektansvarligs kommentarer

Vedleggene er utsendt tidligere.

Saksopplysninger:

I forbindelse med spørsmål om nye oppgaver til samkommunen vedtok samkommunestyret 20. januar følgende:

1.  Samkommunestyret tar administrasjonssjefens orientering til etterretning

2. Avklaring arkiv/servicekontor/stabsfunksjoner skjer i Samkommunestyret 17.02.05.

3. Avklaring Brann/beredskap/feiing skjer i løpet av 1. halvår 2005.

4. Avklaring Kommunalteknikk/bygg og eiendomsforvaltning skjer i løpet av høsten 2005.

Samkommunestyret forutsetter at en prosessorientert arbeidsform legges til grunn.

Målet med prosjektet var å kartlegge hvilke oppgaver servicekontorene skal og ikke skal ivareta, samt organisere servicekontorene slik at innbyggerne får samme service- og tjenestetilbud i morkommunene og Innherred samkommune.

Rapporten fra prosjektgruppa gir et godt bilde over hvilke oppgaver servicekontorene i dag utfører. Likeså hvilke oppgaver de ser for seg lagt til servicekontorene og hva et servicekontor ideelt skal være. med  tillegg av nye oppgaver. Det framkommer også noe uenighet om oppgavene, bl.a. merkantile tjenester for enhetene, lokalisering av ekspedisjoner/sentralbord mv.. Her har morkommunene organisert tilbudet i dag ulikt.

Verdal kommune har etablert et ”rendyrket” servicekontor. Dvs at de ikke utfører merkantile oppgaver overfor enhetene. Men servicekontoret i Levanger kommune ivaretar en del merkantile oppgaver overfor endel enheter. Leder av servicekontoret i Levanger har i sin uttalelse ingen motforestillinger om at servicekontoret overføres samkommunen, men peker på alternative oppgave- og ressursomfordeling i en framtidig organisering i samkommunen.

Vurdering:

Administrasjonssjefen slutter seg i hovedsak til de kommentarer og konklusjoner  som PA og prosjektgruppa har kommet med. I dette arbeidet er prosjektgruppa nå sammensatt av en tillitsvalgt fra hver kommune og de assisterende rådmenn i kommunene.

Av det bakgrunnsmateriell som foreligger, framkommer ingen argumenter for at servicekontorene ikke bør overføres Innherred samkommune.

Servicekontorene vil framover være et viktig element for morkommunene og samkommunen. For å sikre befolkning og næringsliv best mulig kommunale tjenester vil det være en styrke at denne tjenesten samordnes og videreutvikles i et faglig fellesskap i egen enhet. Dette sikres best ved å legge servicekontorene til samkommunen som egen enhet.

Administrasjonssjefen vil ut fra den viktig utadrettede rolle servicekontorene vil få både for morkommunene og enhetene i samkommunen, anbefale at denne ”rendyrkes” som en god og ”profesjonell” enhet ut mot publikum.

<<sakliste | neste sak>> | vedtak | ^

Gå til hovedside Innherred samkommune